Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Kiekvienas siunčiamas dokumentas išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį, t.y. anketa F-008, receptūra „Obuolių sultys“, etiketė „Obuolių sultys“  ir pan.

Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto, kurio adresas nurodytas Sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (F-135). Iš kito elektroninio pašto galite siųsti tik mobiliu parašu pasirašytus dokumentus. Atsiuntus ne iš Sutikime (F-135) nurodyto elektroninio pašto ar nepasirašytų mobiliu parašu dokumentai nebus vertinami. Sutikimą F-135 pasirašo ūkio subjekto vadovas.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę turi:

1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais;

2. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą, forma (F-002);

Ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketą forma (F-008) ir jos pabaigoje nurodytus atitinkamus dokumentus:

 • Registracijos mokesčio (pateikiama žemiau skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ IKAINIAI“) pavedimo kopiją;
 • Sertifikuojamo maisto produkto receptūrą forma (F-008/1);
 • Sertifikuojamo pašaro receptūrą forma (F-008/3);
 • Ne Lietuvoje sertifikuotų žaliavų/produktų tiekėjo patvirtinamojo dokumento kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą (vertimas gali būti atliktas ir patvirtintas paties ūkio subjekto, t.y. nebūtinas vertimas atliktas ir patvirtintas vertimų biure);
 • Pardavėjo pareiškimą, kad parduodami produktai nebuvo pagaminti iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO forma (F-102), jeigu bus naudojamos neekologiškos žaliavos;
 • Sertifikuojamų produktų originalių ženklinimo etikečių projektus suderinimui prieš spausdinimą dviem egzemplioriais;
 • Ekologiškų žaliavų/produktų kontrolės procedūrą (kontrolės procedūrų reikalavimai) su nurodytais kritiniais taškais bei prevencinėmis priemonėmis (procedūroje pateikti informaciją apie ekologiškų/pereinamojo laikotarpio žaliavų/produktų priėmimą, sandėliavimą, atskyrimą gamybos/sandėliavimo metu, ženklinimą, atsekamumą, realizaciją, išėmimą iš rinkos, skundų registracijos sistemą);
 • Visų sandėlių ir pagalbinių patalpų planus su pažymėtu ekologiškų produktų judėjimo keliu;
 • Sutarties su subrangovu kopiją, jeigu dalį ar visus gamybinius veiksmus atliks kitas ūkio subjektas. Sutartyje turi būti įtrauktas punktas: leisti VšĮ „Ekoagros“ atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus ir vykdomą užsakovo veiklą;
 • Galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą/registro iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kopiją.
Pastaba. Jei pirksite ekologiškus produktus/žaliavas ne iš Europos Sąjungos (iškyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją) šalių tiesiogiai turite pridėti užpildytą anketą ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo forma (F-008/4) ir prašyme forma (F-002) pažymėti importo veiklos sertifikavimą. Detalesnę informaciją apie ekologiškų produktų importą rasite skiltyje IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ.

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (tvarkybos sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją – ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas - ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, gavus atnaujintus tiekėjo ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio subjekto specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamies produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, sertifikuojantys gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus turi:

1.  Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;

2. Informuoti apie pasikeitimus ūkio subjekte ar vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, gavus atnaujintus tiekėjo ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma;

3. Norint papildyti sertifikuojamų produktų sąrašą reikia užpildyti, pasirašyti ir pateikti ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketą papildomiems produktams forma (F-008/5);

4. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu arba elektroniniu paštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus, patvirtintus parašu:

 • Ekologinės gamybos žaliavų tiekėjų sąrašus, pateikiama už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos:

forma (F-116);

forma (F-116/1) javų supirkimui;

forma (F-116/2) galvijų supirkimui;

 • Ekologiškų produktų tvarkymo veiklą vykdantys ūkininkai turi nuolat reguliariai pildyti sertifikavimo įstaigos nustatytos formos Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą (EGŪVŽ), kuris turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su ekologinės gamybos kontrole susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojų prašymu. Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalas patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176.

5.  Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio subjekto specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų Reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamiems produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Įkainiai patvirtinti 2015 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo".

PRODUKTŲ TVARKYMO SERTIFIKAVIMAS

Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 4-ojo langelio informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą (už vertimo taisyklingumą atsakingas prašymą pateikęs pareiškėjas).

Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.

 

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektas pateikia:

a) prašymą (laisvos formos), kuriame nurodo priežastį, kodėl planuojama įsigyti neekologiškas sudedamąsias dalis, numatomą neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus trukmę ir stygiaus priežastis, neekologiškų sudedamųjų dalių pavadinimą, aprašymą, būtiną kiekį ir jo pagrįstumą, reikiamos kokybės reikalavimus, produktų rūšį, kuriai paruošti reikia atitinkamos sudedamosios dalies, ar kitą ūkio subjekto manymu svarbią informaciją;

b) įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priede išvardytų ekologiškų sudedamųjų dalių:

 • Europos Sąjungos rinkoje;
 • iš trečiųjų šalių;
 • Lietuvoje, jeigu pateikiamas įrodymas, kad transportavimo kaštai įvežant iš Europos Sąjungos arba trečiųjų šalių labai padidintų neekologiškų sudedamųjų dalių kainą.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Leidimas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip tris kartus po 12 mėnesių. Kiekvieno pratęsimo metu leidimo pavadinime nurodoma, kelintas pratęstas leidimas (pirmasis, antrasis arba trečiasis) naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą, išduodamas.

