Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

EKOLOGINIS ŪKININKAVIMAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę, turi:

Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais.

Kontrolės institucijai pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį.

Sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį. Jo dydis pateikiamas skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su kontrolės institucija, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš kontrolės institucijos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti kontrolės institucijai sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).

AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS SRITIS

VšĮ „Ekoagros“ reikia pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003)(pildymo instrukcija) ir jos priedus (forma F-003/7) ir / ar forma F-003/8 (formos skelbiamos https://www.ekoagros.lt / Formos / Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui) ir Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginio išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897, nustatyta tvarka pažymėti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškoje (toliau – Paraiška) pageidaujamus sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis.

Veiklos vykdytojams, kurie šią informaciją pateiks nuo Paraiškų teikimo pradžios iki Taisyklėse nustatytos paraiškų priėmimo datos (su vėlavimu), sertifikavimo procesas bus atliekamas einamaisiais metais ir jį užbaigus bus išduodami sertifikavimo dokumentai.

Tiems, kurie šią informaciją pateiks po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu), einamaisiais metais bus įtraukti į kontroliuojamų veiklos vykdytojų sąrašą, bet pilnas sertifikavimo procesas bus užbaigiamas ir sertifikavimo dokumentai išduodami tik prasidėjus naujam Paraiškų teikimui kitais metais. Paraiškoje norimus sertifikuoti plotus ir / ar norimą sertifikuoti ūkinių gyvūnų rūšį sutartiniais ženklais pažymėti po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) galima tik seniūnijose.

Laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos ir veiklos vykdytojai negali minėta tvarka pažymėti norimų sertifikuoti laukų bei gyvūnų rūšies, VšĮ „Ekoagros“ reikia pateikti pirmoje pastraipoje nurodytas formas ir papildomai formą F-003/10.

Veiklos vykdytojai, kurie neturi žemės ūkio valdos atpažinties kodo ir negali nustatyta tvarka užpildyti Paraiškos, VšĮ „Ekoagros“ pateikia nurodytas formas ir F-003/10.

Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis norimiems sertifikuoti plotams ir ūkinių gyvūnų rūšiai skaičiuojamas nuo Paraiškos patvirtinimo datos, o laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos, nuo formos F-003/10 pateikimo VšĮ „Ekoagros“ datos.

BITININKSYTĖS, AKVAKULTŪROS IR LAUKINĖS AUGALIJOS RINKIMO VEIKLOS

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės gamybos bitininkystės, laukinės augalijos rinkimo ar akvakultūros produktų gamybos veiklą, privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti deklaraciją apie planuojamą ekologinės gamybos veiklą (forma F-003) bei jos priedus - laukinių augalų rinkimas (forma F-003/9) / bitininkystės veikla (forma F-003/4) / dumbliai ir akvakultūra (forma F-003/5).

Formos skelbiamos https://www.ekoagros.lt / Formos / Dokumentų formos ekologinės gamybos sertifikavimui.

Dokumentai sertifikavimui gali būti teikiami visus metus.

Kontrolės institucija, gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus, per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodydami Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Jei bus priimtas sprendimas atlikti sertifikavimo darbus, kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (forma F-016). Dėl ekologinės akvakultūros sertifikavimo (forma F-016/2).  Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą pasirašę ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku. Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su Jumis telefonu. Kasmetiniai tikrinimai yra atliekami po pasėlių deklaravimo, augalų vegetacijos metu.

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą užpildydamas (forma F-003-2) Duomenų pasikeitimai ekologinės gamybos vienete“. Akvakultūros sričiai atitinkamai užpildyti (forma F-003-3) „Duomenų pakitimai ekologinės akvakultūros gamybos vienete“. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant į ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija, apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus, nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti, ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks Jūsų ūkio patikrinimą.

Siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kontrolės institucija kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų veiklos vykdytojų savo nustatyta tvarka paima bandinius ir juos ištiria.

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės, naudojant neatitikčių klasifikaciją, nurodytą reglamento (ES) Nr. 2021/2798 straipsnio b) dalyje ir to paties reglamento I priede, skirstydama neatitiktis į šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga arba kritinė, atsižvelgdama į tame priede kiekvienai neatitikties kategorijai išvardytas sąlygas ir priemones. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas / filialo direktorius parengia sertifikatą ir/ar nutarimo išrašą, kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos yra išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų produkcijos likučiams. Visi galiojantys sertifikatai skelbiami viešai Ekoagros internetinėje svetainėje ir „Traces“ sistemos informaciniame puslapyje.

