Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

NACIONALINĖS MAISTO KOKYBĖS PRODUKTAI

Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai, arba NKP, – tai tokie maisto produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kuris dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos naudojimo būdų pasižymi ypatingomis savybėmis.

NKP gamybos procese ribojamas mineralinių trąšų, vaistų (gyvulininkystėje) kiekis, dažnumas ir laikas, įgyvendinami paukščių auginimo be antibiotikų reikalavimai, naudojant augalų apsaugos produktus taikoma ilgesnė išlauka iki derliaus nuėmimo, produktai į rinką patiekiami šviežesni, nes vartotojui pateikiami per trumpesnį nei įprasta tos kategorijos produktams laikotarpį.

Visas NKP auginimo, gamybos ir (arba) perdirbimo procesas vykdomas kontroliuojamuose ūkiuose ir įmonėse, kurios turi užtikrinti šio proceso atsekamumą ir privalo laikytis taisyklių reikalavimų, įskaitant ir tiekimo į rinką procesą.

NKP sertifikavimą ir priežiūrą atlieka sertifikavimo įstaigos, kurioms taisyklių nustatyta tvarka yra suteikti leidimai sertifikuoti NKP.

Su visoms maisto produktų grupėms keliamais reikalavimais galima susipažinti NKP sistemos taisyklėse.

Informuojame, kad 2022 m. gegužės 20 d. yra priimtas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – Įsakymas), kuriuo patvirtintos naujos ,,Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės“, tačiau atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis šio įsakymo 3.2. punktu, pareiškėjams sertifikavusiems produkciją Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų (toliau – NKP) kokybės sistemą yra taikomos iki tol galiojusios NKP pripažinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, ir LR žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ nuostatos iki sertifikato galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.

 

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti NKP gamybą, turi:

 1. Susipažinti su keliamais teisės aktų reikalavimais;
 2. VšĮ ,,Ekoagros" raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus.

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ UŽAUGINTŲ ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PRODUKTAI

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti užaugintus šviežius vaisius ir daržoves pagal NKP sistemą, privalo VšĮ ,,Ekoagros" pateikti:

 • prašymą sertifikuoti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą (forma NK-002) ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių gamybos anketą (forma NK-009) (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt / formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

Dokumentai dėl NKP gamybos sertifikavimo priimami iki Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos (toliau – Paraiška) teikimo termino pabaigos (su vėlavimu).

 • Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka sutartiniu kodu Paraiškoje pažymėti laukus, kuriuos einamaisiais metais pageidaujama sertifikuoti pagal NKP sistemą.

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTI BITININKYSTĖS PRODUKTAI IR JŲ MIŠINIAI

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti bičių produktus ir / ar jų mišinių gamybą pagal NKP sistemą, privalo VšĮ ,,Ekoagros" pateikti:

 • prašymą sertifikuoti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą (forma NK-002) ir pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų bičių produktų ir jų mišinių gamybos anketą (forma NK-005) (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt / formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

Dokumentus dėl NKP gamybos sertifikavimo pateikti iki einamųjų metų birželio 15 dienos.

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ GYVULIŲ, PAUKŠČIŲ, VIŠTŲ DEDEKLIŲ IR PUTPELIŲ PRODUKTAI

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gyvulius ir / ar paukščius mėsai, gyvulius pieno gamybai, vištų dedeklių ir / ar putpelių kiaušinių gamybą, privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti nustatytos formos dokumentus: prašymą sertifikuoti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą (forma NK-002) ir pirminio įvertinimo anketą pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt / formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

Dokumentus VšĮ „Ekoagros” galima teikti visus metus.

PAGAL NACIONALINĘ MAISTO KOKYBĖS SISTEMĄ PAGAMINTŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti NKP perdirbimo veiklą, privalo VšĮ „Ekoagros“ pateikti: prašymą sertifikuoti pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybą (forma NK-002) ir pirminio įvertinimo anketą pagal pageidaujamą sertifikuoti NKP sritį (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt / formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

Dokumentus VšĮ „Ekoagros” galima teikti visus metus.

 1. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį. Jo dydis pateikiamas žemiau skiltyje „Sertifikavimo darbų įkainiai“.
 2. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su VšĮ ,,Ekoagros“, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti VšĮ ,,Ekoagros“ sutikimą dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu (forma F-135).

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. anketa, receptūra "Obuolių sultys", etiketė "Obuolių sultys" ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto.

