Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę turi:

1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais;

2. Laikydamasis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Pageidaujantys sertifikuoti augalininkystės, gyvulininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos:

Pageidaujantys sertifikuoti bitininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos:

 • Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą, forma (F-002);
 • Ekologinės gamybos bitininkystės ūkio pirminio įvertinimo anketą, forma (F-014).

Pageidaujantys sertifikuoti akvakultūros produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos:

Pageidaujantys sertifikuoti laukinių augalų rinkimą ištisus metus gali teikti:

          Dažniausiai Lietuvoje renkamų augalų ir grybų sąrašą su lotyniškais pavadinimais galite peržiūrėti čia.

3. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį. Jo dydis pateikiamas žemiau skiltyje „DARBŲ ĮKAINIAI“;

4. Privalo turėti su ekologine gamyba susijusį išsilavinimą arba išsilavinimo pripažinimą:

t. y. iki einamųjų metų spalio 15 d. turite gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą pagal privalomąją mokymo programą „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai“ ar turimo išsilavinimo pripažinimą lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba:

jeigu neturite su ekologine gamyba susijusio išsilavinimo, turite teisę kreiptis (raštu, el. paštu info@litfood.lt arba faksu (8 5) 2503 793) į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą pateikdami prašymą ir išklausyti Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursą, kurį baigus išduodamas nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, vadovaujantis Ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. 77 „Dėl ūkininkų tęstinio profesinio mokymo tvarkos“. Prašymai gali būti teikiami ištisus metus;

jeigu turite neformaliojo mokymo kurso (baigto ne anksčiau kaip prieš penkerius metus nuo kreipimosi į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą datos) arba formaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio krypties mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, turite teisę kreiptis (raštu arba el. paštu info@litfood.lt) į VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūrą, pateikdami prašymą ir baigimo dokumentus dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Prašymai gali būti teikiami ištisus metus.

Jeigu iki einamųjų metų spalio 15 d. negausite kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimo arba Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3D-359 „Dėl Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų komisijos prie žemės ūkio mokslo tarybos sudarymo“, nepripažins turimų išsilavinimo dokumentų lygiaverčiais nustatytam privalomajam Ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursui, sertifikavimo įstaiga ekologinės gamybos einamaisiais metais nesertifikuos;

5. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys, sutarties pavyzdys akvakultūros sričiai). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su Jumis telefonu. Kasmetiniai tikrinimai yra atliekami po pasėlių deklaravimo, augalų vegetacijos metu, iki einamųjų metų spalio 15 d.

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą užpildant formą (F-003/2) Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete, akvakultūros sričiai atitinkamai užpildant formą (F-003/3) Duomenų pakitimai ekologinės gamybos akvakultūros ūkio anketoje. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas / filialo direktorius parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), ir/ar Nutarimo išrašą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų produkcijos likučiams. Visi galiojantys patvirtinamieji dokumentai yra skelbiami viešai čia.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, sertifikuojantys gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus turi:

1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;

2. Informuoti apie pasikeitimus ūkio subjekte ar vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą užpildant formą (F-003/2) Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete, akvakultūros sričiai atitinkamai užpildant formą (F-003/3) Duomenų pakitimai ekologinės gamybos akvakultūros ūkio anketoje. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

3. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Pageidaujantys sertifikuoti augalininkystės, gyvulininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos:
 • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka pateikti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, kurios duomenys automatiniu būdu bus perkelti į VšĮ „Ekoagros“ informacinę sistemą. Ūkio subjektai, kurie einamaisiais metais ketina sertifikuoti ūkinius gyvūnus, pildydami Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką, Paraiškų priėmimo informacinės sistemos tam skirtoje skiltyje turi pažymėti ketinamą sertifikuoti ūkinių gyvūnų rūšį.
 • Ūkio subjektai, kurie ankstesniais metai sertifikavę tik augalininkystę ir pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gyvulininkystę ar pageidaujantys sertifikuoti papildomą gyvūnų grupę: Ekologinės gamybos ūkio anketą pageidaujant pirmą kartą sertifikuoti gyvulininkystę (gyvulių grupę) forma (F-003-1).

Pageidaujantys sertifikuoti bitininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

 • Informaciją apie pasikeitimus, jeigu tokių buvo (pasikeitusi bityno vieta, taršos šaltiniai ir pan.).

Pageidaujantys sertifikuoti akvakultūros produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

Pageidaujantys sertifikuoti laukinių augalų rinkimą iki einamųjų metų gegužės 15 d. sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

 • formą (F-030/3) Dėl prašomų sertifikuoti renkamų laukinių augalų sąrašo pateikimo;
 • formą (F-030/1) atnaujintus pažymėjimus apie sintetinių cheminių medžiagų panaudojimą, su žemėlapiais kuriuose būtų pažymėtos rinkimo vietovės ir nurodytas tikslus plotas bei tų plotų savininkas.

Dažniausiai Lietuvoje renkamų augalų ir grybų sąrašą su lotyniškais pavadinimais galite peržiūrėti čia.

4. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų Reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas / filialo direktorius parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys) ir/ar Nutarimo išrašą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų produkcijos likučiams. Visi galiojantys patvirtinamieji dokumentai yra skelbiami viešai čia. (nuoroda į sertifikatus).

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Ekologinės gamybos ūkio subjektai turi reguliariai pildyti atskiru žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176 patvirtintą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą, kuris turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su ekologinės gamybos kontrole susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojų prašymu.

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma: PDF; WORD (.docx).

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo tvarkos aprašas. Pildymo tvarkos aprašo priedas: PDF; WORD (.docx).

Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 4-ojo langelio informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą (už vertimo taisyklingumą atsakingas prašymą pateikęs pareiškėjas).

Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.

Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos (ekologiškai užaugintų sėklų pasiūlą galima pasitikrinti Lietuvos ekologiškų sėklų duomenų bazėje adresu: http://www.vic.lt/paslaugos/e-paslaugos/lietuvos-ekologisku-seklu-duomenu-baze/) sertifikavimo įstaiga gali išduoti ūkio subjektui, išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius ar ūkius, kurie sėklas augina pagal sutartis, leidimą vienam sezonui einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą.

