Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria kontrolės institucija patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda veiklos vykdytojui pateikus kontrolės institucijai deklaraciją kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą bei ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su kontrolės institucija pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Dokumentai teikiami ištisus metus. Dokumentų, pageidaujant sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą, pateikimo viešajai įstaigai „Ekoagros“ tvarkos aprašas (TV-47)

Išsamesnę informaciją apie dokumentų vertinimą, sutarties sudarymą, tikrinimus rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO SISTEMOS.


Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę turi:

1. susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais (teisės aktus rasite skiltyje TEISĖS AKTAI);

2. sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį, kurio dydis pateikiamas skiltyje SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI;

3. parengti vykdomos veiklos procedūras;

4. Kontrolės institucijai pateikti, pasirašytas mobiliu parašu arba originalias, nustatytas formas ir jų pabaigoje nurodytus dokumentus:

 • ekologinės gamybos produktų sertifikavimo produktų deklaraciją (forma F-008)
 • sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo), kuriame rasite pildymo instrukciją, veiklų aprašymus;
 • sertifikuojamo maisto produkto receptūrą (forma F-008/1), sertifikuojamo pašaro receptūrą (forma F-008/3) (pateikia tik vykdantys paruošimo veiklą).

Jeigu planuojate pirkti ekologiškus produktus / žaliavas ne iš Europos Sąjungos šalių (išskyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją), detalesnę informaciją apie ekologiškų produktų importą rasite skiltyje IMPORTAS, EKSPORTAS / IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ).


Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. deklaracija (F-008), receptūra "Pavadinimas", etiketė "Pavadinimas" ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto.


Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su Kontrolės instituciją, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš kontrolės institucijos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybę, turite užpildyti, pasirašyti (pasirašyti turi įstaigos vadovas) ir pateikti Kontrolės institucijai sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).

Veiklos vykdytojai, sertifikuojantys gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus turi:

1. susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;

2. informuoti raštu arba el. paštu, per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki oficialios kontrolės vietoje dienos, apie pasikeitimus:

 • norint papildyti sertifikatą:

naujais produktais - pateikti papildytą sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo);

papildomomis veiklomis - pateikti deklaraciją (forma F-008) ir sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo);

papildyti subrangovų sąrašą - pateikti deklaraciją (forma F-008) ir sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo).


 • pasikeitus:

technologiniam procesui - pateikti technologinio proceso aprašymą, schemą;

registracijos ar korespondencijos siuntimo adresui, kontaktams - pateikti deklaraciją (forma F-008);
veiklos adresui - pateikti deklaraciją (forma F-008) ir sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo)

ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms - pateikti deklaraciją (forma F-008);

subrangovui - pateikti deklaraciją (forma F-008) ir sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo);

receptūroms - pateikti (forma F-008/1), (forma F-008/3);

ženklinimo etiketėms - pateikti originalias ženklinimo etiketės projektą suderinimui prieš spausdinant, kuriame turi būti nurodyti, ženklinime naudojamų logotipų, išmatavimus (aukštis x plotis) originaliame dydyje;
Informaciją apie ženklinimo reikalavimus rasite skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ ŽENKLINIMAS.

3. Norint perduoti ekologinės gamybos veiklą kitam veiklos vykdytojui reikia pateikti užpildytą (formą F-156/1).


Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. deklaracija (F-008), receptūra "Pavadinimas", etiketė "Pavadinimas" ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto.


KASMETINĖS PATIKROS.

Prieš atliekant sertifikavimo priežiūrą, veiklos vykdytojams rašomas laiškas "Dėl kasmetinio tikrinimo" ir išsiunčiamas likus ne mažiau kaip 10 k. d. iki planuojamos patikrinimo dienos. Laiške nurodomas tikrinimo laikas, paskirtas tikrintojas - ekspertas, tikrinimui reikalingų dokumentų sąrašas ir kita aktuali informacija.

Laikantis laiške nurodytų terminų, Kontrolės institucijai, raštu arba el. paštu, turi būti pateikti nustatytų formų dokumentai patvirtinti parašu. Bus prašoma pateikti:

 • vidutinį metinį sąrašinį darbuotojų skaičių (vnt.), metinę apyvartą ir metinę balanso sumą (Eur.);
 • F-162 formą;
 • žaliavų / produktų tiekėjų sąrašą (dokumentas pateikiamas Microsoft Excel arba Word formatu);
 • ekologinės gamybos produktų pirkėjų sąrašą (jei realizavimas vyko fiziniams asmenims / galutiniams vartotojams, nurodyti nereikės);
 • valymo / dezinfekavimo medžiagų sąrašą / aprašymą, kuriame turi būti pateikta informaciją apie produkto pavadinimą, jo veikliąsias medžiagas ir naudojimo vietą arba numatytą grafiką / planą;
 • sąnaudų - išeigų balansą už nurodytą laikotarpį (dokumentas pateikiamas Microsoft Excel arba Word formatu).

