Viešoji įstaiga „Ekoagros“, įmonės kodas 259925770, PVM mokėtojo kodas LT599257716
K. Donelaičio g. 33, LT-44240, Kaunas, tel. (8~37) 20-31-81, faks. (8~37) 20-31-82, el.paštas ekoagros@ekoagros.lt
NAUJIENOS
2014-08-25 - VšĮ „Ekoagros“ darbuotojai dalyvavo seminare „Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“.
 
Všį „Ekoagros“ darbuotojai 2014 m. rugpjūčio 21 d. dalyvavo seminare „Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“, kurį vedė lektorius Gediminas Sakalauskas.
Įstaigos darbuotojai buvo supažindinti su:
 korupcijos prevencija ir jos priemonių praktiniu taikymu,
 teisės aktų ar jų projektų vertinimo metodikomis,
 korupcijos prevencijos teisiniu reglamentavimu ir jo taikymu praktikoje,
 teisės aktų (procedūrų) antikorupciniu vertinimu.
Seminaro metu įstaigos darbuotojai taip pat įgijo praktinių įgūdžių.

2014-08-18 - Artėja paskutinė posėlio sėjos diena
 

Besibaigiant rugpjūčiui primename, kad kam reikia auginti posėlinius augalus, Ekologinio žemės ūkio taisyklių 8 punktas įpareigoja juos pasėti iki rugsėjo 1 d. Ekologinės gamybos plotuose, išskyrus daugiamečių ir dvimečių augalų pasėlius turi būti laikomasi tinkamos augalų kaitos. Numačius auginti posėlinius augalus, juos privalu pasėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. (2014 m. balandžio 10 d. ŽŪM įsakymu Nr. 3D-209 patikslintas Ekologinio žemės ūkio taisyklių 8 punktas). Sertifikavimo įstaiga patikros metu nustačiusi, kad sertifikuojamuose laukuose nesilaikoma sėjomainos reikalavimų, tokius laukus sertifikuoja kaip „neatitinkančius sėjomainos reikalavimų“. Sprendimas dar kartą gali būti peržiūrėtas pareiškėjo iniciatyva atlikus papildomą mokamą patikrą, bet dar šiais metais turi būti panaudotos dirvos gerinimo priemonės (pasėtas posėlis ar patręšta organinėmis trąšomis) ir apie tai raštu informuota sertifikavimo įstaiga.
 


2014-08-11 - Patikslintos ekologinio žemės ūkio taisyklės pakišo koją paramos gavėjams
 

Šių metų balandžio 10 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-209 buvo patikslintos Ekologinio žemės ūkio taisyklės, kuriose, be kitų ekologinei žemės ūkio gamybai keliamų reikalavimų, atsirado naujas reikalavimas (48 punktas), kuris įpareigoja ūkininkus, auginančius vienmečius ar daugiamečius augalus, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. iš laukų nuimti derlių. Konkrečiam lauke derliaus nenuėmus, t. y. derlių užarus, sumulčiavus ar kitaip sunaikinus, sertifikavimo įstaiga tokį lauką įvardija kaip „nenuimtas derlius“.

Tai ypač aktualu ekologinių ūkių savininkams, kurie augina varpinių ir ankštinių javų pasėlius. Nežinojimas ar įprotis, kad varpinių ir ankštinių javų pasėliams priskiriami ir pieninės - vaškinės brandos sulaukę pasėliai, šiais metais pakišo jiems koją, juos sunaikinus yra ne tik neįgyvendinama ekologiniam ūkininkavimui tinkama augalų kaita, bet ir nemokama parama.

VšĮ „Ekoagros“ laikosi nuomonės, kad kiekviena naujiena turi būti aktyviai viešinama per įvairias ūkininkų organizacijas ar konsultavimo tarnybas, skelbiama žemės ūkiui skirtoje spaudoje, kad skaudžiai nenukentėtų žemę dirbantys ir laiko teisės aktus analizuoti neturintys ūkininkai.