Leidimai neišduodami sertifikavimo įstaigos bendrame leidime išvardytų rūšių neekologiškai sėklai bei sertifikuotoms sėkloms augalų rūšių, kurios yra įrašytos į 2002 m. birželio 4 d. LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 218 su visais vėlesniais pakeitimais ir / ar papildymais;

Bendrasis leidimas yra tvirtinamas sertifikavimo įstaigos direktoriaus įsakymu sausio – vasario mėn., atsižvelgiant į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, administruojančio ekologiškų sėklų duomenų bazę, pateiktą rekomendaciją ir suderinus su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

Ūkio subjektai, pageidaujantys gauti leidimą naudoti neekologinės gamybos būdu užaugintą sėklą ir (arba) augalų dauginamąją medžiagą, sertifikavimo įstaigai pateikia prašymą forma (F-088) leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą / sėklas ekologinės gamybos ūkyje.

Prašymai teikiami:

ruošiantis pavasario sėjai – nuo einamųjų metų vasario 1 d. iki sėjos pabaigos;

ruošiantis žiemkenčių sėjai – nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki sėjos pabaigos;

ruošiantis daugiamečių žolių sėjai – visus metus.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Už kiekvieną sertifikavimo įstaigos ūkio subjektui išduotą leidimą naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą yra taikomas 8,47 Eur su PVM mokestis.

Sertifikavimo įstaiga gali nuspręsti atgaline data pripažinti, kad perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi buvo bet kuris ankstesnis laikotarpis, kurio metu:

 1. žemės sklypams buvo taikytos priemonės, apibrėžtos programoje, įgyvendintoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1257/99, Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 arba kitoje oficialioje programoje, jeigu atitinkamos priemonės užtikrina, kad tuose sklypuose nebuvo naudojami ekologinėje gamyboje neleistini produktai, arba
 2. sklypai buvo natūralūs plotai arba žemės ūkio naudmenos, netvarkyti ekologinėje gamyboje neleistinais produktais.

2 punkte nurodytiems sklypams gali būti taikoma atgalinė data tik tuo atveju, jeigu sertifikavimo įstaigai yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių įsitikinti, kad atitinkamų sąlygų buvo laikytasi bent trejus metus.

Užpildytą prašymą dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo (forma F-010) reikia pateikti sertifikavimo įstaigai iki einamųjų metų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų be vėlavimo priėmimo dienos.

Prie prašymo turi būti pateikiami įrodymai, kad trejus metus sklypuose nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje neleistini naudoti produktai arba tie sklypai buvo natūralūs plotai.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Tais atvejais, kai sklypams jau buvo pasibaigęs perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis arba jiems dar tęsėsi perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis, ir juose buvo panaudotas neleistinas ekologinėje gamyboje produktas, gali būti leidžiama sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį sklypams šiais dviem atvejais:

 1. sklypai buvo tvarkyti, naudojant ekologinėje gamyboje neleistiną produktą, kuris įtrauktas į valstybės narės kompetentingos institucijos nustatytą privalomą ligos arba kenkėjų kontrolės priemonę;
 2. sklypai buvo tvarkyti, naudojant ekologinėje gamyboje neleistiną produktą, kai šis yra valstybės narės kompetentingos institucijos patvirtintų mokslinių tyrimų dalis.

Abiem nurodytais atvejais pereinamojo laikotarpio trukmė nustatoma, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

 1. vykstant atitinkamo produkto skilimo procesui turi būti užtikrinta, kad pereinamojo laikotarpio pabaigoje dirvoje, o daugiamečių kultūrų atveju – augale, bus nedidelis likutis;
 2. derlius po tvarkymo negali būti parduotas paženklintas kaip ekologiškas.

Dėl leidimo gavimo į sertifikavimo įstaigą gali kreiptis mokslo ar mokymo įstaiga, prašydama leidimo sutrumpinti pereinamąjį laikotarpį, jeigu sklypuose buvo panaudoti ekologinėje gamyboje neleistini produktai.

ji turi pateikti laisvos formos prašymą ir įrodymus, kad sklypuose, kuriems prašoma sutrumpinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpį, buvo panaudotas ekologinėje gamyboje neleistinas naudoti produktas, kuris yra registruotas Lietuvoje taikyti kovai su kenksmingais organizmais ir, kad šio produkto taikymas buvo mokslinių tyrimų dalis ar buvo skirtas mokymui.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Tam tikrais atvejais gali būti leidžiama valdyti ekologiškus ir neekologiškus augalininkystės gamybos vienetus toje pat vietovėje vienu metu:

 1. jei auginami daugiamečiai augalai, kurių auginimo laikotarpis yra bent treji metai, kai rūšių negalima lengvai atskirti, ir laikomasi šių sąlygų:

  1. ši gamyba yra perėjimo prie ekologinės gamybos plano, pagal kurį gamintojas prisiima griežtą įsipareigojimą ir kuriame numatoma perėjimo prie ekologinio žemės ūkio pradžia paskutinėje atitinkamos teritorijos dalyje per kuo trumpesnį laikotarpį, kuris bet kokiu atveju negali būti ilgesnis kaip penkeri metai, dalis;
  2. buvo imtasi atitinkamų priemonių, siekiant užtikrinti pastovų kiekviename vienete pagamintų produktų atskyrimą;
  3. sertifikavimo įstaiga likus ne mažiau kaip 48 valandoms informuojama apie kiekvieno produkto derliaus nuėmimą;
  4. iš karto po derliaus nuėmimo gamintojas praneša sertifikavimo įstaigai tikslius derliaus atitinkamuose vienetuose kiekius ir priemones, kurių buvo imtasi produktams atskirti;
  5. kompetentinga institucija patvirtino perėjimo prie ekologinės gamybos planą ir kontrolės priemones, nurodytas Reglamento Nr. 889/2008 IV antraštinės dalies 1 ir 2 skyriuose;
  6. pradėjus įgyvendinti perėjimą prie ekologinės gamybos, šis planas turi būti patvirtinamas kiekvienais metais;
 2. jeigu auginamos sėklos, vegetatyvinė dauginamoji medžiaga ir sodinukai ir jei tenkinamos b, c, d papunkčiuose nustatytos sąlygos bei atitinkama f papunkčio dalis;

 3. jeigu pieva naudojama tik ganymui.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, prašydami leidimo valdyti ekologiškus ir neekologiškus augalininkystės gamybos vienetus toje pat vietovėje vienu metu.