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą Jus informuosime laišku, jame nurodant jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad pateiktos informacijos nepakanka ir ją reikia papildyti, jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, jums bus išsiųsta parengta NKP gamybos sertifikavimo sutartis (sutarties forma NK-011) (sutartis rengiama dviem egzemplioriais). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sertifikavimo įstaigai sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai Jūsų ūkyje nebus atliekami.

Apie numatomą jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku. Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su jumis telefonu. Kasmetiniai tikrinimai augalininkystės ūkiuose yra atliekami po pasėlių deklaravimo, augalų vegetacijos metu, kiti tikrinimai atliekami atsižvelgus į sertifikuojamos veiklos pobūdį.

Privalote pranešti sertifikavimo įstaigai apie visus pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui, per 10 kalendorinių dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos raštu informuodami sertifikavimo įstaigą ir užpildę formą „Duomenų pasikeitimai NKP gamybos vienete“ (NK-002/1). Pažeidus NKP gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, privalote apie tai pranešti sertifikavimo įstaigai per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo dienos bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai, jei pažeidimas susijęs su NKP kokybe. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant į ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstydami visas priežastis, dėl kurių prašote skubesnio patikrinimo. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti, ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui yra perduodami sertifikavimo įstaigos ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinimo metu. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas, ar jūsų vykdoma veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, ir parengia nutarimą dėl NKP gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės (pateikiama žemiau skiltyje „Poveikio priemonės“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo. Šiame sprendime nurodomi korekciniai veiksmai, kuriuos būtina atlikti, ir jų atlikimo terminas, o gavus teigiamą sprendimą sertifikavimo skyriaus vadovas išrašo sertifikatą ir sertifikato priedą, kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Sertifikavimo įstaigos išduodamas sertifikatas galioja iki jo trečiųjų galiojimo metų gruodžio 31 dienos.

Atsižvelgiant į planinės patikros rezultatus, esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Sertifikavimo įstaiga, nustačiusi NKP pažeidimus pagal taisyklių ar specifikacijos reikalavimus, turi teisę taikyti poveikio priemones, tokias kaip įspėjimas, sertifikavimo galiojimo sustabdymas ir sertifikavimo anuliavimas:

 • Įspėjimas skiriamas tik tais atvejais, kai galima nedelsiant ištaisyti pažeidimus. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kurį skiria sertifikavimo įstaiga pareiškėjui trūkumams pašalinti, yra 30 kalendorinių dienų.
 • Sertifikato galiojimo sustabdymas skiriamas, kai laiku nebuvo pašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys arba pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma. Sertifikato galiojimo sustabdymas gali būti dalinis (sustabdomas tik tam tikram produktui ar jų grupei) arba visiškas. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, o per tą laikotarpį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, yra 6 mėnesiai.
 • Sertifikato anuliavimas skiriamas, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys arba dėl pažeidimų pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupei negalimas. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės naudoti ženklo, sertifikato ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su sertifikuoto NKP gamyba ir realizavimu. Pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliavimo dienos.

Pareiškėjai ar kiti asmenys gali pateikti skundus dėl „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar sertifikuotų produktų. Skundus galima teikti raštu ar informuoti kitomis ryšio priemonėmis. „Ekoagros“ turi įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“, kuria anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu (8 700) 55006.

Skundus, gautus dėl „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, „Ekoagros“ direktorius išnagrinėja per 14 darbo dienų ir priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Skundams, gautiems dėl sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar gamybos produktų, nagrinėti, jeigu jie būna susiję su „Ekoagros“ vykdoma veikla, inicijuojamas skubus tikrinimas. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

 • Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas motyvuotas prašymas, kuriuo ūkio subjektas prašo peržiūrėti sertifikavimo įstaigos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos ar NKP sertifikavimo.

Jeigu ūkio subjektas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu dėl ekologinės gamybos sertifikavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga.

Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos išvada dėl atitikties NKP specifikacijai ir NKP taisyklių reikalavimams ar kitų sertifikavimo įstaigos veiksmų, jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo turi teisę teikti skundą ar apeliaciją sertifikavimo įstaigai pagal jos nustatytą skundų ir apeliacijų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras.

Apeliacijų dėl viešosios įstaigos „Ekoagros“ priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (TV-14), patvirtintas 2023-03-27 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-129. Galioja nuo 2023 m. Kovo 28 d. 

