Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

SKUNDAI IR APELIACIJOS

Pareiškėjai ar kiti asmenys gali pateikti skundus dėl Ekoagros darbuotojų darbo kokybės, sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar sertifikuotų produktų. Skundus galima teikti raštu ar informuoti pasinaudojant kitomis ryšio priemonėmis. Ekoagros turi įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“, kuria anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu (8 700) 55006.

Skundus, gautus dėl Ekoagros darbuotojų darbo kokybės, Ekoagros direktorius išnagrinėja per 14 darbo dienų ir priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Skundams gautiems dėl sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar gamybos produktų nagrinėti, jeigu jie būna susiję su Ekoagros vykdoma veikla, inicijuojamas skubus tikrinimas. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas motyvuotas prašymas, kuriuo ūkio subjektas prašo peržiūrėti sertifikavimo įstaigos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos ar NKP sertifikavimo.

Jeigu ūkio subjektas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu dėl ekologinės gamybos sertifikavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga.

Jeigu pareiškėjas nesutinka su sertifikavimo įstaigos išvada dėl atitikties NKP specifikacijai ir NKP taisyklių reikalavimams ar kitų sertifikavimo įstaigos veiksmų, jis per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo turi teisę teikti skundą ar apeliaciją sertifikavimo įstaigai pagal jos nustatytą skundų ir apeliacijų pateikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarką bei procedūras.

Apeliacijų dėl viešosios įstaigos „Ekoagros“ priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas (TV-14), patvirtintas 2023-03-27 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-33. Galioja nuo 2023 m. Kovo 28 d. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-04