Jie turi pateikti:

 1. laisvos formos prašymą jame nurodydami detalią informaciją (kokie augalai bus auginami ekologiškai ir neekologiškai, veislę, rūšį, laukų statusą, plotą, planuojamą auginti laikotarpį ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią informaciją);
 2. 2 punkte nurodytu atveju įrodymus, kad ūkyje bus atliekami žemės ūkio tyrimai ar mokymas;

 3. ūkio subjekto patvirtinimą, nurodydami, kad:

  • ūkis laikosi perėjimo prie ekologinės gamybos plano. Perėjimo prie ekologinės gamybos plane turi būti nurodyta data, kada sklypams pradėtas taikyti perėjimas prie ekologinės gamybos (bendras laikotarpis, kada pradėtas taikyti ir kada bus baigtas neekologiškiems sklypams taikyti perėjimas prie ekologinės gamybos, negali būti ilgesnis kaip penkeri metai);
  • buvo imtasi atitinkamų priemonių, siekiant užtikrinti ūkyje pagamintų ekologiškų ir neekologiškų produktų atskyrimą;
  • sertifikavimo įstaiga likus ne mažiau kaip 48 valandoms yra informuota apie kiekvieno produkto derliaus nuėmimą;
  • iš karto po derliaus nuėmimo sertifikavimo įstaigai yra pranešamas tikslus derliaus atitinkamose ūkio dalyse rodiklis ir pateikta informacija apie priemones, kurių buvo imtasi produktams atskirti;
  • yra patvirtintos perėjimo prie ekologinės gamybos planų ir kontrolės priemonių kopijos.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Sertifikavimo įstaiga gali išduoti leidimą rišti galvijus nedidelių ekologinės gamybos gyvulininkystės ūkių (ūkis, kuriame laikomasi ekologinės gamybos reikalavimų ir kuriame einamaisiais metais sertifikavimo įstaiga sertifikuoja iki 100 sutartinių gyvulių) tvartuose (neatsižvelgiant į tvartų eksploatavimo laikotarpio pradžią).

Ūkio subjektai, sertifikuojantys galvijus ir norintys gauti leidimą tvartiniu laikotarpiu nedideliuose ekologinės gamybos ūkiuose juos laikyti pririštus, turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, pateikdami pilnai užpildytą prašymą (forma F-143).

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Neekologiškai auginti gyvūnai gali būti atvežti į ūkį veisimui, tik jei nepakanka ekologiškai augintų gyvūnų. Atnaujinant bandą neekologiškai auginti suaugę patinai ir niekada neturėjusios palikuonių, tačiau galinčios būti jau apvaisintos, patelės vėliau turi būti auginami pagal ekologinės gamybos taisykles. Be to, patelių skaičiui taikomi šie metiniai apribojimai:

 1. ne daugiau kaip 10 proc. nuo sertifikuotų atgabenimo į ūkį dieną turimų (laikomų) suaugusių arklių arba galvijų, įskaitant bubalus ir bizonų rūšių gyvūnus, patelių ir ne daugiau kaip 20 proc. nuo sertifikuotų atgabenimo į ūkį dieną turimų (laikomų) suaugusių kiaulių, avių ir ožkų patelių;
 2. vienetams, kuriuose yra mažiau kaip 10 arklių ar galvijų arba mažiau kaip penkios kiaulės, avys ar ožkos, bet koks atnaujinimas, kaip paminėta pirmiau, apribojamas iki ne daugiau kaip vieno gyvūno per metus.

1 ir 2 punkte nurodytiems bandos ar pulko atnaujinimams neekologiškai augintais gyvūnais išankstinis sertifikavimo įstaigos leidimas nereikalingas.

Gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą, 27.1 punkte minėtos procentinės dalys gali būti padidintos iki 40 proc. nuo sertifikuotų leidimo išdavimo dieną turimų (laikomų) suaugusių gyvūnų šiais ypatingais atvejais:

 1. iš esmės plečiant gyvulininkystės ūkį;
 2. keičiant veislę;
 3. išvedant naujos paskirties galvijų rūšis;
 4. kai veislėms gresia išnykimo pavojus ūkininkavimo metu, kaip nustatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1974/2006 IV priede, ir tuo atveju tų veislių gyvūnai nebūtinai turi būti niekada neturėję palikuonių arba neapvaisinti.

Paukščių atveju, kai pulkas formuojamas pirmą kartą, atnaujinamas arba keičiama jo sudėtis, ir nepakanka ekologiškai užaugintų naminių paukščių, gavus išankstinį sertifikavimo įstaigos leidimą, į ekologiškų naminių paukščių gamybos vienetą gali būti atgabenti neekologiškai užauginti naminiai paukščiai, jeigu dėsliosios vištos ir mėsiniai naminiai paukščiai yra ne vyresni kaip trijų dienų arba į ekologiškos gyvulininkystės padalinį gali būti atgabentos ne vyresnės kaip 18 savaičių neekologiškai užaugintos jauniklės dėsliosios vištos (ši išimtis taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d.), jei nėra ekologiškai užaugintų jauniklių vištų.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą, prašydami leidimo didinti ekologiškai laikomų ūkinių gyvūnų bandą ar pulką neekologiškai išaugintais ūkiniais gyvūnais.

Jie turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį ir motyvus, kodėl planuojama įsigyti neekologiškų ūkinių gyvūnų, taip pat norimų įsigyti ūkinių gyvūnų rūšį, veislę, amžių, skaičių ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią informaciją.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Skaičiuoklę, padėsiančią apskaičiuoti laikotarpį, kada įsigytą neekologiškai augintą gyvūną (paukščius) bus galima realizuoti kaip ekologišką, čia.