Ūkio subjektai, tęsiantys NKP sertifikavimo gamybos veiklą:

 1. Susipažinti su teisės aktų reikalavimų pasikeitimais.
 2. Visi ūkio subjektai privalo raštu informuoti VšĮ „Ekoagros“:
 • apie NKP gamybos vienete įvykusius duomenų pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos sertifikato galiojimui ar tinkamam įsipareigojimų vykdymui, per 10 darbo dienų nuo įvykusio pasikeitimo dienos;
 • apie įvykusius NKP gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus pranešti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įvykusio pažeidimo dienos bei sustabdyti NKP tiekimą rinkai, jei pažeidimas susijęs su NKP kokybe.

Apie pasikeitimus ar pažeidimus NKP gamyboje VšĮ ,,Ekoagros“ galite informuoti raštu laisva forma arba pateikiant duomenų pasikeitimo NKP gamybos vienete formą (NK-002/1) (formos skelbiamos interneto svetainėje adresu https://www.ekoagros.lt / formos / Dokumentų formos NKP gamybos sertifikavimui).

 1. Ūkio subjektai, tęsiantys pagal NKP sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių gamybos sertifikavimą, privalo Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos (toliau – Paraiška) ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka sutartiniu kodu Paraiškoje pažymėti laukus, kuriuos einamaisiais metais pageidaujama sertifikuoti pagal NKP sistemą.
 2. Ūkio subjektai, tęsiantys NKP bitininkystės produktų ir jų mišinių, gyvulių ir / ar paukščių mėsos, gyvulių pieno, vištų dedeklių ir / ar putpelių kiaušinių sertifikavimo veiklą taip pat tęsiantys perdirbtų maisto produktų sertifikavimo veiklą, privalo informuoti VšĮ „Ekoagros“ apie pokyčius, kurie gali turėti įtakos sertifikavimo procesui.
 3. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su VšĮ ,,Ekoagros“, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti VšĮ ,,Ekoagros“ sutikimą dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu (forma F-135).

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. anketa, receptūra "Obuolių sultys", etiketė "Obuolių sultys" ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto.

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant į ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus.

Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą ir jame išdėstyti visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarstys prašyme išdėstytus motyvus ir nuspręs, ar yra pagrindo į juos atsižvelgti. Esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks patikrinimą.

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertina vykdomos veiklos atitiktį teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl NKP gamybos sertifikavimo.

Kai vykdoma veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų, taikomos poveikio priemonės (pateikiama žemiau skiltyje „Poveikio priemonės“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas.

Esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas išrašo sertifikatą ir sertifikato priedą, kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo išsiunčiami ūkio subjektui. Sertifikavimo įstaigos išduotas sertifikatas galioja iki jo trečiųjų galiojimo metų gruodžio 31 dienos.

Atsižvelgiant į planinės patikros rezultatus, esant nusiskundimams ar kilus įtarimui dėl galimų pažeidimų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti neplanines patikras be išankstinio įspėjimo ir paimti mėginius laboratoriniams tyrimams atlikti.

Sertifikavimo įstaiga, nustačiusi NKP pažeidimus pagal taisyklių ar specifikacijos reikalavimus, turi teisę taikyti šias poveikio priemones:

 • Įspėjimą. Skiriama tik tais atvejais, kai galima nedelsiant ištaisyti pažeidimus. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kurį skiria sertifikavimo įstaiga trūkumams pašalinti, yra 30 kalendorinių dienų.
 • Sertifikato galiojimo sustabdymą. Skiriama, kai laiku nepašalintos įspėjimą nulėmusios priežastys ar pažeidimų nedelsiant ištaisyti neįmanoma. Sertifikato galiojimo sustabdymas gali būti dalinis (sustabdomas tik tam tikram produktui ar jų grupei) arba visiškas. Sertifikavimo įstaiga nustato laiką, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, per kurį pareiškėjas privalo pašalinti trūkumus ir pranešti apie tai sertifikavimo įstaigai. Maksimalus laikas, kuriam sustabdomas sertifikato galiojimas, yra 6 mėnesiai.
 • Sertifikato anuliavimą. Skiriama, kai laiku nepašalintos sertifikato galiojimo sustabdymo priežastys ar dėl pažeidimų pobūdžio tolesnis sertifikato galiojimas tam tikram produktui ar jų grupei negalimas. Tokiu atveju pareiškėjas netenka teisės naudoti ženklo, sertifikato ir bet kokių kitų dokumentų, susijusių su sertifikuoto NKP gamyba ir realizavimu. Pažeidėjas gali kreiptis dėl pakartotinio sertifikavimo ne anksčiau kaip po 1 metų nuo sertifikato anuliavimo dienos.