Dėl leidimo pratęsimo dvylikai mėnesių ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą pateikdamas a) ir b) punktuose nurodytą informaciją. Sertifikavimo įstaiga ūkio subjektui išduoda papildomą leidimą „Pirmasis leidimo pratęsimas naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą“.

Jei paaiškėja, kad neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus metu atsargų yra, sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl išduoto ūkio subjektui leidimo panaikinimo arba numatomo jo galiojimo laiko sutrumpinimo ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo datos informuoja Žemės ūkio ministeriją, Komisiją bei kitas valstybes nares apie priemones, kurių ji ėmėsi ar imsis.
 
 

1. Taikant ekologinės gamybos teisės aktus laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologinės gamybos metodu susiję terminai, tuo atveju, kai ženklinimo etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai yra apibrėžti naudojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad šis produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai pagaminti pagal teisės aktuose nustatytas taisykles. Visų pirma, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 834,2007 priede išvardyti terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus. Ženklinant ir reklamuojant gyvus ar neperdirbtus žemės ūkio produktus galima naudoti su ekologinės gamybos metodu susijusius terminus tik tuo atveju, kai be to visi to produkto ingredientai taip pat buvo pagaminti pagal minėtame reglamente nustatytus reikalavimus.

2. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami Bendrijoje jokia Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie neatitinka pagal minėtą reglamentą nustatytų reikalavimų, ir jų komerciniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio produktams maiste ar pašaruose arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba.

Be to, ženklinant ar reklamuojant nevartojami jokie terminai, įskaitant prekių ženkluose naudojamus terminus, ar praktika, kurie galėtų suklaidinti vartotoją ar naudotoją, leisdami manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka pagal minėtą reglamentą nustatytus reikalavimus.

3. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami apibūdinti produktams, kuriuos ženklinant ar reklamuojant turi būti nurodyta, kad jų sudėtyje yra GMO, juos sudaro GMO arba jie yra pagaminti iš GMO pagal Bendrijos nuostatas.

4. Perdirbto maisto atveju pirmoje dalyje nurodyti terminai gali būti vartojami:

    a) prekiniame pavadinime, jeigu:

       i) perdirbant maistą buvo laikomasi reglamento 19 straipsnio;

       ii) ne mažiau kaip 95 % perdirbto maisto žemės ūkio kilmės ingredientų masės sudaro ekologiški ingredientai;

   b) tik ingredientų sąraše, jeigu tas maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus;

   c) ingredientų sąraše ir tame pačiame matomame paviršiuje kaip ir prekinis pavadinimas, jeigu:

      i) pagrindinis ingredientas yra medžioklės ar žvejybos produktas;

      ii) jį sudaro kiti žemės ūkio kilmės ingredientai, kurie visi yra ekologiški;

      iii) maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus.

Ingredientų sąraše nurodoma, kurie ingredientai yra ekologiški.

Tais atvejais, kai taikytini šios dalies b ir c punktai, nuorodas į ekologinės gamybos metodą galima pateikti tik dėl ekologiškų ingredientų, ir ingredientų sąraše nurodoma, kokią procentinę visos žemės ūkio kilmės ingredientų masės dalį sudaro ekologiški ingredientai.

Terminai ir ankstesnėje pastraipoje minėta procentinė dalis pateikiami ta pačia spalva ir to paties dydžio bei šrifto rašmenimis, kaip kitos ingredientų sąraše esančios nuorodos.

1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

a) ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (Ekoagros yra suteiktas kodas LT-EKO-001);

b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

Bendrijos logotipas 

Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

Reikalavimai bendrijos logotipui

c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

Nurodyta nuoroda „ES“ arba „ne ES“ gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje.

Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Pirmame papunktyje nurodytos nuorodos spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto prekinis pavadinimas.

Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

2. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.

3. ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

1. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami rinkai ekologinio žemės ūkio gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui.

 

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas: *.jpg, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.CMYK

Reikalavimai nacionaliniam ekologiškų produktų ženklui:

2. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

3. Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

4.  Draudžiama neekologiškus produktus:

a) ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

b) reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

c) prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

„VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

 

Ekologinės gamybos ūkyje (tiek ekologinės gamybos, tiek įprastinėje ūkio dalyje) naudojant produktus iš genetiškai modifikuotų produktų padidintos rizikos grupės sąrašo būtina pateikti kilmės dokumentus arba atlikti laboratorinius bandinius, įrodančius, kad šie produktai nėra genetiškai modifikuoti.

GMO PADIDINTOS RIZIKOS PRODUKTŲ, KURIEMS BŪTINOS PAŽYMOS, SĄRAŠAS

Žemės ūkio augalai (tik importuotoms į Lietuvą augalų sėkloms):

 • Rapsai;
 • Kukurūzai;
 • Aliejiniai ridikai;
 • Bulvės;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Sojos;
 • Pomidorai;
 • Moliūgai.

Medžiagos, naudojamos ekologinėje gyvulininkystėje:

 • Alaus, duonos ir kitos maisto pramonės atliekos (pvz.: salyklas, saladinas ir kt.);
 • Vitaminas B12;
 • Koncentruoti pašarai, pagaminti ne ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje.

Pagalbinės medžiagos, maisto priedai ir kiti produktai, naudojami perdirbimo pramonėje:

 • Mikroorganizmų preparatai, enzimai;
 • Mielės;
 • Citrinos rūgštis (E 330);
 • Askorbo rūgštis (E 300);
 • Krakmolas;
 • Lecitinas (E 322);
 • Gliukozė, dekstrinai;
 • Sojos padažas.