Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

TEISĖS AKTAI

EKOLOGINĘ GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Nuo 2022 metų sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848, kuriuo yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba, susijęs sertifikavimas ir nuorodų į ekologinę gamybą naudojimas ženklinant ir reklamuojant produktus, taip pat kontrolę reglamentuojančios taisyklės, papildančios Reglamente (ES) 2017/625 nustatytas taisykles. Europos Komisija taip pat yra priėmusi deleguotus ir įgyvendinamuosius teisės aktus įgyvendinančius tam tikras šio reglamento (Bazinio teisės akto) nuostatas.

REGLAMENTAS (ES) Nr. 2018/848 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (Bazinis teisės aktas):

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848. Dabartinė redakcija 2023-02-21.

Europos Komisijos deleguotieji ir įgyvendinamieji teisės aktai:

2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/464 kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės. Naujausia konsoliduotoji versija 2021-11-11.

2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/2146 kuriuo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848. Naujausia konsoliduota versija 2024-01-11

2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/279  kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams.

2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/771  kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848. Naujausia konsoliduota versija 2021-05-11.

2021 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1165 kuriuo leidžiama  ekologinėje  gamyboje  naudoti  tam  tikrus  produktus  ir  medžiagas  ir  sudaromi  jų sąrašai. Naujausia konsoliduota versija 2023-11-15.

2021 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1189 kuriuo Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  2018/848  papildomas  nuostatomis  dėl konkrečių  genčių  ar  rūšių  ekologiškos  įvairiarūšės  medžiagos  augalų  dauginamosios  medžiagos gamybos ir  pardavimo.

2021 m. gegužės 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1342 kuriuo Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  2018/848  papildomas  taisyklėmis  dėl informacijos,  kurią  trečiosios  valstybės  ir  kontrolės  institucijos  bei  kontrolės  įstaigos  turi  siųsti  jų pripažinimo priežiūros  tikslais  pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir  kuri  susijusi  su  į  Sąjungą  importuojamais  ekologiškais  produktais  ir  priemonėmis,  kurių  turi  būti imamasi vykdant tą priežiūrą.

2021 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1378, kuriuo  nustatomos  tam  tikros  taisyklės  dėl  sertifikato,  išduodamo  trečiųjų  valstybių  veiklos vykdytojams,  veiklos  vykdytojų  grupėms  ir  eksportuotojams,  importuojantiems  į  Sąjungą ekologiškus  ir  perėjimo  prie  ekologinės  gamybos  laikotarpio  produktus,  ir  kuriuo  pagal  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (ES)  2018/848  sudaromas  pripažintų  kontrolės  institucijų  ir kontrolės įstaigų sąrašas. Naujausia konsoliduota versija 2022-11-18.

2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2119  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomos išsamios tam tikrų duomenų ir deklaracijų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, ir sertifikatų išdavimo techninių priemonių taisyklės ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 nuostatos dėl sertifikatų išdavimo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams.

2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1698, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis.

2021 m. gruodžio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2119  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomos išsamios tam tikrų duomenų ir deklaracijų, kuriuos turi pateikti veiklos vykdytojai ir veiklos vykdytojų grupės, ir sertifikatų išdavimo techninių priemonių taisyklės ir iš dalies keičiamos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/1378 nuostatos dėl sertifikatų išdavimo trečiųjų valstybių veiklos vykdytojams, veiklos vykdytojų grupėms ir eksportuotojams. Naujausia konsoliduota versija 2022-11-18.

2021 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/2304 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas papildomų sertifikatų, kuriais patvirtinama, kad gaminant ekologiškus gyvūninius produktus antibiotikų nenaudota, išdavimo eksporto tikslais taisyklėmis.

2021 m. spalio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/2306 kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas į Sąjungą importuoti skirtų ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų siuntų oficialiosios kontrolės ir patikrinimo sertifikato taisyklėmis. Naujausia konsoliduota versija 2022-07-01.

2021 m. spalio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2307  kuriuo nustatomos reikalaujamų dokumentų ir pranešimų apie importuoti į Sąjungą skirtus ekologiškus ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus taisyklės. Naujausia konsoliduota versija 2022-07-01.

2021 m. gruodžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/2325  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/848 nustatomi pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ekologiškų produktų importo į Sąjungą tikslais pripažintų trečiųjų šalių ir kontrolės institucijų bei kontrolės įstaigų sąrašai. Naujausia konsoliduota versija 2024-01-04.

2022 m. birželio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1450, kuriuo dėl Rusijos invazijos į Ukrainą papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 nuostatos dėl neekologiškų baltyminių pašarų naudojimo ūkiniams gyvūnams ekologiškai auginti.

REGLAMENTAS (ES) Nr. 2023/2419 dėl ekologiško gyvūnų augintinių ėdalo ženklinimo:

2023 m. spalio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/2419 dėl ekologiško gyvūnų augintinių ėdalo ženklinimo.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

NKP GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje nuo 2022 m. įteisinta nacionalinė maisto kokybės sistema (ji pakeitė nuo 2007 m. galiojusią nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą). Pagal šią sistemą gaminami maisto produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklės:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. 3D-351.

Teisės aktų registras

Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema:

Ūkio subjektams, pateikusiems prašymus dėl produktų sertifikavimo iki 2022-05-20, taip pat ūkio subjektams iki 2022-05-20 sertifikavusiems produkciją pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą yra taikomos iki tol galiojusios Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 3D-308 „Dėl pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijų patvirtinimo“ iki sertifikato galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgiau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d.;

EKOLOGIŠKĄ VIEŠĄJĮ MAITINIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Sertifikavimas yra vykdomas vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m gegužės 4 d. įsakymu Nr 3D-309 (2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-854 redakcija)

Maisto tvarkymo subjektų veiklos sertifikavimo ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašas:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymas Nr. 3D-309.

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-25