Sertifikavimo įstaiga gali leisti žemės ūkio tyrimus arba oficialius mokymus atliekantiems ūkio subjektams auginti tokių pat rūšių gyvūnus ekologiškai ir neekologiškai, jei atitinkamos šios sąlygos:

 1. buvo imtasi tinkamų priemonių, apie kurias sertifikavimo įstaigai buvo pranešta iš anksto, siekiant garantuoti nuolatinį kiekvieno iš vienetų gyvūnų, gyvulininkystės produktų, mėšlo ir pašarų atskyrimą;
 2. gamintojas iš anksto praneša sertifikavimo įstaigai apie kiekvieną gyvūnų ar gyvulininkystės produktų pristatymą ar pardavimą;
 3. ūkio subjektas praneša sertifikavimo įstaigai apie tikslius visuose vienetuose pagamintus kiekius, nurodo visas charakteristikas, pagal kurias tuos produktus galima identifikuoti, ir patvirtina, kad buvo taikytos priemonės produktams atskirti.

Dėl leidimo gavimo ūkyje auginti tokių pat rūšių ūkinius gyvūnus ekologiškai ir neekologiškai, ūkio subjektai (mokslo ar mokymo įstaiga) raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti:

 1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma, kokie ūkiniai gyvūnai bus auginami ekologiškai ir neekologiškai (rūšis, veislė, amžius, skaičius, planuojamas auginimo laikotarpis ar kita, ūkio subjekto manymu, svarbi informacija) ekologinės gamybos ūkyje;
 2. įrodymus, kad ūkyje bus atliekami žemės ūkio tyrimai ar mokymas;
 3. patvirtinimą, kad buvo imtasi tinkamų priemonių, apie kurias sertifikavimo įstaigai buvo pranešta iš anksto, siekiant užtikrinti nuolatinį ūkyje esančių ekologiškų ir neekologiškų gyvūnų, gyvulininkystės produktų, mėšlo ir pašarų atskyrimą;
 4. patvirtinimą, kad sertifikavimo įstaigai iš anksto yra pranešta apie kiekvieną ūkinių gyvūnų ar gyvulininkystės produktų pristatymą ar pardavimą;
 5. patvirtinimą, kad sertifikavimo įstaigai yra pranešta apie tikslius ūkyje pagamintus produktų kiekius, nurodytos visos charakteristikos, pagal kurias tuos produktus galima atpažinti;
 6. patvirtinimą, kad buvo taikytos priemonės ekologiškiems ir neekologiškiems produktams atskirti.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Užsiimant ekologine žemdirbyste, tokie veiksmai kaip elastinių raiščių tvirtinimas prie avių uodegų, uodegų nupjovimas iki stimburio, dantų pjovimas, snapų apipjaustymas ir ragų trumpinimas arba šalinimas neturi būti atliekami reguliariai.

Sertifikavimo įstaiga tam tikrais atvejais gali leisti atlikti kai kuriuos iš šių veiksmų dėl saugumo arba siekiant pagerinti gyvūnų sveikatą, gerovę arba higieną, tačiau gyvūnų kančios turi būti kuo labiau mažinamos, taikant tinkamą nejautrą ir (arba) nuskausminimą ir pasirenkant tinkamiausią amžių, o veiksmus turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai. Ragų pritrumpinimui, nepažeidžiant rago gyvuonies, leidimas nereikalingas, tačiau šį veiksmą turi atlikti tik kvalifikuotas asmuo. Ūkyje turi būti saugomi atliktus veiksmus patvirtinantys įrodymai (dokumentai).

Dėl leidimo gavimo atlikti kurį nors iš šių veiksmų: tvirtinti elastinius raiščius prie avių uodegų, nupjauti ūkiniams gyvūnams uodegas iki stimburio, nupjauti dantis, apipjaustyti snapus, trumpinti arba šalinti ragus, siekdami pagerinti žmonių ir (arba) ūkinių gyvūnų saugumą, ir (arba) ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę ir higieną ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodo konkrečią priežastį ir motyvus, kodėl tam tikrais atvejais būtina pavieniams ūkiniams gyvūnams (nurodyti rūšį, amžių, skaičių ir datą, iki kurios planuojama atlikti tam tikrus veiksmus) atlikti nurodytus veiksmus.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Jeigu gyvūnų mitybos papildymui reikia naudoti sintetinius vitaminus, atrajotojams gali būti naudojami tik tokie A, D ir E vitaminai, kurie visiškai atitinka vitaminus, gautus iš žemės ūkio produktų. Naudoti leidžiama tik iš anksto gavus sertifikavimo įstaigos leidimą, išduodamą įvertinus galimybę ekologiškai auginamiems atrajotojams gauti būtinus minėtų vitaminų kiekius su pašarų racionu.

Dėl leidimo gavimo atrajotojams naudoti sintetinius A, D ir E vitaminus, ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti laisvos formos prašymą ir dokumentus, pagrindžiančius, kad planuojami naudoti sintetiniai A, D ir E vitaminai yra įtraukti į ES priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje pagal 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 40 tomas, p. 238), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 767/2009 (OL 2009 L 229, p. 1), nuostatas, registrą „Community Register of Feed Additives persuant to Regulation (EC) No 1831/2003“, ir šie vitaminai:

 1. visiškai atitinka natūralius vitaminus, t. y. jie turi būti tokios struktūros, kaip natūraliame maiste;
 2. yra tirpūs tik riebaluose;
 3. yra pagaminti ne iš genetiškai modifikuotų organizmų arba nenaudojant genetiškai modifikuotų organizmų.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Esant didelio masto nelaimei, sertifikavimo įstaiga gali laikinai leisti:

 1. atnaujinti bandą ar pulką arba pakeisti jo sudėtį, naudojant neekologiškai užaugintus gyvūnus, jei nėra ekologiškai augintų gyvūnų ir esant dideliam gyvūnų mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba nelaimės, su sąlyga, kad neekologiškai augintiems gyvūnams taikomas atitinkamas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis;
 2. esant dideliam bičių mirtingumui, kurį sukėlė ligos arba didelio masto nelaimės, pakeisti bitynų sudėtį, naudojant neekologiškai užaugintas bites, jei ekologiškai užaugintų bitynų nėra;
 3. pavieniams ūkio subjektams tam tikruose plotuose ribotą laiką vartoti neekologiškus pašarus, kai derlius pašarui prarandamas arba yra nustatomi apribojimai, ypač dėl išskirtinių meteorologinių sąlygų, infekcinių ligų protrūkio, užkrėtimo toksiškomis medžiagomis arba dėl gaisro pasekmių;
 4. maitinti bites ekologišku medumi, ekologišku cukrumi arba ekologišku cukraus sirupu ilgalaikių išimtinių oro sąlygų arba didelio masto nelaimės, dėl kurios sutrinka nektaro ar lipčiaus gamyba, atveju.

