Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
VEIKLA / Products » Struktūra » Taryba

Taryba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 8 narių: po 2 nariai iš mokslo institucijų; 2 nariai iš valdžios institucijų, 2 nariai iš ekologiškų produktų vartotojų ir 2 nariai iš ekologiškų produktų gamintojų. Tarybos nariais gali būti Įstaigos, Žemės ūkio miinisterijos, Sveikatos ministerijos darbuotojai, su ekologinės ar išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto sistema susijusių organizacijų ar institucijų atstovai. Taryba sudaroma trejiems metams ir dirba pagal Jų patvirtintą Tarybos darbo reglamentą. Pasibaigus Tarybos kadencijai, savo funkcijas ji toliau atlieka, kol bus išrinkta nauja Taryba. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.

Taryba atlieka šias funkcijas:

  • svarsto ir vertina Įstaigos pateiktą medžiagą apie įstaigos veiklą;;
  • vykdo kitas dalininkų susirinkimo pavestas užduotis.
Tarybos pirmininkas  -  Edita Karbauskienė (LR žemės ūkio rūmų vyr. specialistė augalininkystei)

Tarybos nariai

  • Saulius Daniulis (ūkininkas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas);
  • Vilius Žiogas (ūkininkas, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos narys);
  • Saulius Jasius (LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas);
  • Bronius Bakutis (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius);
  • Zita Duchovskienė (LR žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja);
  • Algirdas Liutkevičius (Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Technologijosmokslo laboratorijos vedėjas;
  • Feliksas Petrauskas (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius).

2014-12-18