Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Informacija ruošiama.

Informacija ruošiama.

Ekologinės gamybos ūkio subjektai turi reguliariai pildyti atskiru žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 3D-176 patvirtintą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą, kuris turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su ekologinės gamybos kontrole susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojų prašymu.

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma: PDF; WORD (.docx).

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo pildymo tvarkos aprašas. Pildymo tvarkos aprašo priedas: PDF; WORD (.docx).

Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 4-ojo langelio informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą (už vertimo taisyklingumą atsakingas prašymą pateikęs pareiškėjas).

Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.

Jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad derlius sertifikavimo įstaigos kontroliuojamame lauke jo nuėmimo metu bus ypatingai mažas, toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“, o jeigu derliaus visai nebus (nepriklausomai nuo to, ar augalai einamaisiais metais pagal jų auginimo specifiką turi duoti derlių, ar ne) – toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „derliaus nėra“. Ūkio subjektas savo iniciatyva turi teisę sertifikavimo įstaigą kviesti dėl pakartotinio derliaus įvertinimo, iš anksto ją informuodamas raštu apie planuojamą derliaus nuėmimo datą. Tokiu atveju sertifikavimo įstaiga atlieka papildomą kontrolę ir derliaus kiekis lyginamas su mažiausiu leistinu ekologiškos produkcijos derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekiu.

Tačiau jeigu ši situacija atsirado dėl to, kad laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai turi pateikti paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. Jei dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.

Jeigu vertinamoje teritorijoje buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija arba ūkio subjektas sertifikavimo įstaigai pateikė pažymą dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių paveiktų laukų, derlius įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“ arba „derliaus nėra dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių“, arba  „nenuimtas derlius dėl meteorologinių ar hidrologinių reiškinių.

Derlingumo ribos atitinkamiems augalams yra pateiktos Žemės ūkio ministerijos raštais:

2015-07-24 Nr. 2D-3569

2015-09-08 Nr. 2D-4170

 

Ekologinės gamybos ūkiuose galima naudoti trąšas, dirvos gerinimo priemones ir maistingąsias medžiagas tik išvardintas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/1165  II priede kaip nurodyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ 24 straipsnio 1 dalies b punkte.

Patvirtintų trąšų ir dirvos gerinimo priemonių tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Prašymo forma

Ekologinės gamybos ūkiuose augalų apsaugai galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos yra nurodytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/1165  I priede kaip nurodyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ 24 straipsnio 1 dalies a punkte.

Patvirtintų augalų apsaugos produktų tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Informacija ruošiama.

Pašarų priedai, pagalbinės medžiagos

patvirtinti Lietuvoje

Gamintojas/ Tiekėjas Patvirtinimo Nr.
Galioja iki
UAB “Baltic Agro“

PAG-K-20-001

2023-02-06

UAB “BIOFABRIKAS“

2023-04-30

2023-05-31

2023-05-31

2023-06-30

AB "Kauno grūdai"

PAG-K-21-001

2024-03-26

ŪKINĖ BENDRIJA “MEDVETAS“ PAG-K-21-002 2023-05-10
UAB “VETA“ PAG-G-21-003 2024-10-08

 

Taikant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ reglamentą laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologine gamyba susiję terminai, jei etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo sudedamosios dalys ar jo gamyboje panaudotos pašarinės žaliavos yra apibūdinti vartojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad produktas, sudedamosios dalys ar pašarinės žaliavos pagaminti laikantis šio reglamento. Visų pirma IV priede išvardyti terminai ir jų vediniai ir mažybinės formos (pavyzdžiui, „bio“ ir „eko“), atskirai arba junginiuose, visoje Sąjungoje ir bet kuria tame priede nurodyta kalba gali būti vartojami ženklinant ir reklamuojant šį reglamentą atitinkančius 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus.

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai neturi būti vartojami nė vienoje Sąjungos valstybėje ir jokia iš IV priede nurodytų kalbų ženklinant ir reklamuojant šio reglamento neatitinkantį produktą ar jo prekybos dokumentuose.

Be to, ženklinime ir reklamoje neturi būti vartojami terminai (įskaitant prekių ženkluose arba bendrovių pavadinimuose vartojamus terminus) ar taikomi ženklinimo ar reklamos metodai, kuriais vartotojas ar naudotojas galėtų būti klaidinamas sudarant įspūdį, kad produktas ar jo sudedamosios dalys atitinka šį reglamentą.

Nurodyti terminai neturi būti vartojami apibūdinti produktui, kurio ženklinime ar reklamoje pagal Sąjungos teisę turi būti nurodyta, kad jo sudėtyje yra GMO, jį sudaro GMO arba jis yra pagamintas iš GMO.

1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

a) ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (Ekoagros yra suteiktas kodas LT-EKO-001);

b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

Bendrijos logotipas 

Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

Reikalavimai bendrijos logotipui

c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

Nurodyta nuoroda „ES“ arba „ne ES“ gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje.

Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Pirmame papunktyje nurodytos nuorodos spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto prekinis pavadinimas.

Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

 1. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.
 2. ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

1. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami rinkai ekologinio žemės ūkio gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui.

 

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas: *.jpg, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.CMYK

Reikalavimai nacionaliniam ekologiškų produktų ženklui:

2. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

3. Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

4.  Draudžiama neekologiškus produktus:

a) ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

b) reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

c) prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

„VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

 

Ekologinės gamybos ūkyje (tiek ekologinės gamybos, tiek įprastinėje ūkio dalyje) naudojant produktus iš genetiškai modifikuotų produktų padidintos rizikos grupės sąrašo būtina pateikti kilmės dokumentus arba atlikti laboratorinius bandinius, įrodančius, kad šie produktai nėra genetiškai modifikuoti.

GMO PADIDINTOS RIZIKOS PRODUKTŲ, KURIEMS BŪTINOS PAŽYMOS, SĄRAŠAS

Žemės ūkio augalai (tik importuotoms į Lietuvą augalų sėkloms):

 • Rapsai;
 • Kukurūzai;
 • Aliejiniai ridikai;
 • Bulvės;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Sojos;
 • Pomidorai;
 • Moliūgai.

Medžiagos, naudojamos ekologinėje gyvulininkystėje:

 • Alaus, duonos ir kitos maisto pramonės atliekos (pvz.: salyklas, saladinas ir kt.);
 • Vitaminas B12;
 • Koncentruoti pašarai, pagaminti ne ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje.

Pagalbinės medžiagos, maisto priedai ir kiti produktai, naudojami perdirbimo pramonėje:

 • Mikroorganizmų preparatai, enzimai;
 • Mielės;
 • Citrinos rūgštis (E 330);
 • Askorbo rūgštis (E 300);
 • Krakmolas;
 • Lecitinas (E 322);
 • Gliukozė, dekstrinai;
 • Sojos padažas.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).