| LT EN RU

IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Importuotojas – fizinis arba juridinis asmuo Bendrijoje, kuris pats arba per savo atstovą tiekia siuntą Bendrijos rinkai;

Pirmasis gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam pristatoma siunta ir kuris ją gaus toliau tvarkyti ir (arba) parduoti;

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Ūkio subjektai pageidaujantys į ES importuoti ekologiškus produktus iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją), prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl tokios veiklos sertifikavimo, ir gauti patvirtinamąjį dokumentą tokiai veiklai vykdyti.

Dokumentų pateikimas

 1. Susipažinti su importo veiklai keliamais teisės aktų reikalavimais;
 2. Importuotojai sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

        Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą forma (F-002),

       Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą forma (F-008/4) ir jos  pabaigoje nurodytus dokumentus:

 • Registracijos mokesčio (pateikiama žemiau skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“) pavedimo kopiją;
 • Ekologiško produkto tiekėjo (eksportuotojo) patvirtinamojo dokumento kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą (galima vertimą atlikti pačiam ūkio subjektui, t. y. nebūtinas vertimas vertimų biure);
 • Ekologiškų produktų importo procedūrą su nurodytais kritiniais taškais bei prevencinėmis priemonėmis (procedūroje pateikti informaciją apie ekologiškų produktų priėmimą, sandėliavimą, atskyrimą, atsekamumą, realizaciją, išėmimą iš rinkos, skundų registracijos sistemą);
 • Visų sandėlių ir pagalbinių patalpų planus su pažymėtu ekologiško produkto judėjimo keliu (jei produktus numatoma sandėliuoti);
 • Sutarties su ekologiškų produktų tvarkybos subrangovu kopiją (sutartyje turi būti nurodytas punktas: leisti VšĮ „Ekoagros“ atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus ir vykdomą užsakovo veiklą);
 • Galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą/registro iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kopiją.
Jei importuotojas yra pirmasis gavėjas - papildomai pateikti dokumentus, kurie yra nurodyti skiltyje REIKALAVIMAI PIRMAM GAVĖJUI.

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (tvarkybos sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo  ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondencijos gavimo adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pokyčius ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Sertifikavimo dokumentai

Sertifikuojant importo veiklą, sertifikavimo įstaigai gavus ūkio subjekto pasirašytą sutartį, tikrintojas – ekspertas, per 24 darbo dienas nuo pasirašytos sutarties gavimo datos parengia nutarimą dėl importo veiklos sertifikavimo, kurio pagrindu išduodamas patvirtinamasis dokumentas (pavyzdys) importo veiklai, kuris kartu su laišku dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamiems produktams.

Importuojant pirmą ekologišką siuntą pagal nustatytus reikalavimus, informuojama sertifikavimo įstaiga pagal ŪKIO SUBJEKTO VEIKSMAI PRIEŠ KIEKVIENOS SIUNTOS IMPORTĄ ir tartis su laiške nurodytu tikrintoju – ekspertu dėl fizinės patikros atlikimo datos.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio subjekto specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamiems produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo:

turėti jam sertifikavimo įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą ekologiškų produktų importo veiklai;

 1. ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas nuo ketinimo įvežti ekologiškų produktų siuntą į Lietuvos Respubliką, apie tai pranešti sertifikavimo įstaigai elektroniniu paštu ir pateikti:
 • patikrinimo sertifikato kopiją;  
 • tiekėjo (eksportuotojo) ketinamų importuoti produktų ekologiškumą patvirtinančius dokumentus, išduotus trečiojoje šalyje veikiančių kontrolės institucijų arba įstaigų;
 • muitinės deklaraciją (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos);
 • transporto dokumentus (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos);
 • ūkio subjektų ir ekologiško produkto atsekamumo dokumentus: ūkio subjektų pavadinimus, adresus, visų ūkio subjektų dalyvaujančių prekybos grandinėje galiojančius sertifikatus (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos;
 1. tuo atveju, kai ketinama importuoti maisto produktus, turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše;
 2. tuo atveju kai ketinama importuoti pašarus, būti įregistruotam ir įtrauktam į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą;
 3. tuo atveju kai ketinama importuoti augalinius produktus, kuriems fitosanitarinė kontrolė yra būtina, būti registruotam LR fitosanitariniame registre ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.
 1. Ūkio subjektai, kuriems bus pristatoma siunta ir kurie ją gaus toliau tvarkyti ir (arba) parduoti, prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl veiklos sertifikavimo, tokia tvarka, kaip numatyta skiltyje „EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS“ ir gauti patvirtinamąjį dokumentą tokiai veiklai vykdyti.
 2. maisto produktų tvarkymo atveju, turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše;
 3. pašarų tvarkymo atveju, būti įregistruoti ir įtraukti į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą;
 4. augalinių produktų, kuriems taikoma fitosanitarinė kontrolė atveju, būti registruoti LR fitosanitariniame registre, ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.
Pastaba. Jei ketinate perfasuoti produktą, perženklinti ir/arba perdirbti turite pateikti perdirbimo/ tvarkybos veiklos sertifikavimui reikiamus dokumentus.  Informaciją rasite  skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS. Jei be importo veiklos vykdysite ir produktų prekybos (platinimo) veiklą turite pateikti prekybos veiklos sertifikavimui reikiamus dokumentus. Informaciją rasite  skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PREKYBA.

Ūkio subjektai, sertifikuojantys ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklą ne pirmus metus turi:

 1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;
 2. Informuoti apie pokyčius ūkio subjekto vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondencijos gavimo adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pokyčius ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Norint papildyti sertifikuojamų produktų sąrašą reikalinga užpildyti, pasirašyti  ir atsiųsti ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą forma (F-008/4) nurodant papildomus sertifikuojamus produktus.

 1. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:
 • Ekologinės gamybos produktų tiekėjų sąrašus. Forma (F-116) pateikiama už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 • Laiške dėl planuojamos kasmetinės patikros bus prašoma pateikti ekologinės tvarkybos ataskaitą (sąnaudų ir išeigos balanso ataskaitą). Rekomenduojama ataskaitą pateikti VšĮ „Ekoagros“ nustatytoje formoje.
 1. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų Reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamies produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 2-ojo bei 4-ojo langelių informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą.

Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

Atkreipiame dėmesį, kad sertifikavimo įstaiga už pareiškėjo pateiktą vertimą neatsako.

Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.