ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133);

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje „Ekoagros“ teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-50).

„Ekoagros“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su „Ekoagros“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai atvykęs į įstaigą;
  2. elektroniniu paštu pranesk@ekoagros.lt.

„Ekoagros“ paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – atstovė ryšiams su visuomene Irma Minskienė (tel. +370 683 35428).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pažeidimo forma).

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai: 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisimą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo; 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti paadarinių mastą; 8) kitų pažeidimų.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: 1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; 2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.