Kontrolės institucija kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų, skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų veiklos vykdytojų, papildomų patikrinimų, kurie atliekami iš anksto nepranešant. Veiklos vykdytojai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Veiklos vykdytojai, sertifikuojantys gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus turi:

 1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;
 2. Informuoti apie pasikeitimus ūkyje ar vykdomoje veikloje. Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki oficialios kontrolės vietoje dienos, apie tai raštu arba el. paštu informuoti kontrolės instituciją užpildant formą (F-003/2).Pasikeitus duomenims ekologinės akvakultūros gamybos vienete, kontrolės institucijai pateikiama forma (F-003/3).Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.
 3. Laikantis nurodytų terminų, kontrolės institucijai pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Pageidaujantys sertifikuoti neperdirbtus augalų ir augalininkystės produktus, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą, išskyrus laukinės augalijos rinkimą ir grybų pastatuose auginimą (augalininkystės sritis) ir ūkinius gyvūnus bei neperdirbtų gyvulininkystės, išskyrus bitininkystės sritį (gyvulininkystės sritis) produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos datos (su vėlavimo data) turi pateikti:

 • Veiklos vykdytojai, Paraiškoje nustatyta tvarka pažymėję norimus sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios, bus įtraukti į kontrolę, o sertifikavimo procesas bus atliekamas ir sertifikavimo dokumentai išduodami tik prasidėjus naujam Paraiškų teikimui. Paraiškoje norimus sertifikuoti plotus ir / ar norimą sertifikuoti ūkinių gyvūnų rūšį sutartiniais ženklais pažymėti po Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu) galima tik seniūnijose.
 • Laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos / neleidžiamas jų keitimas ir veiklos vykdytojai negali Taisyklėse nustatyta tvarka pažymėti norimų sertifikuoti laukų bei gyvūnų rūšies, jie VšĮ „Ekoagros“ turi pateikti formą F-003/10.
 • Veiklos vykdytojai Paraiškoje nustatyta tvarka nepažymėję norimų sertifikuoti laukų bei gyvūnų rūšies iki Taisyklėse nustatytos datos (su vėlavimu), kurie ankstesniais metais buvo pažymėti, einamaisiais metais galės būti sertifikuojami ir įtraukti į sertifikavimo dokumentus, jeigu veiklos vykdytojai Paraiškoje nustatyta tvarka pažymės norimus sertifikuoti laukus bei gyvūnų rūšis ir raštu pateiks prašymą, kuriame nurodys objektyvias nepažymėjimo priežastis. VšĮ „Ekoagros“ įvertinusi veiklos vykdytojo nurodytas priežastis priims sprendimą dėl nurodytų plotų, gyvūnų rūšies sertifikavimo.
 • Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis norimiems sertifikuoti plotams ir ūkinių gyvūnų rūšiai skaičiuojamas nuo Paraiškos patvirtinimo datos, o laikotarpiu, kai Paraiškos nepriimamos, nuo formos F-003/10 pateikimo Ekoagros datos.
 • Veiklos vykdytojai, kurie ankstesniais metai sertifikavę tik neperdirbtus augalų ir augalininkystės produktus, įskaitant sėklas ir kitą augalų dauginamąją medžiagą, išskyrus laukinės augalijos rinkimą ir grybų pastatuose auginimą (augalininkystės sritis) ir pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ūkinius gyvūnus bei neperdirbtų gyvulininkystės (gyvulininkystės sritis) produktų pirminę gamybą, išskyrus bitininkystės sritį, ar  pageidaujantys sertifikuoti papildomą gyvūnų grupę turi pateikti išsamaus gyvulininkystės gamybos vieneto (ūkio) aprašymą (F-003/8) ir priedus pagal planuojamą sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą:

Ekologinės gamybos ūkio deklaraciją pageidaujant sertifikuoti gyvulininkystę (arkliai, avys, galvijai, ožkos) forma (F-003/8/1).

Ekologinės gamybos ūkio deklaraciją pageidaujant sertifikuoti paukštininkystę (kiekvienai sertifikuojamai paukščių grupei ir / ar paukštidei pildomas atskiras priedas) forma (F-003/8/2).

Ekologinės gamybos ūkio deklaraciją pageidaujant sertifikuoti elninius gyvūnus forma (F-003/8/3).

Ekologinės gamybos ūkio deklaraciją pageidaujant sertifikuoti triušininkystę forma (F-003/8/4).

Ekologinės gamybos ūkio deklaraciją pageidaujant sertifikuoti kiaulininkystę forma (F-003/8/5).

