Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

DUK

2019-12-16

Vadovaujantis 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 45 straipsnio 1 dalimi ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių 171 punktu, leidimai išduodami pagal nustatytą tvarką (https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas).

VšĮ „Ekoagros“ jokių leidimų, susijusių su augalų dauginamąja medžiaga, išskyrus sertifikuotas sėklas ir sėklines bulves, neišduoda.

Reglamento 45 straipsnyje kalbama tik apie sėklas ir sėklines bulves (augalų dauginamoji medžiaga), todėl leidimai kitokiai dauginamajai medžiagai neišduodami ir neekologiškų daigų naudoti ekologiniuose ūkiuose negalima.

2019-12-12

VšĮ „Ekoagros“ kasmet atlieka patikras ir sertifikuoja einamaisiais metais auginamus augalus ir deklaruotą plotą. Kokie augalai ir jų plotai bus deklaruoti 2020 m., atitinkamai suteikus laukams statusus ir bus sertifikuojama.

Dalyvaudamas programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ prisiėmėte tam tikrus įsipareigojimus tam tikram laikotarpiui. Kokios gali būti taikomos sankcijos, reikėtų teirautis Nacionalinės mokėjimo agentūros.

2019-12-12

Norint atsisakyti ekologinio ūkininkavimo reikia raštu pranešti VšĮ „Ekoagros“ ir neterminuota sutartis bus nutraukta, nuo tos dienos panaikinant visus Jums išduotus dokumentus.

2019-12-12

Taip, šis reikalavimas taikomas ir kompostuotam mėšlui, nes taisyklių punkto dalis teigia: „ar kitais ekologinėje gamyboje leidžiamais naudoti produktais, pagamintais iš šių medžiagų“.

Ekologinio žemės ūkio taisyklių visas 60 punktas yra toks: „Ūkio subjektai, ketinantys ekologinės gamybos plotus tręšti organinėmis trąšomis (tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis) ar kitais ekologinėje gamyboje leidžiamais naudoti produktais, pagamintais iš šių medžiagų, gali juos naudoti iš neekologinės gamybos nepramoninės žemdirbystės ūkių, t. y. ūkių, kuriuose vienoje vietoje laikoma vidutiniškai per metus ne daugiau kaip 300 SG. Mėšlas ir (arba) srutos turi būti kaupiamos atskirai nuo pramoninės žemdirbystės ūkiuose kaupiamo mėšlo.“

2019-12-12

Jei ūkininkas nenaudoja ir nesiruošia naudoti jokių trąšų, jam nereikia ir tręšimo plano rengti. Tačiau pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių 40 punktą: „Visuose sertifikuotuose plotuose, kuriuose auginami pasėliai (išskyrus plotus, kuriuose auginami sodai, uogynai, vaistažolės ir pievos), ūkio subjektai privalo tręšdami sertifikuojamus laukus tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis, rengti tręšimo planą (kuriems tai privaloma atlikti pagal Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo reikalavimus) bei jo laikytis.“

2019-12-05

Pagal šiuo metu galiojančius nacionalinius ir ES teisės aktus, papildomos apsaugos juostos nuo vėjo jėgainių nėra numatytos, dėl to produkcijai statusas nebus mažinamas ir sankcijos nebus taikomos. Vėjo jėgainėms galioja tik bendriniai apribojimai.

2019-12-05

Pagal Neatitikčių vertinimo procedūros (PR-05), skelbiamos VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje, 21 neatitiktį, tokiu atveju visada taikomas įspėjimas, o laukai, neatitinkantys reikalavimų, sertifikuojami kaip „neatitinkantys sėjomainos reikalavimų“. Dėl šios neatitikties produkcijai statusas nežeminamas.

2019-12-05

Pagal Reglamento 889/2008  11 str.  2 punktą: „Poilsio vieta turi būti patogi gulėti – erdvi, sausa, pabarstyta pakratais. Pakratus turi sudaryti šiaudai arba kitos tinkamos natūralios medžiagos. Pakratai gali būti pagerinti arba papildyti bet kokiu I priede išvardytu mineraliniu produktu.“ I priede yra nurodyta sąlyga:  pjuvenos ir medžio drožlės leidžiamos, jei mediena neapdorota chemiškai po to, kai medis nukertamas. Šiai sąlygai pagrįsti turi būti pateikiamas patvirtinimas.

2019-12-05

Komisijos reglamento Nr. 889/2008  5 straipsnio 1 punkte rašoma: „Jei augalų negalima tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų ir ligų taikant Reglamento (EB) Nr. 834/2007 12 straipsnio 1 dalies a, b, c ir g punktuose nustatytas priemones, ekologinėje gamyboje gali būti naudojami tik šio reglamento II priede nurodyti produktai“. Natrio hidrokarbonatą, II priedo 3 skirsnyje įvardytą kaip „1 ir 2 skirsniuose nepaminėtos medžiagos“, galima naudoti ekologinės gamybos ūkiuose.

2019-12-05

Naudojant kitos šalies sertifikavimo įstaigos patvirtintus produktus reikia atkreipti dėmesį į produkto naudojimo tikslingumą ir nurodytas naudojimo sąlygas. Be to, visos produkto sudedamosios dalys turi atitikti Komisijos reglamento Nr. 889/2008  prieduose išvardytus produktus ir jų naudojimo paskirtį bei sąlygas.

2019-12-05

Ekologinio sodo reikalavimų reikia ieškoti Ekologinio žemės ūkio taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375. Tiksliau – tai nustato taisyklių 50–53 punktai.