Dėl leidimo gavimo esant didelio masto nelaimėms, ūkio subjektas raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jis turi pateikti laisvos formos prašymą ir pagrindimą, kuriame nurodoma didelio masto nelaimės rūšis, priežastis (jei nustatyta), apimtis (ūkiui, rajonui, regionui ar kt.), planuojamos ir esamos pasekmės ar kitą, ūkio subjekto manymu, svarbią dokumentais pagrįstą informaciją.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Sertifikavimo įstaiga gali leisti tos pačios valdos inkubatoriuose ir augyklose auginti ekologiškus ir neekologiškus jauniklius, jei šie vienetai yra aiškiai fiziškai atskirti ir yra įrengta atskira vandens tiekimo sistema.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti:

 1. laisvos formos prašymą;
 2. valdos planą, patalpų, kuriose įrengtos talpyklos ir inkubatoriai, planus bei nurodyti, kurie inkubatoriai ir augyklos yra skirti ekologinei gamybai, kurie – ne;
 3. kitus ūkio subjekto manymu reikalingus dokumentus, patvirtinančius, kad bus laikomasi šių reikalavimų:
  1. inkubatoriai ir augyklos yra aiškiai fiziškai atskirti;
  2. yra įrengti atskiri inkubatoriai ir augyklos ekologiškiems ir neekologiškiems žuvų jaunikliams auginti. Atstumas tarp ekologiškų ir neekologiškų inkubatorių bei ekologiškų ir neekologiškų augyklų yra ne mažesnis kaip 0,4 m;
  3. kiekvienam ekologiškam ir neekologiškam inkubatoriui, ekologiškai ir neekologiškai augyklai įrengta atskira vandens tiekimo sistema.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Suaugusių akvakultūros gyvūnų gamybos atveju sertifikavimo įstaiga gali leisti toje pačioje valdoje įrengti akvakultūros gyvūnų ekologinės ir neekologinės gamybos vienetus, jei juose vykdomi skirtingi gamybos etapai ir skirtingi akvakultūros gyvūnų priežiūros etapai ir laikomasi kitų atitinkamų nuostatų numatytų Reglamento Nr. 889/2008 6 b straipsnio 2 dalyje.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti:

 1. laisvos formos prašymą;
 2. dokumentus įrodančius, kad:
  1. ekologiški tvenkiniai, ežerai ir kanalai aiškiai fiziškai atskirti nuo neekologiškų;
  2. tarp atskirų ekologiškų ir neekologiškų žuvininkystės tvenkinių, ežerų ar kanalų atstumas ne mažesnis kaip 10 metrų, matuojant nuo natūraliai susidariusios kranto ribos;
  3. kiekvienam ekologiškam žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui bei neekologiškam žuvininkystės tvenkiniui ir ežerui įrengtos atskiros vandens tiekimo ir išleidimo sistemos;
  4. potvynių srovės negalės užlieti ekologiškų žuvininkystės tvenkinių ir ežerų neekologiškų žuvininkystės tvenkinių ar ežerų vandeniu;
  5. ekologiški kanalai įrengti prieš srovę (aukštupyje), priešingai, negu neekologiški kanalai (žemupyje);
  6. visi ekologiškų ir neekologiškų suaugusių žuvų ekologinės gamybos ir paruošimo etapai atskirti laiko ar vietos atžvilgiu nuo neekologinės gamybos ir paruošimo etapų;
  7. ekologiškų žuvų priežiūra, kuri atliekama jas išėmus iš vandens, pvz., rūšiavimas, suleidimo tankumo reguliavimas, mėginių ėmimas, atliekama skirtingu laiku arba skirtingose vietose, negu neekologiškų žuvų.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Sertifikavimo įstaiga gali nuspręsti atgaline data pripažinti pereinamojo laikotarpio dalimi bet kurį laikotarpį, per kurį, kaip pagrįsta dokumentais, įrenginiai nebuvo apdoroti ar veikiami produktais, kurių negalima naudoti ekologinėje gamyboje.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektai raštu turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą.

Jie turi pateikti:

 1. prašymą pereinamojo laikotarpio sutrumpinimui forma (F-010/1);
 2. visų valymo ir dezinfekavimo medžiagų, trąšų ir pesticidų, įsigytų ir (arba) panaudotų ekologinės gamybos ūkyje per 3 metus, pirkimo dokumentus;
 3. pagrindimo, įforminto darbų atlikimo aktais, kad visi per 3 metus įsigyti valymo ir dezinfekavimo produktai buvo panaudoti ūkyje, dokumentus.

Sertifikavimo įstaiga išduodama leidimą tvenkiniams (įskaitant tuos, kuriuose yra ekologiškų žuvų), nustato ne ilgesnius negu šiuos pereinamuosius laikotarpius:

 1. žuvininkystės tvenkiniams, kurių negalima išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 24 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį;
 2. žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, arba jei telkinys buvo laikomas be vandens – 12 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį;
 3. žuvininkystės tvenkiniams, kurie buvo išdžiovinti, išvalyti ir dezinfekuoti – 6 mėnesių trukmės pereinamąjį laikotarpį.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Dėl leidimo gavimo ūkio subjektas turi pateikti:

 1. laisvos formos prašymą, kuriame nurodo priežastį, kodėl planuojama įsigyti neekologiškas sudedamąsias dalis, numatomą neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus trukmę ir stygiaus priežastis, neekologiškų sudedamųjų dalių pavadinimą, aprašymą, būtiną kiekį ir jo pagrįstumą, reikiamos kokybės reikalavimus, produktų rūšį, kuriai paruošti reikia atitinkamos sudedamosios dalies, ar kitą ūkio subjekto manymu svarbią informaciją;
 2. įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priede išvardytų ekologiškų sudedamųjų dalių:
  1. Europos Sąjungos rinkoje;
  2. iš trečiųjų šalių;
  3. Lietuvoje, jeigu pateikiamas įrodymas, kad transportavimo kaštai įvežant iš Europos Sąjungos arba trečiųjų šalių labai padidintų neekologiškų sudedamųjų dalių kainą.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Leidimas gali būti pratęsiamas ne daugiau kaip tris kartus po 12 mėnesių.

