Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

STRUKTŪRA

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-203, kuris įsigalioja 2024 m. kovo 25 d.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininkė – valstybė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu Nr. 856 „Dėl viešosios įstaigos „Ekoagros“ savininko turtinių ir neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo“ pavedė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos „Ekoagros“ (kodas - 259925770) savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas.

Dalininkai turi visas turtines ir neturtines teises, numatytas Viešųjų įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose ir įstaigos įstatuose. Dalininkai privalo laikytis įstaigos įstatų bei vykdyti teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, saugoti įstaigos komercines paslaptis ir veikti įstaigos bei valstybės naudai.

Dalininkų susirinkimo kompetencija ir sprendimų priėmimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Viešųjų įstaigų įstatyme. Taip pat dalininkų susirinkimas: priima sprendimą dėl įstaigos valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo; nustato direktoriaus ir jo pavaduotojo darbo apmokėjimo tvarką; tvirtina įstaigos veiklos strategiją; sprendžia kitus įstatymuose ir įstatuose dalininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

Taryba yra patariamasis kolegialus valdymo organas, kurio tikslas – analizuoti įstaigos veiklą ir teikti pasiūlymus direktoriui ir (arba) dalininkų susirinkimui dėl veiklos tobulinimo.

Siekiant užtikrinti įstaigos nešališkumą ir interesų pusiausvyrą, ji sudaroma iš 8 narių: 2 nariai iš mokslo institucijų, 2 nariai iš valdžios institucijų, 2 nariai iš produktų gamintojų ir 2 nariai iš produktų vartotojų atstovų. Sudaroma trejiems metams.

Funkcijos:

 • svarsto ir vertina įstaigos pateiktą medžiagą apie įstaigos veiklą;
 • teikia siūlymus dėl prioritetinių veiklos plėtojimo krypčių;
 • teikia siūlymus įstaigos veiklos strategijai;
 • vykdo kitas dalininkų susirinkimo pavestas funkcijas.

Tarybos sudėtis patvirtinta žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 3D-575:

 • prof. dr. Astrida Miceikienė, Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė, mokslo atstovė – viešosios įstaigos „Ekoagros“ tarybos pirmininkė,
 • Vaiva Adomaitytė, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Kauno regiono rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, produktų vartotojų atstovė,
 • Alvita Armanavičienė, Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentė, produktų vartotojų atstovė,
 • Loreta Bašinskienė, Kauno technologijos universiteto Maisto mokslo ir technologijų katedros vedėja, mokslo atstovė,
 • Zofija Cironkienė, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos ekspertė, produktų gamintojų atstovė,
 • Saulius Jasius, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento direktorius, valdžios institucijų atstovas,
 • Kristina Kazlauskaitė, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininko pavaduotoja, produktų gamintojų atstovė,
 • Antanas Venckus, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir eksporto skatinimo skyriaus vedėjas, valdžios institucijų atstovas.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ direktorės pareigas nuo 2019 m. liepos 2 d. eina Virginija Lukšienė.

Virginija Lukšienė yra baigusi Kauno technologijos ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetuose verslo administravimo ir vadybos studijas. Beveik du dešimtmečius dirbo bankų sektoriuje – ėjo pardavimų, svarbių klientų aptarnavimo skyriaus vadovės ir kt. pareigas įvairiuose Lietuvos bankuose, dvejus metus dirbo banke Austrijoje.

Sertifikavimo įstaigoje „Ekoagros“ dirba nuo 2016-ųjų metų: buvo atsakinga už įstaigos teikiamų paslaugų plėtrą Lietuvoje bei užsienyje, ėjo plėtros vadovės pareigas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-03-15