 • Veiklos vykdytojai, kurie pageidauja tęsti ekologinės gamybos laukinės augalijos rinkimo veiklą, einamaisiais metais gavę raštišką VšĮ „Ekoagros“ prašymą turi pateikti pageidaujamų sertifikuoti renkamų laukinių augalų ir vietovių sąrašą forma (F-030/3).
 • Veiklos vykdytojai, kurie pageidauja tęsti ekologinės akvakultūros gamybos veiklą, einamaisiais metais gavę atskirą raštišką VšĮ „Ekoagros“ prašymą turi pateikti išsamų akvakultūros gamybos vieneto (ūkio) aprašymą (sertifikuojantiems ne pirmus metus) forma (F-035/1).
 • Veiklos vykdytojai, kurie pageidauja tęsti ekologinės bitininkystės gamybos veiklą, papildomų dokumentų neteikia.
 1. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su kontrolės institucija, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš kontrolės institucijos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti kontrolės institucijai sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks Jūsų ūkio patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kontrolės institucija kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų veiklos vykdytojų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės, naudojant neatitikčių klasifikaciją, nurodytą reglamento (ES) Nr. 2021/2798 straipsnio b) dalyje ir to paties reglamento I priede, skirstydama neatitiktis į šias kategorijas: mažareikšmė, reikšminga arba kritinė, atsižvelgdama į tame priede kiekvienai neatitikties kategorijai išvardytas sąlygas ir priemones. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas / filialo direktorius parengia sertifikatą ir/ar nutarimo išrašą, kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos yra išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų produkcijos likučiams. Visi galiojantys sertifikatai skelbiami viešai Ekoagros internetinėje svetainėje ir „Traces“ sistemos informaciniame puslapyje.

Kontrolės institucija kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų veiklos vykdytojų papildomus patikrinimus, kurie atliekami iš anksto nepranešant. Veiklos vykdytojai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Augalininkystės ir gyvulininkystės sertifikavimo sistema.

Bitininkystės sertifikavimo sistema

Akvakultūros sertifikavimo sistema

Laukinės augalijos sertifikavimo sistema

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Kontrolės institucija gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su Jumis telefonu.

Tikrinimai

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant veiklos vykdytojo specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks veiklos vykdytojo patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kontrolės institucija kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų veiklos vykdytojų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami  ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos neatitiktys pagal 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 2021/1698  22 straipsnį. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Sertifikatą, kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir produktų kategorijai.

Papildomi tikrinimai

Kontrolės institucija kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų veiklos vykdytojų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Veiklos vykdytojai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Pasikeitimai

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams,  ženklinimo etiketėms, adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės instituciją. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.

Įkainiai patvirtinti 2022 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

EKOLOGINĖS AUGALININKYSTĖS IR GYVULININKYSTĖS

EKOLOGINĖS AKVAKULTŪROS

EKOLOGINĖS BITININKYSTĖS

EKOLOGINĖS LAUKINĖS AUGMENIJOS RINKIMO

Ekologinės gamybos ūkio subjektai turi reguliariai pildyti atskiru žemės ūkio ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-857 patvirtintą Ekologinės gamybos  žurnalą, kuris turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos ar kitų su ekologinės gamybos kontrole susijusių kontroliuojančių įstaigų darbuotojų prašymu.

Ekologinės gamybos žurnalo forma: PDF; WORD (.docx).

Ekologinės gamybos žurnalo pildymo tvarkos aprašas. Pildymo tvarkos aprašo priedas: PDF; WORD (.docx).

VšĮ „Ekoagros“ parengė rekomendacinius prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms sertifikuojamoms sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei,akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui.

Šie parengti planai yra rekomendaciniai, tad veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Rekomendaciniai planai parengti vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 5 straipsnio f punkto iv papunkčiu (f) tinkamai rengti ir valdyti biologinius procesus, grindžiamus ekologinėmis sistemomis, kurios naudoja valdymo sistemos vidinius gamtos išteklius, naudojant metodus: iv) kurie grindžiami rizikos įvertinimu ir prireikus atsargumo bei prevencinių priemonių naudojimu).

Kaip elgtis nustačius galimą Ekologinės gamybos reglamento (Reglamentas (ES) 2018/848) neatitiktį pagal 27 straipsnį arba 28 straipsnio 2 dalį?