Kiekvieno pratęsimo metu leidimo pavadinime nurodoma, kelintas pratęstas leidimas (pirmasis, antrasis arba trečiasis) naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą, išduodamas.

Dėl leidimo pratęsimo dvylikai mėnesių ūkio subjektas kreipiasi į sertifikavimo įstaigą pateikdamas 1 ir 2 punktuose nurodytą informaciją.

Sertifikavimo įstaiga esant teigiamam sprendimui ūkio subjektui išduoda papildomą leidimą „Pirmasis leidimo pratęsimas naudoti žemės ūkio kilmės sudedamąsias dalis, kurios neįtrauktos į reglamento (EB) Nr. 889/2008 IX priedą“.

Jei paaiškėja, kad neekologiškų sudedamųjų dalių stygiaus metu atsargų yra, sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl išduoto ūkio subjektui leidimo panaikinimo arba numatomo jo galiojimo laiko sutrumpinimo ir ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo datos informuoja Žemės ūkio ministeriją, Komisiją bei kitas valstybes nares apie priemones, kurių ji ėmėsi ar imsis.

Sertifikavimo įstaiga nustačiusi, kad laukas ar jame išauginta produkcija yra užteršta ekologinėje gamyboje neleistinais naudoti patvariais organiniais teršalais, kurie yra išvardyti 2001-05-22 Stokholmo konvencijoje dėl patvariųjų organinių teršalų (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.286370?jfwid=5sjolg2wq), informuoja ūkio subjektą apie nustatytą taršą ir paprašo pateikti informaciją ar ūkio subjektas ketina toliau sertifikuoti užterštą lauką.

Jeigu ūkio subjektas ketina toliau sertifikuoti užterštą lauką, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi pateikti sertifikavimo įstaigai raštu arba el. paštu laisvos formos prašymą pratęsti laukui pereinamąjį laikotarpį dėl taršos patvariais organiniais teršalais, kuriame nurodo lauko, kuriam prašoma pratęsti pereinamąjį laikotarpį kontrolinio žemės sklypo numerį, lauko numerį ir plotį.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad derlius sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke jo nuėmimo metu bus ypatingai mažas, toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“, o jeigu derliaus visai nebus (nepriklausomai nuo to, ar augalai einamaisiais metais pagal jų auginimo specifiką turi duoti derlių, ar ne) – toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „derliaus nėra“. Ūkio subjektas savo iniciatyva turi teisę sertifikavimo įstaigą kviesti dėl pakartotinio derliaus įvertinimo, iš anksto ją informuodamas raštu apie planuojamą derliaus nuėmimo datą. Tokiu atveju sertifikavimo įstaiga atlieka papildomą kontrolę ir derliaus kiekis lyginamas su mažiausiu leistinu ekologiškos produkcijos derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekiu.

Tačiau jeigu ši situacija atsirado dėl to, kad laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. Jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.

Jeigu vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, derlius įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba  „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių.

Derlingumo ribos atitinkamiems augalams yra pateiktos Žemės ūkio ministerijos raštais:

2015-07-24 Nr. 2D-3569

2015-09-08 Nr. 2D-4170

 

Ekologinės gamybos ūkiuose galima naudoti trąšas, dirvos gerinimo priemones ir maistingasias medžiagas tik išvardintas Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 I priede. Ar trąša, dirvos gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje patvirtina Valstybinė augalininkystės tarnyba (toliau – VATŽŪM).

Patvirtintų trąšų ir dirvos gerinimo priemonių tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Ūkio subjektai, tiekiantys rinkai trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ir norintys gauti VATŽŪM patvirtinimą, kad trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės gali būti naudojamos ekologinėje gamyboje, turi pateikti:

 • išsamią informaciją apie trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės sudėtį;
 • išsamų gamybos technologijos ir naudojamų žaliavų aprašymą;
 • produkto cheminės sudėties tyrimų protokolą (kuriame nurodytos pagrindinės ir antrinės augalams tręšti maisto medžiagos, vandenyje tirpios medžiagos, kenksmingos priemaišos, mikrobiologinė tarša), išduotą ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius nuo pateikimo VATŽŪM datos. Protokolas turi būti išduotas ES valstybėje pagal ISO/IEC 17025 standartą akredituotoje tirti konkrečias trąšų ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonių sudėtyje esančias medžiagas, laboratorijoje;
 • Lietuvos žemės ūkio mokslo studijų krypties arba kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą, kad trąša ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonė yra tinkama naudoti ekologinėje gamyboje, veiksminga ir stabili. Siekiant įvertinti trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumą naudoti ekologinėje gamyboje, VATŽŪM gali paprašyti pateikti trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas. Pateikiant kitos ES valstybės narės atitinkamos mokslo įstaigos patvirtinimą bei esant poreikiui – trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės tyrimo ataskaitą, kurios pagrindu buvo parengtas mokslo įstaigos patvirtinimas, turi būti pateiktas ir jų vertimas į lietuvių kalbą.
 • produkto etiketės kopiją.
 • VATŽŪM patikrina, ar trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės atitinka Ekologinio žemės ūkio taisyklių, reglamento (EB) Nr. 834/2007 ir reglamento (EB) Nr. 889/2008 reikalavimus. Jeigu nusprendžiama, kad šios trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti, VATŽŪM išduoda ūkio subjektui (platintojui) trąšų ar dirvožemio gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia VATŽŪM interneto svetainėje.

Patvirtinimas, kad trąšas, dirvožemio gerinimo medžiagas galima naudoti ekologinėje žemės ūkio gamyboje, išduodamas 3 metams.

Prašymo forma

 • Jeigu kurios nors ES valstybės įstaiga, atsakinga už leidimo išdavimą naudoti trąšas ir (arba) dirvožemio gerinimo priemones ekologinėje gamyboje, patvirtino (yra išdavusi sertifikatą, leidimą arba kitokį oficialų patvirtinimo dokumentą), kad tam tikro pavadinimo trąšos ir (arba) dirvožemio gerinimo priemonės leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, VATŽŪM patvirtinimo papildomai nebeišduoda. Ūkio subjektui pateikus VATŽŪM kitos ES valstybės įstaigos išduotą patvirtinimą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, VATŽŪM jį paskelbia interneto svetainėje. Siekiant įsitikinti, kad ES valstybės įstaiga turi teisę išduoti patvirtinimą, VATŽŪM gali paprašyti ūkio subjekto pateikti tai įrodančią informaciją.

