Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

STRUKTŪRA

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3D-335.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininkė – valstybė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 856 „Dėl viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pavedė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos „Ekoagros“ (kodas - 259925770) savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Dalininkai turi visas turtines ir neturtines teises, numatytas Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose. Dalininkai privalo laikytis įstaigos įstatų bei vykdyti teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, saugoti įstaigos komercines paslaptis ir veikti įstaigos bei valstybės naudai.

Dalininkai:

 • keičia įstaigos įstatus;
 • skiria ir atšaukia konkurso būdu atrinktą direktorių ir nustato jo darbo sutarties sąlygas;
 • priima sprendimą dėl įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo;
 • nustato įstaigos vadovo ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarką;
 • skiria ir atšaukia tarybos narius ir jos pirmininką;
 • priima sprendimą atlikti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditą ir renka auditorių ar audito įmonę;
 • tvirtina įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir įstaigos veiklos ataskaitą;
 • nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • nustato įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
 • nustato paslaugų, darbų bei produkcijos kainas ir tarifus ar jų nustatymo taisykles;
 • tvirtina įstaigos veiklos strategiją;
 • priima sprendimą dėl įstaigos tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo įstaigoje taisyklių nustatymo;
 • priima sprendimą dėl įstaigai nuosavybes teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
 • priima sprendimą pakeisti viešosios įstaigos buveinę;
 • priima sprendimą dėl filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo;
 • priima sprendimą dėl įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
 • priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
 • priima sprendimą pertvarkyti įstaigą;
 • priima sprendimą likviduoti įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą, jei teises aktuose nenumatyta kitaip;
 • priima sprendimą dėl įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
 • skiria ir atšaukia likvidatorių, kai sprendimą likviduoti įstaigą priima dalininkų susirinkimas;
 • sprendžia kitus įstatymuose ir įstatuose dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • tvirtina įstaigos direktoriaus atostogų suteikimo tvarką;
 • tvirtina įstaigos direktoriaus siuntimo į tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes tvarką;
 • per 3 (tris) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos įstaigos direktorius eiliniam dalininkų susirinkimui turi pateikti įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkini ir įstaigos veiklos ataskaitą.

Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas, kurio tikslas – analizuoti įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui ir (arba) dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo.

Siekiant užtikrinti įstaigos nešališkumą ir interesų pusiausvyrą, ji sudaroma iš 8 narių: 2 nariai iš mokslo institucijų, 2 nariai iš valdžios institucijų, 2 nariai iš produktų gamintojų ir 2 nariai iš produktų vartotojų. Sudaroma trejiems metams.

Funkcijos:

 • svarsto ir vertina įstaigos pateiktą medžiagą apie įstaigos veiklą;
 • teikia siūlymus dėl prioritetinių veiklos plėtojimo krypčių;
 • teikia siūlymus įstaigos veiklos strategijai;
 • vykdo kitas dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas.

Tarybos sudėtis patvirtinta žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3D-541:

 • dr. Astrida Miceikienė, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė, mokslo atstovė – viešosios įstaigos „Ekoagros“ tarybos pirmininkė,
 • Vaiva Adomaitytė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, produktų vartotojų atstovė,
 • Alvita Armanavičienė, Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentė, produktų vartotojų atstovė,
 • Loreta Bašinskienė, Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijų katedros vedėja, mokslo atstovė,
 • Zofija Cironkienė, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ekspertė, produktų gamintojų atstovė,
 • Saulius Jasius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius,
 • Kristina Kazlauskaitė, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko pavaduotoja, produktų gamintojų atstovė,
 • Antanas Venckus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktorės pareigas nuo 2019 m. liepos 2 d. eina Virginija Lukšienė.

Virginija Lukšienė yra baigusi Kauno technologijos ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetuose verslo administravimo ir vadybos studijas. Beveik du dešimtmečius dirbo bankų sektoriuje – ėjo pardavimų, svarbių klientų aptarnavimo skyriaus vadovės ir kt. pareigas įvairiuose Lietuvos bankuose, dvejus metus dirbo banke Austrijoje.

Sertifikavimo įstaigoje „Ekoagros“ dirba nuo 2016-ųjų metų: buvo atsakinga už įstaigos teikiamų paslaugų plėtrą Lietuvoje bei užsienyje, ėjo plėtros vadovės pareigas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-04