Pareiškėjai ar kiti asmenys gali pateikti skundus dėl „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar sertifikuotų produktų. Skundus galima teikti raštu ar informuoti kitomis ryšio priemonėmis. „Ekoagros“ turi įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“, kuria anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu (8 700) 55006.

Skundus, gautus dėl „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, „Ekoagros“ direktorius išnagrinėja per 14 darbo dienų ir priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Skundams, gautiems dėl sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar gamybos produktų, nagrinėti, jeigu jie būna susiję su „Ekoagros“ vykdoma veikla, inicijuojamas skubus tikrinimas. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

 • Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas motyvuotas prašymas, kuriuo ūkio subjektas prašo peržiūrėti sertifikavimo įstaigos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos ar NKP sertifikavimo.

Jeigu ūkio subjektas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu dėl ekologinės gamybos sertifikavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga.

Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos išvada dėl atitikties NKP specifikacijai ir NKP taisyklių reikalavimams ar kitų sertifikavimo įstaigos veiksmų, jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo turi teisę teikti skundą ar apeliaciją sertifikavimo įstaigai pagal jos nustatytą skundų ir apeliacijų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras.

Apeliacijų dėl viešosios įstaigos „Ekoagros“ priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (TV-14), patvirtintas 2022-11-11 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-129. Galioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 

2022 m. lapkričio 9 d. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-676 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 3D-331 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinti įkainiai, kurie išdėstyti nauja redakcija.

Įkainiai taikomi sertifikuojant produkciją Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) pripažinimo taisykles, patvirtintas Žemės ūkio ministro2007-11-29 įsakymu Nr. 3D-524 ir pagal NKP specifikacijas, patvirtintas Žemės ūkio ministro 2008-06-04 įsakymu Nr. 3D-308:

NKP AUGALININKYSTĖ / GYVULININKYSTĖ

NKP PERDIRBIMO VEIKLA

Įkainiai taikomi sertifikuojant produkciją pagal nacionalinės maisto kokybės sistemos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-351 „Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės“:

NKP AUGALININKYSTĖ / GYVULININKYSTĖ

NKP PERDIRBIMO VEIKLA

Ūkio subjektai, vykdantys veiklą ir gaminantys NKP pagal NKP pripažinimo taisykles, patvirtintas LR žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, ir LR žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ nuostatas, reguliariai pildo žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 3D – 308 patvirtintą žurnalą (žurnalas (su aprašu)žurnalas word formatu).

Ūkio subjektai, vykdantys veiklą ir gaminantys NKP pagal 2022 m. gegužės 20 d. priimtą LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo patvirtintos naujos ,,Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės“ (toliau – Įsakymas), reguliariai pildo šio Įsakymo 10 priede nustatytos formos pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalą (žurnalas word formatu). 

Ūkio subjektai naudojantys trąšas, turi pildyti Trąšų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas 2).

Ūkio subjektai, naudojantys augalų apsaugos produktus, turi pildyti Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą (priedas 3).

Jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuodama nustato, kad derlius jos kontroliuojamame lauke jo nuėmimo metu nesiekia ŽŪM raštu patvirtinto ir sertifikavimo įstaigos skelbiamo mažiausio NKP derliaus pagal skirtingas augalų rūšis kiekio ribos, toks sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas laukas įvardijamas kaip „ypatingai mažas derlius“, o nustačius, kad konkrečiame pareiškėjo lauke derlius nėra nuimtas, toks laukas įvardijamas kaip „nenuimtas derlius“. Pareiškėjas savo iniciatyva turi teisę sertifikavimo įstaigą kviesti dėl pakartotinio derliaus įvertinimo, iš anksto ją informuodamas raštu apie planuojamą derliaus nuėmimo datą. 

Tačiau, kai derlius buvo nenuimtas ar ypatingai mažas, nes pareiškėjo laukai buvo paveikti nenugalimos jėgos (force majeure) ir išimtinių aplinkybių, nurodytų 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15), 2 straipsnio 2 dalies c papunktyje ir susijusių su meteorologiniais ar hidrologiniais reiškiniais, dėl kurių pareiškėjas sertifikavimo įstaigai pateikia paliudijančią pažymą, išduotą savivaldybės. 