2014-08-07 - Ūkininkui Raimondui Grajauskui uždrausta savo produkciją žymėti kaip ekologišką
 

Gavus VMVT pranešimą, VšĮ „Ekoagros“ 2014-08-04 atliko papildomą patikrą Raimondo Grajausko perdirbimo ceche. Patikros metu surašytas produkcijos sulaikymo protokolas, sulaikytos 2013 metų derliaus žaliavos, ir iš jų pagaminta produkcija. Tolimesniam tyrimui VšĮ „Ekoagros“ paėmė 2013 metų derliaus ūkininko užaugintų ekologiškų rugių mėginius. Tyrimo metu Raimondui Grajauskui išduoto perdirbimo veiklai  patvirtinamojo dokumento galiojimas sustabdomas iki tyrimo pabaigos. Sutabdžius patvirtinamojo dokumento galiojimą, realizuoti produktus galima tik kaip įprastinius, panaikinus bet kokias nuorodas į ekologiškumą.


2014-07-31 - Nuolat siekiame didintii vartotojų pasitikėjimą
 

Siekdami didindami vartotojų pasitikėjimą produktų ekologiškumu, džiaugiamės, kad jau šiais metais pradėjo veikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro sukurta Analitinė sistema, kurios pagalba kompiuteryje matomi visi kontroliuojami ekologinės gamybos laukai, informacija apie juos (kieno laukas, kas auginama, koks plotas ir t. t.) ir vietos koordinatės. Tai mums palengvino darbą, nustatant cheminių medžiagų panaudojimą laukuose. Nesutinkant pareiškėjui su užfiksuotu faktu, imami mėginiai (dirvos, augalų, pačios produkcijos) dėl chemijos panaudojimo, o tyrimus atlieka tiek Lietuvos, tiek Vokietijos akredituotos laboratorijos.


2014-07-30 - Naudingas tarpinstitucinis bendradarbiavimas
 

Vakar dviejų įstaigų, t. y. Valstybinės augalininkystės tarnybos (VAT) prie ŽŪM ir Viešosios įstaigos „Ekoagros“ naujų direktorių iniciatyva buvo suorganizuotas susitikimas Vilniuje, VAT patalpose. Susitikime dalyvavo įstaigų vadovai ir kelių skyrių atsakingi asmenys. Susitikimo tikslas - aptarti ir dataliau paanalizuoti ankstesnių vadovų pasirašytą bendradarbiavimo sutartį bei jos įgyvendinimą. Susitikimo metu aptarti probleminiai sutarties punktai, patikslintos kai kurios detalės ir prieita išvados, kad glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra naudingas ne tik abiems šalims, bet ir užkerta kelią galimiems pažeidimams ekologinės gamybos ūkiuose. Prieita išvados, kad tokie susitikimai padeda suprasti kai kurias situacijas. Numatyta tokius susitikimus rengti ir su kitais partneriais (NMA, VMVT), kad kontroliuojant ūkio subjektus būtų užkertamas kelias tolimesniems pažeidimams ekologiškų produktų grandinėje.


2014-07-28 - Ekspertės iš Slovėnijos baigė biodinaminės žemdirbystės mokymus Lietuvoje
 

Baigėsi įstaigos darbuotojų mokymai pagal biodinaminės žemdirbystės organizacijos „Demeter" standartus. Apie tai plačiau rašo:  Mano ūkis. Ūkininko patarėjas.


2014-07-24 - Lazdijų rajono ūkininkai su Vokietijos verslininkais ir vietos savivaldybe tikisi savo krašte įveisti tūkstančius mėsinių galvijų.
 

Neseniai įregistravę kooperatyvą „5000 aubrakų Lazdijams“ lazdijiečiai vakar rajono savivaldybės organizuotoje konferencijoje su svečiais svarstė apie mėsinių galvijų auginimo skatinimą ir plėtrą Lazdijų rajone, aptarė projekto finansavimo galimybes, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Aleksandro Stulginskio universitetu. Svečiai lankėsi ūkininkų jau auginančių Aubrakus ar planuojančių tai daryti ūkiuose. Renginyje dalyvavome ir mes, supažindindami dalyvius su ekologinio ūkininkavimo galimybėmis.