Ekologinės gamybos ūkiuose augalų apsaugai galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos yra nurodytos reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede. Išimtis taikoma remiantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinančio Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 28 straipsnio 2 dalies a ir b punktais.

Remdamasi reglamento (EB) Nr. 1107/2009 53 straipsniu, Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATŽŪM) gali leisti tiekti rinkai laikinai ne ilgesniam kaip 120 dienų laikotarpiui ir Lietuvos Respublikoje neregistruotą, tačiau kitoje ES valstybėje narėje pripažintą ir leistiną naudoti ekologinėje gamyboje augalų apsaugos produktą, tik jeigu visos produkto veikliosios medžiagos yra nurodytos reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede. Leidimai išduodami VATŽŪM nustatyta tvarka.

Ar augalų apsaugos produktas tinkamas naudoti ekologinėje gamyboje patvirtina Valstybinė augalininkystės tarnyba.

Patvirtintų augalų apsaugos produktų tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Ūkio subjektai (platintojai) norėdami tiekti ekologinės gamybos ūkiuose naudoti analogiškus augalų apsaugos produktus iš kitų ES valstybių narių, t. y., kurie tapatūs registruotiems Lietuvoje, tik turintys kitus pavadinimus, turi vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1107/2009 52 straipsnio reikalavimais dėl leidimo išdavimo prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais.

Ūkio subjektai (platintojai), norintys gauti sertifikavimo įstaigos patvirtinimą, kad pagalbinės medžiagos yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, turi:

 • užpildyti prašymą forma F-107;
 • pateikti sertifikavimo įstaigai gamintojo išduotą produkto specifikaciją, etiketės kopiją ir išsamų gamybos proceso aprašymą.
 • pateikti pardavėjo pareiškimą, kad žaliavos nebuvo pagamintos iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ar naudojant GMO, forma F-102.

Atkreipiame dėmesį, kad už pagalbinių medžiagų patvirtinimą yra taikomas mokestis, kuris turi būti sumokėtas pateikiant prašymą. Su nustatytais įkainiais galite susipažinti čia „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“.

Ūkio subjektai, naudojantys sertifikuojamame ūkyje pagalbines medžiagas, kurios nėra paskelbtos sertifikavimo įstaigos tinklalapyje, turi sertifikavimo metu sertifikavimo įstaigos darbuotojams pateikti dokumento, kuriame atsispindėtų pagalbinės medžiagos sudėtis, įrodanti, kad visos pagalbinės medžiagos sudėtinės dalys yra leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, kopiją.

Sertifikavimo įstaiga, ketindama patvirtinti pagalbines medžiagas, kreipiasi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą dėl pagalbinių medžiagų vertinimo pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus. Gavusi išvadas, kad pagalbinės medžiagos atitinka bendruosius teisės aktų reikalavimus, sertifikavimo įstaiga patikrina, ar visos pagalbinių medžiagų sudėtyje esančios medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje. Jeigu nusprendžiama, kad šios pagalbinės medžiagos leistinos naudoti, sertifikavimo įstaiga išduoda pagalbinių medžiagų platintojui patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia įstaigos interneto tinklalapyje.

Jeigu kurios nors ES šalies sertifikavimo įstaiga, atsakinga už patvirtinimo išdavimą naudoti pagalbines medžiagas ekologinėje gamyboje, patvirtino, kad tam tikro pavadinimo pagalbinės medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, sertifikavimo įstaiga patvirtinimo papildomai nebeišduoda.

Patvirtinimas, kad gyvūnų mitybai skirtus pašarų priedus, pašarines žaliavas galima naudoti ekologinėje žemės ūkio gamyboje, išduodamas 3 metams.

Pašarų priedai, pagalbinės medžiagos

patvirtinti Lietuvoje

Gamintojas/ Tiekėjas Patvirtinimo Nr.
Galioja iki
UAB “Baltic Agro“

PAG-K-20-001

2023-02-06

UAB “BIOFABRIKAS“

2023-04-30

2023-05-31

2023-05-31

2023-06-30

AB "Kauno grūdai"

PAG-K-21-001

2024-03-26

UAB “SOLCENSUS“ PAG-K-18-009 2021-11-26
ŪKINĖ BENDRIJA “MEDVETAS“ PAG-K-21-002 2023-05-10
UAB “VETA“ PAG-G-21-003 2024-10-08

 

1. Taikant ekologinės gamybos teisės aktus laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologinės gamybos metodu susiję terminai, tuo atveju, kai ženklinimo etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai yra apibrėžti naudojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad šis produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai pagaminti pagal teisės aktuose nustatytas taisykles. Visų pirma, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 834,2007 priede išvardyti terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus. Ženklinant ir reklamuojant gyvus ar neperdirbtus žemės ūkio produktus galima naudoti su ekologinės gamybos metodu susijusius terminus tik tuo atveju, kai be to visi to produkto ingredientai taip pat buvo pagaminti pagal minėtame reglamente nustatytus reikalavimus.

2. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami Bendrijoje jokia Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie neatitinka pagal minėtą reglamentą nustatytų reikalavimų, ir jų komerciniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio produktams maiste ar pašaruose arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba.                  

Be to, ženklinant ar reklamuojant nevartojami jokie terminai, įskaitant prekių ženkluose naudojamus terminus, ar praktika, kurie galėtų suklaidinti vartotoją ar naudotoją, leisdami manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka pagal minėtą reglamentą nustatytus reikalavimus.

3. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami apibūdinti produktams, kuriuos ženklinant ar reklamuojant turi būti nurodyta, kad jų sudėtyje yra GMO, juos sudaro GMO arba jie yra pagaminti iš GMO pagal Bendrijos nuostatas.