VšĮ „Ekoagros“ į lietuvių kalbą išvertė vadovą, parengtą Vokietijos ekologinio žemės ūkio mokslinių tyrimų instituto (FiBL), kuriame nurodyta, kaip elgtis veiklos vykdytojui įtarus neatitiktį pagal naująjį ES ekologinės gamybos reglamentą.

Naujajame Ekologinės gamybos reglamente (ES) 2018/848 išsamiai nurodomos veiklos vykdytojo pareigos ir veiksmai įtarus neatitiktį. Veiklos vykdytojai įtarę, kad produktas neatitinka Ekologinės gamybos reglamento, turi atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar įtarimą galima pagrįsti. Jei įtarimas pagrindžiamas arba jei jo negalima pašalinti, veiklos vykdytojas turi informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją arba prireikus – atitinkamą kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą ir visapusiškai su jomis bendradarbiauti tikrinant ir nustatant įtariamos neatitikties priežastis.

Reglamento 27 straipsnyje aprašomas visų rūšių galimų pažeidimų nagrinėjimas. O 28 straipsnio 2 dalyje daugiausia dėmesio skiriama neleistinų produktų ir medžiagų buvimui.

Šis leidinys suskirstytas į dvi dalis. I dalyje aptariamos teisinės nuostatos ir jų aiškinimas, aprašoma galima patikrinimų seka ir pranešimo pateikimo kontrolės įstaigai (institucijai) ir pirkėjui tvarka. II dalyje pateikiami nurodymai, kaip elgtis, jei kyla įtarimų dėl neatitikties.

Leidėjas ir autoriai pabrėžia, kad šiame vadove pateikiamas teisinės situacijos supratimas. Jis nėra teisiškai privalomas. Jis skirtas padėti suprasti ir įgyvendinti naujus reikalavimus ir praktiškai juos įgyvendinti.

FIBL_kokybės_vadovas_Kaip_elgtis_nustačius_galimą_neatitiktį.pdf

 

Ekologinės gamybos ūkiuose galima naudoti trąšas, dirvos gerinimo priemones ir maistingąsias medžiagas tik išvardintas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/1165  II priede kaip nurodyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ 24 straipsnio 1 dalies b punkte.

Patvirtintų trąšų ir dirvos gerinimo priemonių tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Prašymo forma

Ekologinės gamybos ūkiuose augalų apsaugai galima naudoti tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus, kurių veikliosios medžiagos yra nurodytos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2021/1165  I priede kaip nurodyta 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ 24 straipsnio 1 dalies a punkte.

Patvirtintų augalų apsaugos produktų tinkamų ekologinei gamybai sąrašas.

Veiklos vykdytojai (platintojai), norintys gauti kontrolės institucijos patvirtinimą, kad gyvūnų mitybai skirti pašarų priedai, pašarinės žaliavos (toliau – pagalbinės medžiagos) yra tinkamos naudoti ekologinėje gamyboje, turi pateikti:

 • užpildytą prašymą (forma F-107),
 • gamintojo išduotą produkto specifikaciją / kokybės pažymėjimą,
 • etiketės kopiją,
 • išsamų gamybos proceso aprašymą,
 • gamintojo patvirtinimą, kad gamybos metu nebuvo naudojama jonizuota spinduliuotė bei chemiškai susintetinti tirpikliai,
 • sumokėto pagalbinių medžiagų, skirtų naudoti ekologinėje gamyboje, įvertinimo ir patvirtinimo mokesčio kopiją.

Kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį.

Atkreipiame dėmesį, kad už pagalbinių medžiagų patvirtinimą yra taikomas mokestis, kuris turi būti sumokėtas pateikiant prašymą. Su nustatytais įkainiais galite susipažinti čia „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“.

Siekdami supaprastinti ir pagreitinti informacijos pateikimą, prašome užpildyti sutikimo formą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus forma (F-135). Jeigu sutinkate, užpildytą formą bei pasirašytą įstaigos vadovo (ūkio savininko) turite atsiųsti į kontrolės instituciją. Tą atlikę įgausite teisę iš nurodyto pašto teikti kontrolės institucijai dokumentus, kurie bus laikomi pasirašytais nekvalifikuotu elektroniniu parašu lygiaverčiu rašytiniam parašui (pagal Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 1 p.), nes elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, kurie yra numatyti Reglamente (ES) Nr. 910/2014, teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, jeigu tokio elektroninio parašo naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje. Taigi Jūsų užpildyta sutikimo forma (F-135) ir bus laikoma išankstiniu susitarimu.