2014-07-21 - Demeter/biodinaminės žemdirbystės logotipu pasipuoš Lietuvos ekologinių ūkių produkcija
 

Pasaulyje yra apie 5000 biodinaminių ūkių, ūkininkaujančių maždaug 150 tūkst. ha plote 45 šalyse. Vokietijoje jų beveik 1350, dirbančių 50 tūkst. ha plote. Biodinaminė žemdirbystė Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius. VšĮ „Ekoagros“ yra pirmoji iš Baltijos šalyse veikiančių sertifikavimo įstaigų, siekiančių būti patvirtinta Demeter kontrolės institucija. Tai didelis laimėjimas visam Lietuvos ekologinio ūkio sektoriui, nes Lietuvos ekologinių ūkių produkciją bus galima ženklinti "Demeter" logotipu, pripažįstamu ir vertinamu visame pasaulyje. Liepos 23-25 dienomis į Lietuvą atvykstančios ekspertės iš Slovėnijos – dr. Maja Kolar ir Polonca Repic mokys VšĮ „Ekoagros“ tikrintojus atlikti ekologinių ūkių patikras pagal „Demeter“ gamybos standartų reikalavimus.

Septyni ekologinės gamybos ūkiai jau siekia, kad jų produkcija būtų ženklinama pasaulyje žinomu „Demeter“ ženklu, garantuojančiu, kad produktai atitinka aukščiausius ekologinio ūkininkavimo principus. Savo internetiniame puslapyje pasibaigus mokymams plačiau informuosime apie Demeter gamybos standartų reikalavimus.


2014-07-18 - VšĮ „Ekoagros“ pasirašė Quavera Alianso tinklo narystės stojimo sutartį.
 

Pastaruoju metu tarptautinis bendradarbiavimas tarp sertifikavimo įstaigų tampa vis aktualesniu. Klientai ir vartotojai iš sertifikavimo įstaigų tikisi aukščiausios kokybės profesionalių paslaugų. VšĮ 'Ekoagros" vakar pasirašė sutartį, kuria įsipareigoja bendradarbiauti su Quavera Alliance Network tinklu, kurio būstinė šiuo metu yra Getingene (vok. Göttingen),Vokietijoje, tam, kad dar labiau pagerintų klientams teikiamų profesionalių paslaugų kokybę ir sustiprintų savo patikimumą ir reputaciją.


2014-07-02 - Jau šiais metais planuojame vykdyti patikrinimus pagal „Bioland“ asociacijos reikalavimus
 

Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ pradeda bendradarbiauti su Vokietijoje pirmaujančia ekologinių ūkių asociacija „Bioland“ www.bioland.de.  Siekiant pradėti vykdyti ekologinių ūkių patikrinimus pagal „Bioland“ privataus standarto keliamus reikalavimus Ekoagros specialistai šių metų liepos 1 dieną dalyvavo demonstracinėje patikroje – mokymuose Latvijoje, Rezeknės miesto apylinkėse. Mokymų metu patikrą atliko Vokietijos sertifikavimo įstaigos Abcert tikrintojas Volfgang Hager. Patikros metu buvo apžiūrėti pasėliai, ūkio gamybinės patalpos, naudojama technika bei peržiūrėti apskaitos dokumentai. Buvo aptarti skirtumai tarp ES Reglamentų reikalavimų ekologinei gamybai ir papildomų reikalavimų kurie yra numatyti „Bioland“ gamybos taisyklėse ir peržiūrėti patikros klausimynai.
            Patikrinimai pagal „Bioland“ reikalavimus ūkiams papildomai nėra apmokestinami, patikras apmoka „Bioland“ asociacija. Ekoagros pradėjus patikrinimus pagal „Bioland“ reikalavimus, Lietuvos ekologinės gamybos ūkiams ir įmonėms atsivers platesnės galimybės realizuoti savo užaugintą produkciją ir gauti palankesnę kainą.


2014-07-02 - Džiugina šių metų nauji pareiškėjai
 

Pastaraisiais metais ekologinio ūkininkavimo apimtys Lietuvoje stabilizavosi, tačiau šiais metais tendencija gali kisti. 2014 metais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ , kurios viena iš programų yra „Ekologinis ūkininkavimas“, paraiškos buvo priimamos tik iš pareiškėjų vykdančių tęstinius įsipareigojimus, tad naujiems pareiškėjams parama 2014 m. už ekologinį ūkininkavimą nebus skiriama.