Patikros metu reikės pateikti tikrinime dalyvaujančio asmens galimą atstovavimą įrodantį dokumentą.


Atkreipiame dėmesį, kad už pavėluotai pateiktų dokumentų vertinimą bei tikrinimo datos perkėlimą, veiklos vykdytojo iniciatyvą, likus mažiau kaip 7 d.d. iki numatytos tikrinimo datos, gali būti taikomas mokestis, kurio dydį rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI.
Dokumentai turi būti siunčiami iš el. pašto, kurio adresas nurodytas Jūsų pateiktame sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus
(forma F-135). Kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. sąnaudų ir išeigos balansas, tiekėjų sąrašas ir pan.)
.


Išsamesnę informaciją apie dokumentų vertinimą, tikrinimus rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO SISTEMOS.

Ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo sistema

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Kontrolės institucija gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo veiklos vykdytojo patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją – ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas - ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Tikrinimai

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant veiklos vykdytojo specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks veiklos vykdytojo patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kontrolės institucija kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų veiklos vykdytojų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos neatitiktys pagal 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 2021/1698  22 straipsnį. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas 30 kalendorinių dienų, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Sertifikatą, kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir produktų kategorijai.

Papildomi tikrinimai

Kontrolės institucija kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų veiklos vykdytojų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Veiklos vykdytojai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Pasikeitimai

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės instituciją. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.

Įkainiai patvirtinti žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-248 atlikti daliniai keitimai  – formuluočių tikslinimai).

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl įkainių naujos redakcijos_2022-10-20 Nr. 3D-631

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl įkainių dalinio keitimo_2024-03-26 Nr.3D-248

Įkainiai patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgiant į Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-772 „Dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų tvirtinimo“, 29 ir 33 punktus.

Ekologiškų produktų tvarkymo įkainiai galiojantys nuo 2024-03-26

Kaip elgtis nustačius galimą Ekologinės gamybos reglamento (Reglamentas (ES) 2018/848) neatitiktį pagal 27 straipsnį arba 28 straipsnio 2 dalį?

VšĮ „Ekoagros“ į lietuvių kalbą išvertė vadovą, kurį parengė Vokietijos ekologinio žemės ūkio mokslinių tyrimų institutas (FiBL), kuriame nurodyta, kaip elgtis     veiklos vykdytojui įtarus neatitiktį pagal naująjį ES ekologinės gamybos reglamentą,

Naujajame Ekologinės gamybos reglamente (ES) 2018/848 išsamiai nurodomos veiklos vykdytojo pareigos ir veiksmai įtarus neatitiktį. Veiklos vykdytojai įtarę, kad produktas neatitinka Ekologinės gamybos reglamento, turi atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar įtarimą galima pagrįsti. Jei įtarimas pagrindžiamas arba jei jo negalima pašalinti, veiklos vykdytojas turi informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją arba prireikus – atitinkamą kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą ir visapusiškai su jomis bendradarbiauti tikrinant ir nustatant įtariamos neatitikties priežastis.

&Reglamento 27 straipsnyje aprašomas visų rūšių galimų pažeidimų nagrinėjimas. O 28 straipsnio 2 dalyje daugiausia dėmesio skiriama neleistinų produktų ir medžiagų buvimui.

Šis leidinys suskirstytas į dvi dalis. I dalyje aptariamos teisinės nuostatos ir jų aiškinimas, aprašoma galima patikrinimų seka ir pranešimo pateikimo kontrolės įstaigai (institucijai) ir pirkėjui tvarka. II dalyje pateikiami nurodymai, kaip elgtis, jei kyla įtarimų dėl neatitikties.

     Leidėjas ir autoriai pabrėžia, kad šiame vadove pateikiamas teisinės situacijos supratimas. Jis nėra teisiškai privalomas. Jis skirtas padėti suprasti ir įgyvendinti naujus reikalavimus ir praktiškai juos įgyvendinti.