Kontrolės institucija, ketindama patvirtinti pagalbines medžiagas, kreipiasi į VMVT dėl pagalbinių medžiagų vertinimo pagal bendruosius maistui arba pašarui teisės aktų reikalavimus. Gavusi išvadas, kad pagalbinės medžiagos atitinka bendruosius teisės aktų reikalavimus, kontrolės institucija patikrina, ar visos pagalbinių medžiagų sudėtyje esančios medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje. Jeigu nusprendžiama, kad šios pagalbinės medžiagos leistinos naudoti, kontrolės institucija išduoda pagalbinių medžiagų platintojui patvirtinimą ir informaciją apie leistiną naudoti ekologinėje gamyboje produktą paskelbia kontrolės institucijos interneto svetainėje.

Patvirtinimas, kad pagalbines medžiagas galima naudoti ekologinėje gamyboje, kontrolės institucijos išduodamas 3 metams.

Jeigu kurios nors ES valstybės kontrolės įstaiga / institucija, atsakinga už patvirtinimo išdavimą naudoti pagalbines medžiagas ekologinėje gamyboje, patvirtino, kad tam tikro pavadinimo pagalbinės medžiagos leistinos naudoti ekologinėje gamyboje, kontrolės institucija patvirtinimo papildomai nebeišduoda.

Veiklos vykdytojai, naudojantys valdoje pagalbines medžiagas, kurios nėra paskelbtos kontrolės institucijos interneto svetainėje (pvz.: zootechninis priedas, vitamininis mineralinis papildas, laižalai, probiotinis mišinys), turi oficialios kontrolės metu kontrolės institucijos darbuotojams pateikti dokumento (kuriame atsispindėtų pagalbinės medžiagos sudėtis, įrodanti, kad visos pagalbinės medžiagos sudėtinės dalys yra leistinos naudoti ekologinėje gamyboje) kopiją.

Pašarų priedai, pagalbinės medžiagos

patvirtinti Lietuvoje

Gamintojas/ Tiekėjas Patvirtinimo Nr.
Galioja iki

AB "Kauno grūdai"

PAG-K-22-003

2024-03-31

PAG-K-23-002

2026-07-24

UAB “VETA“

PAG-K-22-005

2024-10-31

 

Taikant 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/848 „Dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007“ reglamentą laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologine gamyba susiję terminai, jei etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo sudedamosios dalys ar jo gamyboje panaudotos pašarinės žaliavos yra apibūdinti vartojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad produktas, sudedamosios dalys ar pašarinės žaliavos pagaminti laikantis šio reglamento. Visų pirma IV priede išvardyti terminai ir jų vediniai ir mažybinės formos (pavyzdžiui, „bio“ ir „eko“), atskirai arba junginiuose, visoje Sąjungoje ir bet kuria tame priede nurodyta kalba gali būti vartojami ženklinant ir reklamuojant šį reglamentą atitinkančius 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus.

2 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyti terminai neturi būti vartojami nė vienoje Sąjungos valstybėje ir jokia iš IV priede nurodytų kalbų ženklinant ir reklamuojant šio reglamento neatitinkantį produktą ar jo prekybos dokumentuose.

Be to, ženklinime ir reklamoje neturi būti vartojami terminai (įskaitant prekių ženkluose arba bendrovių pavadinimuose vartojamus terminus) ar taikomi ženklinimo ar reklamos metodai, kuriais vartotojas ar naudotojas galėtų būti klaidinamas sudarant įspūdį, kad produktas ar jo sudedamosios dalys atitinka šį reglamentą.

Nurodyti terminai neturi būti vartojami apibūdinti produktui, kurio ženklinime ar reklamoje pagal Sąjungos teisę turi būti nurodyta, kad jo sudėtyje yra GMO, jį sudaro GMO arba jis yra pagamintas iš GMO.

1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

a) ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (Ekoagros yra suteiktas kodas LT-EKO-001);

b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

Bendrijos logotipas 

Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

Reikalavimai bendrijos logotipui

c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

Nurodyta nuoroda „ES“ arba „ne ES“ gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje.

Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Pirmame papunktyje nurodytos nuorodos spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto prekinis pavadinimas.

Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

 1. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.
 2. ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

1. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami rinkai ekologinio žemės ūkio gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui.

 

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas: *.jpg, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.CMYK

Reikalavimai nacionaliniam ekologiškų produktų ženklui:

2. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

3. Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

4.  Draudžiama neekologiškus produktus:

a) ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

b) reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

c) prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

„VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su kontrolės institucija, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš kontrolės institucijos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti kontrolės institucijai veiklos vykdytojo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-10-19