Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

NUORODOS

Ekologinės gamybos ūkyje (tiek ekologinės gamybos, tiek įprastinėje ūkio dalyje) naudojant produktus iš genetiškai modifikuotų produktų padidintos rizikos grupės sąrašo būtina pateikti kilmės dokumentus arba atlikti laboratorinius bandinius, įrodančius, kad šie produktai nėra genetiškai modifikuoti.

GMO PADIDINTOS RIZIKOS PRODUKTŲ, KURIEMS BŪTINOS PAŽYMOS, SĄRAŠAS

Žemės ūkio augalai (tik importuotoms į Lietuvą augalų sėkloms):

 • Rapsai;
 • Kukurūzai;
 • Aliejiniai ridikai;
 • Bulvės;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Sojos;
 • Pomidorai;
 • Moliūgai.

Medžiagos, naudojamos ekologinėje gyvulininkystėje:

 • Alaus, duonos ir kitos maisto pramonės atliekos (pvz.: salyklas, saladinas ir kt.);
 • Vitaminas B12;
 • Koncentruoti pašarai, pagaminti ne ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje.

Pagalbinės medžiagos, maisto priedai ir kiti produktai, naudojami perdirbimo pramonėje:

 • Mikroorganizmų preparatai, enzimai;
 • Mielės;
 • Citrinos rūgštis (E 330);
 • Askorbo rūgštis (E 300);
 • Krakmolas;
 • Lecitinas (E 322);
 • Gliukozė, dekstrinai;
 • Sojos padažas.

Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 1 punktą, „Vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį“.

Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 2 punktą: „Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyta:

 1. važtaraščio surašymo vieta ir data;
 2. vežėjo pavadinimas ir adresas;
 3. krovinio pavadinimas;
 4. krovinio svoris ar kiekis;
 5. krovinio pakrovimo vieta;
 6. krovinio iškrovimo vieta;
 7. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;
 8. vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;
 9. vežant pavojingą krovinį ˜– jo klasė ir nustatytas numeris;
 10. važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris, leidžiantis identifikuoti važtaraštį.“

Privalomame važtaraštyje sertifikavimo įstaiga, vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsniu, papildomai reikalauja:

Vežant nesufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas (pvz., sąskaita- faktūra, pirkimo–pardavimo sutartis ar kt.), kurį galima neginčijamai susieti transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

 1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
 3. sertifikavimą atlikusios įstaigos pavadinimas ir (arba) kodo numeris (LT-EKO-001);
 4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.

Vežant sufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas, kurį galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

 1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą.

Pagal Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsnį:

1. Ūkio subjektai užtikrina, kad ekologiški produktai vežami kitiems vienetams, įskaitant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones, tik atitinkamoje pakuotėje, taroje arba transporto priemonėse, uždarytose tokiu būdu, kad jų turinio nebūtų galima pakeisti nesuklastojus arba nepažeidus plombos, ir paženklinus juos etikete, kurioje, nepažeidžiant jokių kitų pagal teisės aktus privalomų nuorodų, nurodoma:

 1. ūkio subjekto ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo pavadinimas ir adresas;
 2. produkto pavadinimas arba kombinuotųjų pašarų aprašymas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
 3. kontrolės įstaigos ar institucijos, sertifikavusios ūkio subjektą, pavadinimas ir (arba) kodo numeris; ir
 4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu arba suderintą su kontrolės įstaiga ar institucija, kuri leidžia susieti partiją su 66 straipsnyje nurodyta apskaita.

Informaciją, nurodytą pirmosios dalies a–d punktuose, galima pateikti ir lydimajame dokumente, jei šį dokumentą galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone. Šiame lydimajame dokumente nurodoma informacija apie tiekėją ir (arba) vežėją.

2. Pakuotė, tara arba transporto priemonės neprivalo būti uždaros, jeigu:

 1. vežama iš vieno ūkio subjekto tiesiai kitam ūkio subjektui ir jie abu priklauso ekologinės kontrolės sistemai, ir
 2. lydimajame produktų dokumente yra nurodyta pagal 1 dalį reikalaujama informacija, ir
 3. ir siunčiantysis, ir gaunantysis ūkio subjektas laiko dokumentais patvirtintus tokių vežimo veiksmų įrašus prieinamais kontrolės įstaigai ar institucijai.

Pagal Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymu Nr. 3D-2, 6 punktą: „Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui“.

Krovinio važtaraščio pavyzdys