FIBL_kokybės_vadovas_Kaip_elgtis_nustačius_galimą_neatitiktį.pdf

1. Taikant šį reglamentą laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologine gamyba susiję terminai, jei etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo sudedamosios dalys ar jo gamyboje panaudotos pašarinės žaliavos yra apibūdinti vartojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad produktas, sudedamosios dalys ar pašarinės žaliavos pagaminti laikantis šio reglamento. Visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848   IV priede išvardyti terminai ir jų vediniai ir mažybinės formos (pavyzdžiui, „bio“ ir „eko“), atskirai arba junginiuose, visoje Sąjungoje ir bet kuria tame priede nurodyta kalba gali būti vartojami ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus. Ženklinant ir reklamuojant gyvus ar neperdirbtus žemės ūkio produktus galima naudoti su ekologinės gamybos metodu susijusius terminus tik tuo atveju, kai be to visi to produkto ingredientai taip pat buvo pagaminti pagal minėtame reglamente nustatytus reikalavimus.

2. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami Sąjungoje jokia Sąjungos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie neatitinka pagal minėtą reglamentą nustatytų reikalavimų, ir jų komerciniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio produktams maiste ar pašaruose arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba.

Be to, ženklinime ir reklamoje neturi būti vartojami terminai (įskaitant prekių ženkluose arba bendrovių pavadinimuose vartojamus terminus) ar taikomi ženklinimo ar reklamos metodai, kuriais vartotojas ar naudotojas galėtų būti klaidinamas sudarant įspūdį, kad produktas ar jo sudedamosios dalys atitinka šį reglamentą.

3. Perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu pagaminti produktai negali būti ženklinami arba reklamuojami kaip ekologiški arba kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai.

Tačiau augalų dauginamoji medžiaga, augalinės kilmės maistui ir pašarams skirti produktai, pagaminti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu, laikantis šio reglamento 10 straipsnio 4 dalies, gali būti ženklinami ir reklamuojami kaip perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktai, naudojant terminą „perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktas“ ar atitinkamą terminą, kartu su pirmoje dalyje nurodytais terminais.

4. Pirmoje ir trečioje dalyje nurodyti terminai neturi būti vartojami apibūdinti produktui, kurio ženklinime ar reklamoje pagal Sąjungos teisę turi būti nurodyta, kad jo sudėtyje yra GMO, jį sudaro GMO arba jis yra pagamintas iš GMO.

5. Perdirbto maisto atveju pirmoje dalyje nurodyti terminai gali būti vartojami:

a) prekiniame pavadinime ir sudedamųjų dalių sąraše, kai toks sąrašas yra privalomas pagal Sąjungos teisės aktus, jeigu:

    i) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalyje nustatytas gamybos taisykles ir pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles;

     ii) ne mažiau kaip 95 % produkto žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių masės sudaro ekologiškos sudedamosios dalys ir

       iii) kvapiųjų medžiagų atveju – tik jeigu tai yra natūralios kvapiosios medžiagos ir natūralūs kvapieji preparatai, paženklinti pagal Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 16 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, ir jei visos jų kvapiosios sudedamosios dalys ir tų kvapiųjų sudedamųjų dalių pagalbinės medžiagos yra ekologiškos;

b) tik sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

     i) mažiau kaip 95 % produkto žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių masės sudaro ekologiškos sudedamosios dalys ir jei tos sudedamosios dalys atitinka šiame reglamente nustatytas gamybos taisykles, ir

     ii) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punkte, 2.1 punkto a papunktyje, 2.1 punkto b papunktyje ir 2.2.1 punkte nustatytas gamybos taisykles, išskyrus II priedo IV dalies 2.2.1 punkte nustatytas taisykles dėl riboto neekologiškų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių naudojimo, ir pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles

c) prekiniame pavadinime ir sudedamųjų dalių sąraše, jeigu:

    i) pagrindinė sudedamoji dalis yra medžioklės ar žvejybos produktas;

    ii) 1 dalyje nurodytas terminas prekiniame pavadinime yra akivaizdžiai susijęs su kita sudedamąja dalimi, kuri yra ekologiška ir skiriasi nuo pagrindinės sudedamosios dalies;

   iii) visos kitos žemės ūkio kilmės sudedamosios dalys yra ekologiškos, ir

   iv) perdirbtas maistas atitinka II priedo IV dalies 1.5 punkte, 2.1 punkto a papunktyje, 2.1 punkto b papunktyje ir 2.2.1 punkte nustatytas gamybos taisykles, išskyrus II priedo IV dalies 2.2.1 punkte nustatytas taisykles dėl riboto neekologiškų žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių naudojimo, ir pagal 16 straipsnio 3 dalį nustatytas taisykles.

Sudedamųjų dalių sąraše nurodoma, kurios sudedamosios dalys yra ekologiškos.

