Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

TEISĖS AKTAI

EKOLOGINĘ GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, ekologinis ūkininkavimas, gamyba ir kontrolė yra vykdoma vadovaujantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 ir jo įgyvendinimo taisyklėmis, nustatytomis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008. Reglamentų įgyvendinimui taip pat priimtos ir nacionalinės ekologinio žemės ūkio taisyklės.

ES reglamentai, nustatantys ekologiškų produktų gamybos, ženklinimo ir kontrolės taisykles:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007. Pagrindinis reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2013-07-01.

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 889/2008. Įgyvendinimo reglamentas. Naujausia konsoliduoji versija 2021-01-01.

Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių taisykles nustatantis reglamentas:

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008. Importo reglamentas. Naujausia konsoliduotoji versija 2021-03-18.

Reglamentas kuriuo dėl COVID-19 pandemijos leidžiama laikinai nukrypti nuo Reglamentų Nr. 889/2008 ir Nr. 1235/2008 nuostatų:

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/977, kuriuo dėl COVID-19 pandemijos nukrypstama nuo Reglamentų (EB) Nr. 889/2008 ir (EB) Nr. 1235/2008 nuostatų dėl ekologiškų produktų gamybos kontrolės. Naujausia konsoliduota versija 2021-05-12.


ES naujasis ekologinės gamybos reglamentas, kuris bus taikomas nuo 2022-01-01 ir pakeis šiuo metu taikomus reglamentus.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848. Naujausia konsoliduotoji versija 2020-11-14. Taikomas nuo 2022-01-01.

2020 m. sausio 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/427 kuriuo dėl tam tikrų išsamių ekologiškų produktų gamybos taisyklių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas. Naujausia konsoliduotoji versija 2021-01-01.

2020 m. kovo 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/464 kuriuo nustatomos tam tikros Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 taikymo taisyklės, susijusios su dokumentais, kurie turi būti pateikti siekiant, kad atgaline data būtų pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiai, su ekologiškų produktų gamyba ir su informacija, kurią turi pateikti valstybės narės. Naujausia konsoliduotoji versija 2020-12-15.

2020 m. rugsėjo 16 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/1794 kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalies nuostatos dėl perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos ir neekologiškos augalų dauginamosios medžiagos naudojimo. Naujausia konsoliduotoji versija 2020-12-01.

2020 m. rugsėjo 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/2146 kuriuo dėl išimtinių ekologinės gamybos taisyklių papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.

2020 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/642 kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 III priedo nuostatos dėl ekologiškų produktų etiketėse teiktinos tam tikros informacijos.

2021 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/279  kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 įgyvendinimo taisyklės dėl kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinamas atsekamumas ir atitiktis ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo reikalavimams.

2021 m. sausio 20 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/715 kuriuo dėl veiklos vykdytojų grupėms taikomų reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.

2021 m. vasario 9 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/716 kuriuo dėl ekologinės gamybos taisyklių, taikomų daigintoms sėkloms ir cikorijoms, tam tikrų akvakultūros gyvūnų pašarams ir akvakultūros parazitų naikinimui, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas.

2021 m. sausio 21 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/771  kuriuo nustatomi konkretūs apskaitos dokumentų patikrų, atliekamų vykdant oficialią ekologinės gamybos ir veiklos vykdytojų grupių kontrolę, kriterijai ir sąlygos ir taip papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.

2021 m. balandžio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1006 kuriuo dėl sertifikato, kuriuo patvirtinama atitiktis ekologinės gamybos taisyklėms, pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.

2021 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1165 kuriuo leidžiama  ekologinėje  gamyboje  naudoti  tam  tikrus  produktus  ir  medžiagas  ir  sudaromi  jų sąrašai.

2021 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1189 kuriuo Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  2018/848  papildomas  nuostatomis  dėl konkrečių  genčių  ar  rūšių  ekologiškos  įvairiarūšės  medžiagos  augalų  dauginamosios  medžiagos gamybos ir  pardavimo.

2021 m. gegužės 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1342 kuriuo Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentas  (ES)  2018/848  papildomas  taisyklėmis  dėl informacijos,  kurią  trečiosios  valstybės  ir  kontrolės  institucijos  bei  kontrolės  įstaigos  turi  siųsti  jų pripažinimo priežiūros  tikslais  pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 dalis ir  kuri  susijusi  su  į  Sąjungą  importuojamais  ekologiškais  produktais  ir  priemonėmis,  kurių  turi  būti imamasi vykdant tą priežiūrą.

2021 m. rugpjūčio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2021/1378, kuriuo  nustatomos  tam  tikros  taisyklės  dėl  sertifikato,  išduodamo  trečiųjų  valstybių  veiklos vykdytojams,  veiklos  vykdytojų  grupėms  ir  eksportuotojams,  importuojantiems  į  Sąjungą ekologiškus  ir  perėjimo  prie  ekologinės  gamybos  laikotarpio  produktus,  ir  kuriuo  pagal  Europos Parlamento  ir  Tarybos  reglamentą  (ES)  2018/848  sudaromas  pripažintų  kontrolės  institucijų  ir kontrolės įstaigų sąrašas.

2021 m. liepos 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1691, kuriuo dėl ekologinę gamybą vykdantiems veiklos vykdytojams taikytinų duomenų registravimo reikalavimų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 II priedas.

2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1697, kuriuo dėl kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, kompetentingų vykdyti ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo ir pripažinimo atšaukimo kriterijų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848.

2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2021/1698, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų, turinčių kompetenciją vykdyti sertifikuotų ekologinės gamybos vykdytojų ir jų grupių ir ekologiškų produktų kontrolę trečiosiose valstybėse, pripažinimo procedūriniais reikalavimais ir tų kontrolės institucijų ir kontrolės įstaigų priežiūros taisyklėmis, taip pat kontrolės ir kitų veiksmų, kuriuos turi vykdyti tos institucijos ir įstaigos, taisyklėmis.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

NKP GAMYBĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvoje nuo 2007 m. įteisinta nacionalinė žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema. Pagal šią sistemą gaminami produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir (arba) kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklės:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3D-524. Naujausia suvestinė redakcija 2018-11-16.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų specifikacijos:

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-308. Nauja redakcija 2020-03-04.

Pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų gamybos žurnalas:  *.pdf formatu, word formatu.

Teisės aktų registras