Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DUK

2022-06-08

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys gauti leidimą žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi, kontrolės institucijai turi pateikti užpildytą prašymą (formą F-010).

Žemės sklypams ankstesnis laikotarpis atgaline data pripažintas perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi gali būti dviem atvejais.

Pirmu atveju – laukams buvo taikomos priemonės, apibrėžtos programoje, įgyvendintoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013, ir turi tai pagrindžiančius oficialius dokumentus iš kompetentingų institucijų, atsakingų už šių programų įgyvendinimą, taip pat dokumentinius įrodymus, kad šiuose laukuose nebuvo naudoti kiti nei ekologinėje gamyboje leidžiami naudoti produktai ar medžiagos.

Arba jeigu veiklos vykdytojas gali pateikti įrodymus, kad žemės sklypai buvo natūralios gamtinės zonos arba žemės ūkio paskirties žemės plotai ir juose bent trejų metų laikotarpiu nebuvo naudoti ekologinėje gamyboje draudžiami produktai ar medžiagos.

Labai svarbu prašymą užpildyti pilnai ir pateikti visus reikalingus dokumentus. Kontrolės institucija gavusi veiklos vykdytojo prašymą atliks išsamią rizikos analizę bei fizinį patikrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad bus imami mėginiai ir atliekami jų tyrimai, kurie yra mokami. Atlikus visus patikrinimo darbus, išvada teikiama Žemės ūkio ministerijai, kuri priima galutinį sprendimą.

Daugiau informacijos – Leidimų taikyti ekologinės gamybos išimtis tvarkos (TV-25), patvirtintos VšĮ „Ekoagros" direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-136 (2022 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-29 redakcija), IX skyriuje: TV-25__2022-03-17_.pdf

Prašymo forma F-010 „Prašymas žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi“F-010.docx.

2022-05-06

„Ekoagros“ vadovaudamasi Ekologinės gamybos taisyklėmis ir kitais ekologinę gamybą reglamentuojančiais dokumentais parengė aprašą poveikio priemonių, kurios bus taikomos pažeidus nustatytus ekologinės gamybos reikalavimus.

Susipažinti su aprašu galima čia: Poveikio_priemonių_aprašas.pdf

2022-04-28

Negali, nes reglamente 2018/848 yra aiškiai nurodyta, kad galvijus rišti galima (yra papildomų sąlygų) tik turint ne daugiau kaip 50 galvijų (išskyrus jauniklius).

2022-04-14

Tokiu atveju bus taikoma tos augalų rūšies, kurios sėkla buvo panaudota nesilaikant reikalavimų, produkcijos nesertifikavimas, tai yra pvz. grūdus veiklos vykdytojas galės realizuoti tik kaip įprastinius.

Išaiškinimas: vadovaujantis reglamentu 2018/848 ekologinės gamybos ūkyje leidžiama naudoti tik ekologinės gamybos dauginamąją medžiagą. Nukrypstant nuo šios normos galima naudoti ir perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamąją medžiagą. Jei rinkoje nėra ekologinės gamybos ar perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamosios medžiagos, veiklos vykdytojas gali naudoti įprastinę atestuotą dauginamąją medžiagą iš neekologinio ūkio. Daugiau išimčių nėra, todėl panaudojus dauginamąją medžiagą, įsigytą iš turgaus ar kito ekologinio ūkio, bus taikoma aukščiau nurodyta neatitiktis

2019-12-16

Bus taikoma tos augalų rūšies, kurios sėkla buvo panaudota nesilaikant reikalavimų, produkcijos nesertifikavimas, tai yra  pvz. grūdus veiklos vykdytojas galės realizuoti tik kaip įprastinius.

Išaiškinimas: vadovaujantis reglamentu 2018/848 ekologinės gamybos ūkyje leidžiama naudoti tik ekologinės gamybos dauginamąją medžiagą. Nukrypstant nuo šios normos galima naudoti ir perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamąją medžiagą. Jei rinkoje nėra ekologinės gamybos ar perėjimo prie ekologinės gamybos dauginamosios medžiagos, veiklos vykdytojas gali naudoti įprastinę atestuotą dauginamąją medžiagą iš neekologinio ūkio. Daugiau išimčių nėra, todėl panaudojus dauginamąją medžiagą, įsigytą iš turgaus ar kito ekologinio ūkio, bus taikoma aukščiau nurodyta neatitiktis.