Nuorodos į ekologinę gamybą gali būti pateikiamos tik susijusioms ekologiškoms sudedamosioms dalims.

Šios dalies b ir c punktuose nurodytame sudedamųjų dalių sąraše nurodoma, kokią bendro žemės ūkio kilmės sudedamųjų dalių kiekio dalį sudaro bendra ekologiškų sudedamųjų dalių procentinė dalis.

Terminai ir ankstesnėje pastraipoje minėta procentinė dalis pateikiami ta pačia spalva ir to paties dydžio bei šrifto rašmenimis, kaip ir kitos sudedamųjų dalių sąraše pateiktos nuorodos.

1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

a) veiklos vykdytojo, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (Ekoagros yra suteiktas kodas LT-EKO-001);

b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

Bendrijos logotipas 

Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

Reikalavimai bendrijos logotipui

c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

— „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

— „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

— „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

Atitinkamais atvejais žodžiai „žemės ūkis“ gali būti pakeisti žodžiu „akvakultūra“, o žodžiai „ES“ ir „ne ES“ gali būti pakeisti arba papildyti šalies pavadinimu arba šalies ir regiono pavadinimu, jeigu visos produktą sudarančios žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos toje šalyje ir, jei taikytina, tame regione.

Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 5 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

Žodžių „ES“ arba „ne ES“ spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto pavadinimas.

Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

2. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.

3. ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas konrtolės institucijos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

1. Ekologiškų produktų ženklu turi būti ženklinami visi tiekiami rinkai ekologinio žemės ūkio gamybos reikalavimus atitinkantys ir sertifikavimo įstaigos sertifikuoti ekologiški produktai (įskaitant akvakultūrą), kurie skirti žmonių arba ūkinių gyvūnų maistui.

 

Nacionalinis ekologiškų produktų ženklas: *.jpg, *.cdr, *.eps, *.pdf, *.CMYK

Reikalavimai nacionaliniam ekologiškų produktų ženklui:

2. Ekologiškų produktų ženklu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas kontrolės institucijos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

3. Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui.

4.  Draudžiama neekologiškus produktus:

a) ženklinti ekologiškų produktų ženklu ir tiekti juos rinkai kaip ekologiškus;

b) reklamuoti bei informuoti apie juos naudojant ekologiškų produktų ženklą;

c) prekybos vietose dėti į lentynas arba skyrelius, pažymėtus ekologiškų produktų ženklu arba kitomis ekologinės gamybos nuorodomis.

Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

Siekdami pasirengti ekologiškų produktų ženklinimo etiketes, galite pasinaudoti VšĮ „Ekoagros“ parengtais ženklinimo klausimynais:

Ekologiško perdirbto maisto ženklinimo klausimynas.

Ekologiško vienkomponenčio maisto produkto ženklinimo klausimynas.

Neekologiško perdirbto maisto produkto, turinčio ekologiškų sudedamųjų dalių ženklinimo klausimynas.

Perdirbtų pašarų ženklinimo klausimynas.

Augalinės kilmės vienkomponenčių maisto produktų, pagamintų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu ženklinimo klausimynas.

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maisto produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

 

Ekologinės gamybos vienete (tiek ekologinės gamybos, tiek įprastinėje dalyje) naudojant produktus iš genetiškai modifikuotų produktų padidintos rizikos grupės sąrašo būtina pateikti kilmės dokumentus arba atlikti laboratorinius bandinius, įrodančius, kad šie produktai nėra genetiškai modifikuoti.

GMO PADIDINTOS RIZIKOS PRODUKTŲ, KURIEMS BŪTINOS PAŽYMOS, SĄRAŠAS

Žemės ūkio augalai (tik importuotoms į Lietuvą augalų sėkloms):

 • Rapsai;
 • Kukurūzai;
 • Aliejiniai ridikai;
 • Bulvės;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Sojos;
 • Pomidorai;
 • Moliūgai.

Medžiagos, naudojamos ekologinėje gyvulininkystėje:

 • Alaus, duonos ir kitos maisto pramonės atliekos (pvz.: salyklas, saladinas ir kt.);
 • Vitaminas B12;
 • Koncentruoti pašarai, pagaminti ne ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje.

Pagalbinės medžiagos, maisto priedai ir kiti produktai, naudojami perdirbimo pramonėje:

 • Mikroorganizmų preparatai, enzimai;
 • Mielės;
 • Citrinos rūgštis (E 330);
 • Askorbo rūgštis (E 300);
 • Krakmolas;
 • Lecitinas (E 322);
 • Gliukozė, dekstrinai;
 • Sojos padažas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-25