Jeigu dėl tos pačios priežasties buvo paskelbta valstybės ar savivaldybės lygio ekstremali situacija, sertifikavimo įstaigai pateikti tai liudijančių dokumentų nereikia.

Žemės ūkio ministerijos raštas dėl derlingumo ribų, nuo kurių skaičiuojama pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užauginto „ypatingai mažo derliaus“ kiekio reikšmė:

2018-06-12 Nr. 2D - 1980 (11.107 E)

NKP sertifikatas suteikia teisę produktus ženklinti atitinkamu Lietuvos Respublikos prekių ženklų registre įregistruotu, Žemės ūkio ministerijai nuosavybės teise priklausančiu NKP ženklu.

 

NKP ženklu turi būti ženklinami rinkai tiekiami, tiesiogiai žmonėms vartoti skirti NKP. Sertifikuoti ūkio subjektai etiketes prieš spaudą privalo suderinti su sertifikavimo įstaiga.

Ženklas "Kokybė "

Ženklą sudaro žodis „KOKYBĖ“, apjuostas rodykle, nutrūkstančia ties žodžio „KOKYBĖ“ pradžia, platėjančia ženklo apačioje ir kylančia į viršų ties jo pabaiga.

Ženklo matmenys: aukštis - 5 cm, ilgis - 8 cm. Ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudarančių simbolio ir žodžio „KOKYBĖ“ spalva yra tamsiai raudona (CMYK0/100/60/30). Spausdinant nespalvotose išorinėse ar vidinėse pakuotėse ir reklaminėje medžiagoje taip pat galima naudoti juodos spalvos ženklą. Jei dėl pakuotės spalvų ženklas tampa sunkiai matomas, išorinė jo pusė gali būti apibrėžiama balta linija siekiant, kad būtų didesnis kontrastas pakuotės spalvoms.

Čia galite parsisiųsti kokybės ,,KOKYBĖS“ ženklą įvairiais formatais: *.pdf; *.gif; *.jpg*.cdr.

               

Ženklas "Nacionalinė kokybė Lietuva"

Ženklu "Nacionalinė kokybė Lietuva" ženklinami produktai, atitinkantys pagrindinius to produkto specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

Ženklo "Nacionalinė kokybė Lietuva" minimalūs matmenys: aukštis - 13 mm, ilgis - 18 mm, ženklo dydis gali būti keičiamas, išlaikant nurodytas proporcijas. Ženklą sudaro baltas ovalas, ženklo centre - valstybinė vėliava (tos šalies, kurioje produktas buvo sertifikuotas), žalia linija užsisuka aplink vėliavą ir užsibaigia žalio lapelio simboliu, ženklo viršutinėje dalyje yra žodžiai "NACIONALINĖ KOKYBĖ", apatinėje - "LIETUVA".

Ženklo spalvos: šviesiai žalia (CMYK64/10/100/0), balta (CMYK0/0/0/0) bei stilizuotos vėliavos spalvos (Lietuvos vėliavos spalvos: geltona (CMYK0/30/100/0), žalia (CMYK100/55/100/0), raudona (CMYK25/100/100/0)). Ženkle naudojamas šriftas: Myriad Pro Semibold, šrifto dydis visada tokios pat proporcijos.

Prireikus, galima naudoti monochromatinę ženklo versiją.

Čia galite parsisiųsti ženklą "Nacionalinė kokybė Lietuva" įvairiais formatais: *.pdf;*.png.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • Ženklinti produkciją NKP ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie savo ūkyje išaugintą / pagamintą NKP produkciją parduoda perdirbėjams kaip žaliavą arba pristato ją tiesiogiai galutiniam vartotojui. Ūkio subjektai, tiesiogiai galutiniam vartotojui parduodantys savo ūkyje išaugintus / pagamintus NKP produktus, pardavimo metu turi turėti sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą, kuriuo patvirtinama parduodamų NKP produktų atitiktis keliamiems reikalavimams.
 • NKP etiketėje turi būti nurodytas sertifikavimo įstaigos kodas: LT-NKP-001.
 • NKP ženklas negali būti naudojamas taip, kad tretieji asmenys galėtų jį supainioti su komerciniu prekės ženklu, konkretų gamintoją nurodančiu ženklu ar bet kokiu kitu klaidinančiu būdu.
 • Gamintojas, kuriam taikomas sertifikato sustabdymas ar anuliavimas, šių priemonių taikymo laikotarpiu neturi teisės naudoti NKP ženklo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-10