Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
VEIKLA / Products » Struktūra » Taryba

Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas, kurio tikslas - analizuoti Įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui ir (arba) dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo.
Tarybos veiklai vadovauja pirmininkas. Siekiant užtikrinti Įstaigos nešališkumą ir interesų pusiausvyrą, Taryba sudaroma iš 8 narių: po 2 nariai iš mokslo institucijų; 2 nariai iš valdžios institucijų, 2 nariai iš ekologiškų produktų gamintojų ir 2 nariai iš produktų vartotojų. Tarybos nariais gali būti Įstaigos, Žemės ūkio miinisterijos, Sveikatos ministerijos darbuotojai, su ekologinės ar išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto sistema susijusių organizacijų ar institucijų atstovai. Taryba sudaroma trejiems metams ir dirba pagal Jų patvirtintą Tarybos darbo reglamentą. Pasibaigus Tarybos kadencijai, savo funkcijas ji toliau atlieka, kol bus išrinkta nauja Taryba. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.

Taryba atlieka šias funkcijas:

  • svarsto ir vertina Įstaigos pateiktą medžiagą apie įstaigos veiklą;
  • teikia siūlymus dėl prioritetinių veiklos plėtojimo krypčių;
  • teikia siūlymus Įstaigos veiklos strategijai:
  • vykdo kitas dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas.
2016 m. kovo 25 d. isakymu Nr. 3D-164 pakeistas ankstesnis LR žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 3D-881 „Dėl viešosios įstaigos „Ekoagros" tarybos sudėties patvirtinimo" ir patvirtinta šios sudėties Taryba:

Edita Karbauskienė, LR žemės ūkio rūmų Žemės ūkio technologijų skyriaus vyriausioji specialistė augalininkystei - viešosios įstaigos „Ekoagros" tarybos pirmininkė,

dr. Gitana Alenčikienė, Kauno technologijos universiteto Maisto instituto Juslinės analizės mokslo laboratorijos vyresn. mokslo darbuotoja,

prof. dr. Bronius Bakutis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Veterinarijos fakulteto Maisto saugos ir kokybės katedros profesorius,

Saulius Daniulis, ūkininkas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas,

Vaidotas Gruodys, LR žemės ūkio ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento direktoriaus pavaduotojas,

Saulius Jasius, LR žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktoriaus pavaduotojas,

Mantas Stankevičius, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno apskrities skyriaus l. e. vedėjo pareigas,

Vilius Žiogas, ūkininkas, Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos narys. 

2016-04-04