Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
VEIKLA / Products » Struktūra » Taryba

Taryba yra kolegialus valdymo organas, sudarytas iš 9 narių: po 3 narius iš mokslo ir valdžios institucijų (iš jų po 1 narį skiria dalininkai) iš ekologiškų produktų vartotojų ir ekologiškų produktų gamintojų. Apklausos būdu Tarybos narių atranką organizuoja Žemės ūkio ministerija. Tarybos  nariais gali būti įstaigos dalininkų  darbuotojai, su ekologinės ar išskirtinės žemės ūkio ir maisto gamybos sistema susijusių organizacijų ar institucijų atstovai. Tarybos darbui vadovauja dalininkų susirinkimo iš Tarybos narių išrinktas Tarybos pirmininkas. Taryba sudaroma trejiems metams ir dirba pagal Jų patvirtintą Tarybos darbo reglamentą. Pasibaigus Tarybos kadencijai, savo funkcijas ji toliau atlieka, kol bus išrinkta nauja Taryba. Tarybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusę metų.

Taryba atlieka šias funkcijas:

  • svarsto ir vertina Įstaigos pateiktą medžiagą apie įstaigos veiklą;;
  • vykdo kitas dalininkų susirinkimo pavestas užduotis.
Tarybos pirmininkas  -  Edita Karbauskienė (LR žemės ūkio rūmų vyr. specialistė augalininkystei)

Tarybos nariai

  • Saulius Daniulis (Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas);
  • Vilius Žiogas (Lietuvos ekologinės žemdirbystės asociacijos narys);
  • Saulius Jasius (LR žemės ūkio ministerijos išteklių ir kokybės politikos departamento direktorius);
  • Audrius Ščeponavičius (LR sveikatos ministerijos visuomenės sveikatos departamento direktorius);
  • Bronius Bakutis (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto maisto saugos ir kokybės katedros profesorius);
  • Dainora Gruzdienė (Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Maisto produktų technologijos katedros docentė;
  • Algirdas Liutkevičius (Kauno technologijos universiteto maisto instituto technologijos laboratorijos vedėjas;
  • Feliksas Petrauskas (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius).

2012-08-13