ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Atnaujinta leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis tvarka

VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus gruodžio 3 d. įsakymu nauja redakcija išdėstyta Leidimų takyti ekologinės gamybos išimtis išdavimo tvarka. Ši tvarka parengta vadovaujantis Ekologinio žemės ūkio taisyklėmis ir ji reglamentuoja leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis išdavimą.

Leidimų yra įvairių – dėl neekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos naudojimo, perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio sutrumpinimo, galvijų rišimo nedidelių ūkių tvartuose, bandos ar pulko didinimo neekologiškai išaugintais ūkiniais gyvūnais, galimybės auginti ūkyje ekologiškai ir neekologiškai tokių pat rūšių ūkinius gyvūnus ir kt. (žr. tvarkos 2 punktą).

Naujoje redakcijoje nėra daug pakeitimų. Patikslintas 3 punktas dėl neekologiškos sėklos. Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos (ekologiškai užaugintų sėklų pasiūlą galima pasitikrinti Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazėje adresu: http://www.vic.lt/paslaugos/e-paslaugos/lietuvos-ekologisku-seklu-duomenu-baze/) sertifikavimo įstaiga gali išduoti ūkio subjektui, išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius, leidimą vienam sezonui einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą.

Patikslinti terminai, per kuriuos subjektams išsiunčiami leidimai, – terminas skaičiuojamas nuo prašymo gavimo dienos. Skirsnyje dėl leidimų didinti bandą ar pulką neekologiškais gyvūnais, konkrečiai – paukščių atveju, nustatyta, kad išimtis dėl pulko papildymo neekologiškais gyvūnais taikoma iki 2020 m. gruodžio 31 d. (29 punktas). Terminas nustatytas pasikeitus ES reglamentui. Taip pat tvarkoje atlikta keletas kitų smulkių pakeitimų.

Naujos Leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis išdavimo tvarkos redakcijos ieškoti įstaigos interneto svetainės www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ („Leidimai taikyti ekologinės gamybos reikalavimų išimtis“).

Žr. reglamentą: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1584&qid=1540906790814&from=LT

VšĮ „Ekoagros“ informacija