Šiais metais ekologiškai ūkininkauti atsisakė nemažai garbaus amžiaus pareiškėjų, kurie vykdė ekologinę gamybą dešimt ir daugiau metų, su kuriais mūsų įstaiga augo, mokėsi ir tobulėjo kartu. Nuoširdžiai dėkojame jiems už bendradarbiavimą.

Džiaugiamės, kad turime ir naujų pareiškėjų, kurie pageidauja sertifikuoti ekologinę gamybą nepriklausomai nuo to, kad šiais metais paramos už ekologinį ūkininkavimą jie negaus. Tokių ūkių turime 37, iš jų 16 ūkių pageidauja sertifikuoti gyvulininkystę. Pagal numatomą sertifikuoti ekologinės gamybos plotą daugiausiai yra vidutinio dydžio ūkiai, nors yra keletas ūkių siekiančių 100 ir daugiau ha.

Džiugu, kad išmokos už ekologinį ūkininkavimą nėra vienintelis tikslas, skatinantis ūkininkus jungtis į gausų ekologinių ūkių ratą, kad tai tampa gyvenimo būdu.


2014-06-06 - Išduotas pirmasis patvirtinamasis dokumentas didžiajam mažmeninės prekybos tinklui
 

Mažmeninės prekybos tinklas „Rimi Lietuva“ stiprina savo pozicijas ekologiškų produktų tvarkybos veikloje. Bendrovės logistikos centre sertifikuota ekologiškų maisto produktų sandėliavimo veikla, 2014-05-30 išduotas patvirtinamasis dokumentas.


2014-05-29 - Pakeista apeliacijų nagrinėjimo tvarka
 

Kasmetinių patikrų sezonas jau prasideda. Nežymiai, bet pakeista VšĮ „Ekoagros“ apeliacijų nagrinėjimo tvarka TV-04. Ankstesnė, 2014-01-07 jau negalioja. Galiojanti redakcija patvirtinta direktoriaus 2014-05-29 įsakymu Nr. V-28.


2014-05-29 - Atnaujinta neatitikčių vertinimo procedūra.
 

Neatitikčių vertinimo proceūra PR-05 atnaujinta pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių pasikeitimus. Jos 10 leidimas patvirtintas 2014-05-23 ir talpinamas kaip įprastai Ekologiškų produktų sertifikavime/ procedūrose/ PR-05 ir A bei B priedai. Apie svarbiausius pasikeitimus ir naujienas, susijusias su ekologinės gamybos sertifikavimu, kiekvieną pareiškėją informavome kartu su sutartimi siųstame laiške.


2014-05-14 - Reikalingas juristas-teisininkas darbui Kaune
 

Siūlomo darbo pobūdis:
Teisinių dokumentų rengimas bei parengtų dokumentų teisinis vertinimas, įstaigos klientų skolų išieškojimo organizavimas, įstaigos parengtų dokumentų ir/ar jų projektų peržiūrėjimas ir pasiūlymų bei pastabų teisės klausimais teikimas, sutarčių rengimas, teisinio konsultavimo paslaugos Europos Sąjungos teisės, sutarčių teisės, įmonių teisės, darbo teisės klausimais, atstovauti ir ginti įstaigos interesų

Reikalavimai :
• Universitetinis teisinis išsilavinimas;
• Ne mažiau 1 metų darbo patirtis teisės srityje;
• Darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• Geras Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir žinojimas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje

Privalumas: ekologinio ūkininkavimo teisės reglamento išmanymas.

Gyvenimo aprašymą su motivaciniu laišku siųsti elektroniniu adresu ekoagros@ekoagros.lt, laiško temoje nurodant pageidaujamas pareigas – Juristas-teisininkas.

Informuosime tik atrinktus kandidatus!

2014-05-06 - Reikalingas kvalifikuotas darbuotojas perdirbimo įmonių tikrinimui
 

Ekologiškų maisto tvarkymo įmonių tikrintojo(-os)  - eksperto (ės), Kaune.

Darbo pobūdis:

-  ekologinės gamybos ir perdirbimo įmonių tikrinimas, pateiktų dokumentų vertinimas, ekspertizės atlikimas;

-  informacijos teikimas sertifikavimo klausimais, ataskaitų rengimas;

-  darbo sutartis terminuota.

Reikalavimai:

-  aukštasis universitetinis maisto produktų technologijos išsilavinimas;

-  geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;

-  vienerių metų darbo patirtis maisto pramonėje;

-  galimybė vykti į komandiruotes

-  vairuotojo pažymėjimas („B“ kategorija) ir vairavimo stažas.

Norinčius dalyvauti konkurse prašome iki š. m. birželio 2 d. atsiųsti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu: ekoagros@ekoagros.lt. Informuosime tik atrinktus kandidatus.


2014-05-06 - Atnaujinamos sutartys su pareiškėjais dėl ekologinės gamybos sertifikavimo
 
Sutarčių keitimą inicijavome dėl pasikeitusių teisės aktų reglamentuojančių ekologinę gamybą. Nuo 2014-01-01 taikomas 2013 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 392/2013, kuriuo papildyti įsipareigojimai ūkio subjektams. Minėtame reglamente nurodyta, kad papildomi įsipareigojimai taikomi ir tiems ūkio subjektams kurie pateikė paraiškas prieš pradedant taikyti šį reglamentą.  Sertifikavimo įstaiga siekdama, kad minėtos papildomos nuostatos pareiškėjams būtų žinomos ir suprantamos, jas perkėlė į atnaujintas sutartis.

Kita sutarčių keitimo priežastis yra tai, kad keičiasi tarptautinis standartas pagal kurį dirba sertifikavimo įstaigos. 2012 m. gruodžio 21 d. buvo išleistas standartas LST EN ISO/IEC 17065 (Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami gaminių, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms.), kuris keičia standartą LST EN 45011. Naujojo standarto 4.1.2. skyriuje yra nustatyti reikalavimai sertifikavimo sutarčiai,  t. y. nurodoma ką sertifikavimo įstaiga turi užtikrinti savo sertifikavimo sutartyje su klientu. Standarto reikalavimai buvo perkelti į sutartį, o sertifikavimo įstaiga prie naujojo standarto taikymo pilnai pereiti turi iki 2015 m. rugsėjo 15 d.

Papildomai atkreipiame dėmesį, kad ir atnaujinta sutartis yra neterminuota, joje aiškiai nurodyta sutarties nutraukimo tvarka. Sutartis dėl ekologinės gamybos sertifikavimo nėra siejama su prisiimamais įsipareigojimai ir jų laikotarpiais Nacionalinėje mokėjimo agentūroje.

Sutartis visiems pareiškėjams išsiuntėme dviem egzemplioriais. Vienas egzempliorius lieka Jums, o kitą, susipažinę ir pasirašę kiekviename lape, atsiųskite į sertifikavimo įstaigą per 30 kalendorinių dienų nuo laiško išsiuntimo dienos. Neatsiuntus pasirašytos sutarties per nustatytą terminą, papildomai būsite informuotas apie sutarties nutraukimą, o tikrinimo bei sertifikavimo darbai šiais metais nebus atliekami.

Jeigu šiais metais atsisakote ekologiškai ūkininkauti, apie tai prašome raštu informuoti sertifikavimo įstaigą iki šių metų gegužės mėn. 15 d.


2014-04-28 - Pasikeitė maisto produktų tvarkybos sertifikavimo formos
 

Pasikeitė maisto produktų tvarkybos sertifikavimo formos. Ūkio subjektai, ketinantys sertifikuoti didmeninę prekybą ar logistiką, turi pateikti norimų sertifikuoti produktų sąrašą suskirstytą į maisto produktų grupes. Maisto produktų grupių sąrašas pateiktas formoje F-008/2.


2014-04-22 - Įsigaliojo naujos Ekologinio žemės ūkio taisyklės
 

Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro 2014-04-10 įsakymu Nr. 3D-209 patvirtinti ekologinių žemės ūkio taisyklių pakeitimai. Taisyklės, išleistos NAUJA REDAKCIJA, įsigaliojo nuo 2014 04 12.


Puslapiai: [1] [2] [3] [4] [>] [»]