4. Perdirbto maisto atveju pirmoje dalyje nurodyti terminai gali būti vartojami:

    a) prekiniame pavadinime, jeigu:

       i) perdirbant maistą buvo laikomasi reglamento 19 straipsnio;

       ii) ne mažiau kaip 95 % perdirbto maisto žemės ūkio kilmės ingredientų masės sudaro ekologiški ingredientai;

   b) tik ingredientų sąraše, jeigu tas maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus;

   c) ingredientų sąraše ir tame pačiame matomame paviršiuje kaip ir prekinis pavadinimas, jeigu:

      i) pagrindinis ingredientas yra medžioklės ar žvejybos produktas;

      ii) jį sudaro kiti žemės ūkio kilmės ingredientai, kurie visi yra ekologiški;

      iii) maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus.

Ingredientų sąraše nurodoma, kurie ingredientai yra ekologiški.

Tais atvejais, kai taikytini šios dalies b ir c punktai, nuorodas į ekologinės gamybos metodą galima pateikti tik dėl ekologiškų ingredientų, ir ingredientų sąraše nurodoma, kokią procentinę visos žemės ūkio kilmės ingredientų masės dalį sudaro ekologiški ingredientai.

Terminai ir ankstesnėje pastraipoje minėta procentinė dalis pateikiami ta pačia spalva ir to paties dydžio bei šrifto rašmenimis, kaip kitos ingredientų sąraše esančios nuorodos.

1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

a) ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (Ekoagros yra suteiktas kodas LT-EKO-001);

b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

Bendrijos logotipas 

Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

Reikalavimai bendrijos logotipui

c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

Nurodyta nuoroda „ES“ arba „ne ES“ gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje.

Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Pirmame papunktyje nurodytos nuorodos spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto prekinis pavadinimas.

Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

 1. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.
 2. ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

1. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami rinkai ekologinio žemės ūkio gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui.

 

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas: *.jpg, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.CMYK

Reikalavimai nacionaliniam ekologiškų produktų ženklui:

2. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

3. Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

4.  Draudžiama neekologiškus produktus:

a) ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

b) reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

c) prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

„VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

 

Ekologinės gamybos ūkyje (tiek ekologinės gamybos, tiek įprastinėje ūkio dalyje) naudojant produktus iš genetiškai modifikuotų produktų padidintos rizikos grupės sąrašo būtina pateikti kilmės dokumentus arba atlikti laboratorinius bandinius, įrodančius, kad šie produktai nėra genetiškai modifikuoti.

GMO PADIDINTOS RIZIKOS PRODUKTŲ, KURIEMS BŪTINOS PAŽYMOS, SĄRAŠAS

Žemės ūkio augalai (tik importuotoms į Lietuvą augalų sėkloms):

 • Rapsai;
 • Kukurūzai;
 • Aliejiniai ridikai;
 • Bulvės;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Sojos;
 • Pomidorai;
 • Moliūgai.

Medžiagos, naudojamos ekologinėje gyvulininkystėje:

 • Alaus, duonos ir kitos maisto pramonės atliekos (pvz.: salyklas, saladinas ir kt.);
 • Vitaminas B12;
 • Koncentruoti pašarai, pagaminti ne ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje.

Pagalbinės medžiagos, maisto priedai ir kiti produktai, naudojami perdirbimo pramonėje:

 • Mikroorganizmų preparatai, enzimai;
 • Mielės;
 • Citrinos rūgštis (E 330);
 • Askorbo rūgštis (E 300);
 • Krakmolas;
 • Lecitinas (E 322);
 • Gliukozė, dekstrinai;
 • Sojos padažas.

Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 1 punktą, „Vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį“.

Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 2 punktą: „Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyta:

 1. važtaraščio surašymo vieta ir data;
 2. vežėjo pavadinimas ir adresas;
 3. krovinio pavadinimas;
 4. krovinio svoris ar kiekis;
 5. krovinio pakrovimo vieta;
 6. krovinio iškrovimo vieta;
 7. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;
 8. vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;
 9. vežant pavojingą krovinį ˜– jo klasė ir nustatytas numeris;
 10. važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris, leidžiantis identifikuoti važtaraštį.“

Privalomame važtaraštyje sertifikavimo įstaiga, vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsniu, papildomai reikalauja:

Vežant nesufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas (pvz., sąskaita- faktūra, pirkimo–pardavimo sutartis ar kt.), kurį galima neginčijamai susieti transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

 1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
 3. sertifikavimą atlikusios įstaigos pavadinimas ir (arba) kodo numeris (LT-EKO-001);
 4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.

Vežant sufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas, kurį galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

 1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą.

Pagal Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsnį:

1. Ūkio subjektai užtikrina, kad ekologiški produktai vežami kitiems vienetams, įskaitant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones, tik atitinkamoje pakuotėje, taroje arba transporto priemonėse, uždarytose tokiu būdu, kad jų turinio nebūtų galima pakeisti nesuklastojus arba nepažeidus plombos, ir paženklinus juos etikete, kurioje, nepažeidžiant jokių kitų pagal teisės aktus privalomų nuorodų, nurodoma:

 1. ūkio subjekto ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas arba kombinuotųjų pašarų aprašymas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
 3. kontrolės įstaigos ar institucijos, sertifikavusios ūkio subjektą, pavadinimas ir (arba) kodo numeris; ir
 4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu arba suderintą su kontrolės įstaiga ar institucija, kuri leidžia susieti partiją su 66 straipsnyje nurodyta apskaita.

Informaciją, nurodytą pirmosios dalies a–d punktuose, galima pateikti ir lydimajame dokumente, jei šį dokumentą galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone. Šiame lydimajame dokumente nurodoma informacija apie tiekėją ir (arba) vežėją.

2. Pakuotė, tara arba transporto priemonės neprivalo būti uždaros, jeigu:

 1. vežama iš vieno ūkio subjekto tiesiai kitam ūkio subjektui ir jie abu priklauso ekologinės kontrolės sistemai, ir
 2. lydimajame produktų dokumente yra nurodyta pagal 1 dalį reikalaujama informacija, ir
 3. ir siunčiantysis, ir gaunantysis ūkio subjektas laiko dokumentais patvirtintus tokių vežimo veiksmų įrašus prieinamais kontrolės įstaigai ar institucijai.

Pagal Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymu Nr. 3D-2, 6 punktą: „Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui“.

Krovinio važtaraščio pavyzdys

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).