2019-12-12

VšĮ „Ekoagros“ kasmet atlieka patikras ir sertifikuoja einamaisiais metais auginamus augalus ir deklaruotą plotą. Kokie augalai ir jų plotai bus deklaruoti 2020 m., atitinkamai suteikus laukams statusus ir bus sertifikuojama.

Dalyvaudamas programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ prisiėmėte tam tikrus įsipareigojimus tam tikram laikotarpiui. Kokios gali būti taikomos sankcijos, reikėtų teirautis Nacionalinės mokėjimo agentūros.

2019-12-12

Norint atsisakyti ekologinio ūkininkavimo reikia raštu pranešti VšĮ „Ekoagros“ ir neterminuota sutartis bus nutraukta, nuo tos dienos panaikinant visus Jums išduotus dokumentus.

2019-12-12

Taip, šis reikalavimas taikomas ir kompostuotam mėšlui, nes taisyklių punkto dalis teigia: „ar kitais ekologinėje gamyboje leidžiamais naudoti produktais, pagamintais iš šių medžiagų“.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių visas 60 punktas yra toks: „Ūkio subjektai, ketinantys ekologinės gamybos plotus tręšti organinėmis trąšomis (tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis) ar kitais ekologinėje gamyboje leidžiamais naudoti produktais, pagamintais iš šių medžiagų, gali juos naudoti iš neekologinės gamybos nepramoninės žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje vietoje laikoma vidutiniškai per metus ne daugiau kaip 300 SG. Mėšlas ir (arba) srutos turi būti kaupiamos atskirai nuo pramoninės žemdirbystės ūkiuose kaupiamo mėšlo.“

2019-12-12

Jei ūkininkas nenaudoja ir nesiruošia naudoti jokių trąšų, jam nereikia ir tręšimo plano rengti. Tačiau pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių 40 punktą: „Visuose sertifikuotuose plotuose, kuriuose auginami pasėliai (išskyrus plotus, kuriuose auginami sodai, uogynai, vaistažolės ir pievos), ūkio subjektai privalo tręšdami sertifikuojamus laukus tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis, rengti tręšimo planą (kuriems tai privaloma atlikti pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo reikalavimus) bei jo laikytis.“

2019-12-05

Pagal šiuo metu galiojančius nacionalinius ir ES teisės aktus, papildomos apsaugos juostos nuo vėjo jėgainių nėra numatytos, dėl to produkcijai statusas nebus mažinamas ir sankcijos nebus taikomos. Vėjo jėgainėms galioja tik bendriniai apribojimai.

2019-12-05

Pagal Neatitikčių vertinimo procedūros (PR-05), skelbiamos VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje, 21 neatitiktį, tokiu atveju visada taikomas įspėjimas, o laukai, neatitinkantys reikalavimų, sertifikuojami kaip „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“. Dėl šios neatitikties produkcijai statusas nežeminamas.

2019-12-05

Pagal Reglamento 889/2008  11 str.  2 punktą: „Poilsio vieta turi būti patogi gulėti – erdvi, sausa, pabarstyta pakratais. Pakratus turi sudaryti šiaudai arba kitos tinkamos natūralios medžiagos. Pakratai gali būti pagerinti arba papildyti bet kokiu I priede išvardytu mineraliniu produktu.“ I priede yra nurodyta sąlyga:  pjuvenos ir medžio drožlės leidžiamos, jei mediena neapdorota chemiškai po to, kai medis nukertamas. Šiai sąlygai pagrįsti turi būti pateikiamas patvirtinimas.

2019-12-05

Komisijos reglamento Nr. 889/2008  5 straipsnio 1 punkte rašoma: „Jei augalų negalima tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų ir ligų taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 12 straipsnio 1 dalies a, b, c ir g punktuose nustatytas priemones, ekologinėje gamyboje gali būti naudojami tik šio reglamento II priede nurodyti produktai“. Natrio hidrokarbonatą, II priedo 3 skirsnyje įvardytą kaip „1 ir 2 skirsniuose nepaminėtos medžiagos“, galima naudoti ekologinės gamybos ūkiuose.

2019-12-05

Naudojant kitos šalies sertifikavimo įstaigos patvirtintus produktus reikia atkreipti dėmesį į produkto naudojimo tikslingumą ir nurodytas naudojimo sąlygas. Be to, visos produkto sudedamosios dalys turi atitikti Komisijos reglamento Nr. 889/2008  prieduose išvardytus produktus ir jų naudojimo paskirtį bei sąlygas.

2019-12-05

Ekologinio sodo reikalavimų reikia ieškoti Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375. Tiksliau – tai nustato taisyklių 50–53 punktai.