Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

NACIONALINĖS KOKYBĖS PRODUKTAI

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (toliau - NKP) – žmonėms vartoti skirti produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus. Dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo šie produktai pasižymi ypatingomis savybėmis.

Jų gamybos ir (ar) perdirbimo procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimo aspektais. Juos gaminant naudojami tik minimalūs, augalų vegetacijai būtini trąšų kiekiai, apskaičiuoti pagal dirvos laboratorinių tyrimų rezultatus bei maisto medžiagų balansą. Ribotai naudojamos apsaugos priemonės, nenaudojamos kenksmingos aplinkai toksiškos augalų apsaugos priemonės, auginant gyvūnus taikomi ekstensyvūs auginimo metodai.

Perdirbant NKP taikomos tokios technologijos, kurios galutiniame produkte lemia didesnį biologiškai vertingų ir sumažintą nenaudingų organizmui medžiagų (sočiųjų riebalų rūgščių, druskos, cukraus) kiekį. Šių produktų gamyboje nenaudojami genetiškai modifikuoti organizmai, sintetiniai maisto priedai (konservantai, saldikliai ir kt.). Vartotojams jie pateikiami per trumpesnį nei įprasta tos kategorijos produktams laiką.

NKP gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas NKP gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

NKP gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su NKP gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities NKP žemės ūkio ir maisto produktus. NKP gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti NKP gamybos vienetą ir NKP gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai NKP gamybos kontrolės sutarčiai.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti NKP gamybą turi:

1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais;

2. Laikydamasis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

3. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį. Jo dydis pateikiamas žemiau skiltyje „DARBŲ ĮKAINIAI“;

4. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras), forma (F-135).

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad pateiktos informacijos nepakanka ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis NKP gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys - (NK-011)). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku. Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su Jumis telefonu. Kasmetiniai tikrinimai augalininkystėje yra atliekami po pasėlių deklaravimo, augalų vegetacijos metu, kiti tikrinimai atliekami pagal sertifikuojamos veiklos pobūdį.

Pasikeitimai

Privalote pranešti sertifikavimo įstaigai apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui, per 7 kalendorines dienas nuo įvykusio pasikeitimo dienos raštu informuojant sertifikavimo įstaigą užpildant formą, Duomenų pasikeitimai NKP gamybos vienete (NK-002/1). Pažeidus NKP gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, privalote apie tai pranešti sertifikavimo įstaigai per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo dienos bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai, jei pažeidimas susijęs su NKP kokybe. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl NKP gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės (pateikiama žemiau skiltyje „Poveikio priemonės“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas išrašys Sertifikatą (pavyzdys), ir Sertifikato priedą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Sertifikavimo įstaigos išduodamas sertifikatas galioja iki jo trečiųjų galiojimo metų gruodžio 31 dienos.

Papildomi tikrinimai

Atsižvelgiant į planinės patikros rezultatus, esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Poveikio priemonės

Sertifikavimo įstaiga, nustačiusi NKP pažeidimus pagal Taisyklių ar specifikacijos reikalavimus, turi teisę taikyti šias poveikio priemones:

 • Įspėjimą, kuris skiriamas tik tais atvejais, kai galima nedelsiant ištaisyti pažeidimus. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kurį skiria sertifikavimo įstaiga pareiškėjui trūkumams pašalinti, yra 30 kalendorinių dienų.
 • Sertifikato galiojimo sustabdymą, kuris skiriamas, kai laiku nepašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys ar pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma. Sertifikato galiojimo sustabdymas gali būti dalinis (sustabdomas tik tam tikram produktui ar jų grupei) arba visiškas. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, yra 6 mėnesiai.
 • Sertifikato anuliavimą, kuris skiriamas, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ar dėl pažeidimų pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupei negalimas. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės naudoti ženklo, sertifikato ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su sertifikuoto NKP gamyba ir realizavimu. Pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliavimo dienos.

Skundai ir Apeliacijos

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, sertifikuojantys NKP gamybą ne pirmus metus, turi:

 1. Susipažinti su teisės aktų reikalavimų pasikeitimais.
 2. Pranešti sertifikavimo įstaigai raštu apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui, per 7 kalendorines dienas nuo pasikeitimo dienos – pateikti užpildytą formą Duomenų pasikeitimai NKP gamybos vienete (forma NK-002/1).

Apie įvykusius NKP gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus privalote pranešti sertifikavimo įstaigai per 3 darbo dienas nuo pažeidimo dienos bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai, jei pažeidimas susijęs su NKP kokybe.

Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

 1. Laikantis nurodytų terminų sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus.

Pageidaujantys sertifikuoti vaisių, uogų ir daržovių auginimą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos:

Pageidaujantys sertifikuoti bitininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

 • Informaciją apie pasikeitimus, jeigu tokių buvo (pasikeitusi bityno vieta, taršos šaltiniai ir pan.).

NKP gamybos ūkiuose turi būti nuolat pildomas NKP gamybos veiklos žurnalas ir pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su NKP kontrole susijusių įstaigų darbuotojų prašymu. Žurnalo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D-308.

 1. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant į ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus.

Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą ir jame išdėstyti visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarstys prašyme išdėstytus motyvus ir nuspręs, ar yra pagrindo į juos atsižvelgti. Esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks patikrinimą.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertina vykdomos veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl NKP gamybos sertifikavimo.

Kai vykdoma veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų, taikomos poveikio priemonės (pateikiama žemiau skiltyje „Poveikio priemonės“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas.

Esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas išrašo sertifikatą (pavyzdys) ir sertifikato priedą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo išsiunčiami ūkio subjektui. Sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas galioja iki jo trečiųjų galiojimo metų gruodžio 31 dienos.

Papildomi tikrinimai

Atsižvelgiant į planinės patikros rezultatus, esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Poveikio priemonės

Sertifikavimo įstaiga, nustačiusi NKP pažeidimus pagal taisyklių ar specifikacijos reikalavimus, turi teisę taikyti šias poveikio priemones:

 • Įspėjimą. Skiriama tik tais atvejais, kai galima nedelsiant ištaisyti pažeidimus. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kurį skiria sertifikavimo įstaiga trūkumams pašalinti, yra 30 kalendorinių dienų.
 • Sertifikato galiojimo sustabdymą. Skiriama, kai laiku nepašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys ar pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma. Sertifikato galiojimo sustabdymas gali būti dalinis (sustabdomas tik tam tikram produktui ar jų grupei) arba visiškas. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, yra 6 mėnesiai.
 • Sertifikato anuliavimą. Skiriama, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ar dėl pažeidimų pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupei negalimas. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės naudoti ženklo, sertifikato ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su sertifikuoto NKP gamyba ir realizavimu. Pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliavimo dienos.

Skundai ir Apeliacijos

NKP gamybos ūkiuose turi būti reguliariai pildomi žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D – 308 patvirtintas žurnalas (su aprašu), žurnalas word formatu.

Ūkio subjektai, naudojantys trąšas, turi pildyti Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas 2).

Ūkio subjektai, naudojantys augalų apsaugos produktus, turi pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas 3).

Jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad derlius jos kontroliuojamame lauke jo nuėmimo metu nesiekia ŽŪM raštu patvirtinto ir sertifikavimo įstaigos skelbiamo mažiausio NKP derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekio ribos, toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“, o nustačius, kad konkrečiame pareiškėjo lauke derlius nėra nuimtas, toks laukas įvardijamas kaip „nenuimtas derlius“. Pareiškėjas savo iniciatyva turi teisę sertifikavimo įstaigą kviesti dėl pakartotinio derliaus įvertinimo, iš anksto ją informuodamas raštu apie planuojamą derliaus nuėmimo datą. 

Tačiau, kai derlius buvo nenuimtas ar ypatingai mažas, nes pareiškėjo laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių pareiškėjas sertifikavimo įstaigai pateikia paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. 

Jeigu dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.

Žemės ūkio ministerijos raštas dėl derlingumo ribų, nuo kurių skaičiuojama pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užauginto „ypatingai mažo derliaus“ kiekio reikšmė:

2018-06-12 Nr. 2D - 1980 (11.107 E)

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti LR prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybes teise priklausančiu NKP ženklu.

Čia galite parsisiųsti kokybės ženklą įvairiais formatais: *.pdf; *.gif; *.jpg; *.cdr.

Ženklą sudaro žodis „KOKYBĖ“, apjuostas rodykle, nutrūkstančia ties žodžio „KOKYBĖ“ pradžia, platėjančia ženklo apačioje ir kylančia į viršų ties jo pabaiga. Ženklo matmenys: aukštis - 5 cm, ilgis - 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona (Pantone 194 C; CMYK0/100/60/30). Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.

NKP ženklu turi būti ženklinami rinkai tiekiami, tiesiogiai žmonėms vartoti skirti NKP. Sertfikuoti ūkio subjektai etiketes prieš spaudą privalo suderinti su sertifikavimo įstaiga.

Ženklinti produkciją NKP ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie savo ūkyje išaugintą / pagamintą NKP produkciją parduoda perdirbėjams kaip žaliavą arba pristato ją tiesiogiai galutiniam vartotojui. Ūkio subjektai, tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantys savo ūkyje išaugintus / pagamintus NKP produktus, pardavimo metu turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP produktų atitiktis keliamiems reikalavimams.

NKP etiketėje turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas (LT-NKP-001).

NKP ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu.

Gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar anuliavimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklo.

Pastaba. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. pakeistas pavadinimas iš „išskirtinės kokybės produktai (IKP)“ į „pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagaminti produktai (NKP)“. Produktų ženklas „KOKYBĖ“ išliko nepakitęs, tačiau keitėsi Ekoagros suteiktas sertifikavimo įstaigos kodas iš LT-IKP-001 į LT-NKP-001. Sertifikuoti ūkio subjektai etiketes, neatitinkančias naujai nustatytų reikalavimų, gali naudoti ne ilgiau kaip 2 metus nuo pakeitimų įsigaliojimo, t. y. iki 2017-11-01.
Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.
Daugiau informacijos NKP gamintojams pateikiama Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje