Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

SERTIFIKAVIMAS NE ES ŠALYSE

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinės gamybos ūkis – sertifikavimo įstaigos kontroliuojamas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkis.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti gamybą kaip ekologinę turi:

 1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais Ekvivalentiškumo standarto reikalavimais;
 2. Laikydamasis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Pageidaujantys sertifikuoti augalininkystėsgyvulininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų liepos 1 d. (taip pat reikia atsižvelgti ir į einamųjų metų Europos komisijos gaires):

 • Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą trečiose šalyse, forma (TS-002) EN;
 • Ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą, forma (TS-003);

Pageidaujantys sertifikuoti bitininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų liepos 1 d. (taip pat reikia atsižvelgti ir į einamųjų metų Europos komisijos gaires):

Pageidaujantys sertifikuoti laukinių augalų rinkimą ištisus metus gali teikti:

 1. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį 150 Eur.
 2. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (TS-007).

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 5 d. d. paruošia darbų priėmimo aktą bei dokumentų registravimo mokestį. Pareiškėjui sumokėjus dokumentų registracijos mokestį per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą skanuotą sutarties kopiją. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas suderins su Jumis telefonu. Ūkio subjektai tikrinami vieną kartą per metus, gali būti nustatytos papildomos sąlygos, atsižvelgiant į priimtus Europos Sąjungos teisės aktus, papildomus dokumentus, gaires ir kt. Pagal 2019 metų Europos komisijos gaires- ūkyje, kuris sertifikuojamas pirmą kartą, kontrolės įstaiga turi atlikti pirmąjį kiekvieno sklypo patikrinimą prieš sėjant pasėlius tame sklype.

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą užpildant formą (TS-006), pasikeitus ekologiškų produktų sandėliavimo vietoms pildoma forma (TS-009);. Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Pagal 2019 metų Europos komisijos gaires „Gairės dėl papildomos oficialios kontrolės produktams, kurių kilmė iš Ukrainos, Kazachstano, Moldovos ir Rusijos Federacijos“, padidintos kontrolės priemonės taikomos,  produktams, kilusiems iš Ukrainos, Kazachstano, Moldovos ir Rusijos Federacijos. Pagal šias gaires kontrolės įstaiga privalo: paimti bent vieną reprezentacinį kiekvienos siuntos mėginį; per metus turi atlikti 2 fizinius patikrinimus, kiekvieno ketinamo sertifikuoti ūkio subjekto, vienas iš šių patikrinimų turi būti iš anksto nepranešus; ūkyje, kuris sertifikuojamas pirmą kartą, kontrolės įstaiga turi atlikti pirmąjį kiekvieno sklypo patikrinimą prieš sėjant pasėlius tame sklype; kasmet turi paimti bent vieną lauko kultūrų mėginį iš kiekvieno ūkio subjekto; dėl ūkio subjektų, kurie neaugina pasėlių - turi būti imamas atitinkamas atvykstančios žaliavos, tarpinių produktų ar perdirbtų produktų mėginys.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams-ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas-ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Ekvivalentiškumo standarto reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-11 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), ir/ar Nutarimo išrašą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų išvardintiems produkcijos likučiams. Visi galiojantys patvirtinamieji dokumentai yra skelbiami viešai čia.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

SKUNDAI IR APELIACIJOS

SKUNDAI

Pareiškėjai ar kiti asmenys gali pateikti skundus dėl VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar sertifikuotų produktų. Skundus galima teikti raštu elektroniniu paštu info@ekoagros.lt ar informuoti pasinaudojant kitomis ryšio priemonėmis. VšĮ „Ekoagros“ turi įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“, kuria anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu +370 700 55006.

Skundus, gautus dėl VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, VšĮ „Ekoagros“ direktorius išnagrinėja per 14 darbo dienų ir priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Skundams gautiems dėl sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar gamybos produktų nagrinėti, jeigu jie būna susiję su VšĮ „Ekoagros“ vykdoma veikla, inicijuojamas skubus tikrinimas. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

APELIACIJOS

Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas motyvuotas prašymas, kuriuo ūkio subjektas prašo peržiūrėti sertifikavimo įstaigos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo.

Jeigu ūkio subjektas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu dėl ekologinės gamybos sertifikavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga. Ūkio subjekto pateikti dokumentai perduodami apeliacinei komisijai tik sumokėjus apeliacijos mokestį 500 Eur.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašas (TV-19), patvirtintas 2022-02-10 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-11.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, sertifikuojantys gamybą kaip ekologinę ne pirmus metus turi:

 1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų Ekvivalentiškumo standarto reikalavimų pasikeitimais;
 2. Informuoti apie pasikeitimus ūkio subjekte ar vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą užpildant formą (TS-006). Apie pasikeitimus ar pažeidimus taip pat galima informuoti raštu laisva forma.
 3. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:

Pageidaujantys sertifikuoti augalininkystėsgyvulininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų gegužės 15 d.:

 • Ūkio subjektai turi pateikti Kasmetinį prašymą sertifikuoti pirminę gamybą trečioje šalyje (TS-017) ir Ekologinio ūkio veiklos žurnalo 1 lentelę.

Pageidaujantys sertifikuoti bitininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų gegužės 15 d. sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

 • Informaciją apie pasikeitimus, jeigu tokių buvo (pasikeitusi bityno vieta, taršos šaltiniai ir pan.).

Pageidaujantys sertifikuoti laukinių augalų rinkimą iki einamųjų metų gegužės 15 d. sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

 • teikiamas prašomų sertifikuoti renkamų laukinių augalų sąrašas laisva forma ir norimų sertifikuoti augalų atnaujintų rinkimo vietų žemėlapiai;
 • formą (TS-031) atnaujintus pažymėjimus apie sintetinių cheminių medžiagų panaudojimą, su žemėlapiais kuriuose būtų pažymėtos rinkimo vietovės ir nurodytas tikslus plotas bei tų plotų savininkas.
 1. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (TS-007).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus augalus, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Pagal 2019 metų Europos komisijos gaires “Gairės dėl papildomos oficialios kontrolės produktams, kurių kilmė iš Ukrainos, Kazachstano, Moldovos ir Rusijos Federacijos“, padidintos kontrolės priemonės taikomos,  produktams, kilusiems iš Ukrainos, Kazachstano, Moldovos ir Rusijos Federacijos. Pagal 2019 metų gaires kontrolės įstaiga privalo: paimti bent vieną reprezentacinį kiekvienos siuntos mėginį; per metus turi atlikti 2 fizinius patikrinimus, kiekvieno ketinamo sertifikuoti ūkio subjekto, vienas iš šių patikrinimų turi būti iš anksto nepranešus; ūkyje, kuris sertifikuojamas pirmą kartą, kontrolės įstaiga turi atlikti pirmąjį kiekvieno sklypo patikrinimą prieš sėjant pasėlius tame sklype; kasmet turi paimti bent vieną lauko kultūrų mėginį iš kiekvieno ūkio subjekto; dėl ūkio subjektų, kurie neaugina pasėlių - turi būti imamas atitinkamas atvykstančios žaliavos, tarpinių produktų ar perdirbtų produktų mėginys.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams-ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas-ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Ekvivalentiškumo standarto reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-11 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), ir/ar Nutarimo išrašą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik tais metais užaugintai produkcijai ir (arba) ankstesnių metų išvardintiems produkcijos likučiams. Visi galiojantys patvirtinamieji dokumentai yra skelbiami viešai čia.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

SKUNDAI IR APELIACIJOS

SKUNDAI

Pareiškėjai ar kiti asmenys gali pateikti skundus dėl VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar sertifikuotų produktų. Skundus galima teikti raštu ar informuoti pasinaudojant kitomis ryšio priemonėmis. VšĮ „Ekoagros“ turi įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“, kuria anonimiškai informaciją galima teikti visą parą telefonu (8 700) 55006.

Skundus, gautus dėl VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų darbo kokybės, VšĮ „Ekoagros“ direktorius išnagrinėja per 14 darbo dienų ir priima atitinkamą sprendimą. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

Skundams gautiems dėl sertifikuotų ūkių bei įmonių veiklos ar gamybos produktų nagrinėti, jeigu jie būna susiję su VšĮ „Ekoagros“ vykdoma veikla, inicijuojamas skubus tikrinimas. Apie priimtą sprendimą suinteresuoti asmenys palikę savo kontaktus yra informuojami raštu per 7 darbo dienas nuo priimto sprendimo datos.

APELIACIJOS

Apeliacija – sertifikavimo įstaigos apeliacinei komisijai adresuotas motyvuotas prašymas, kuriuo ūkio subjektas prašo peržiūrėti sertifikavimo įstaigos priimtą sprendimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo.

Jeigu ūkio subjektas nesutinka su sertifikavimo įstaigos sprendimu dėl ekologinės gamybos sertifikavimo, per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos jis turi teisę kreiptis į sertifikavimo įstaigos apeliacinę komisiją dėl sertifikavimo įstaigos priimto sprendimo peržiūrėjimo. Apeliacinės komisijos sudėtį, apeliacijų dėl sertifikavimo įstaigos priimtų sprendimų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką nustato sertifikavimo įstaiga. Ūkio subjekto pateikti dokumentai perduodami apeliacinei komisijai tik sumokėjus apeliacijos mokestį 500 Eur.

Viešosios įstaigos „Ekoagros“ apeliacijų nagrinėjimo tvarkos aprašas (TV-19), patvirtintas 2022-02-10 VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus įsakymu Nr. V-11.

PR-11 Neatitikčių vertinimo procedūra trečiose šalyse LT-RU.

Neatitikčių lygiai ir poveikio priemonės augalininkystės, gyvulininkystės, bitininkystės, laukinės augmenijos rinkimo sritims:

PR-11 priedas A.

PR-16 2021-04-07 Mėginių atrinkimo, paruošimo ir išsiuntimo procedūra, (3 leidimas).

Ekologinės gamybos ūkio subjektai turi reguliariai pildyti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą, kuris turi būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos darbuotojų prašymu.

Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo forma:  WORD (.docx).

Leidimas leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą/sėklas ekologinės gamybos ūkyje

Neturint galimybės įsigyti pakankamai norimos veislės bei rūšies ekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos sertifikavimo įstaiga gali išduoti ūkio subjektui, išskyrus ekologinės sėklininkystės ūkius, leidimą vienam sezonui einamaisiais metais naudoti neekologiškai užaugintą sėklą ir (arba) dauginamąją medžiagą pagal sertifikavimo įstaigai pateiktą prašymą leisti naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą / sėklas ekologinės gamybos ūkyje forma (TS-045). Prašymai teikiami ruošiantis sėjai.

Atkreipiame dėmesį, kad už leidimo dėl neekologinės gamybos būdu užaugintos sėklos sėjimo ir (arba) augalų dauginamosios medžiagos naudojimo išdavimą yra taikomas mokestis. Su nustatytais įkainiais galite susipažinti skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“.

Leidimas dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo

Sertifikavimo įstaiga gali nuspręsti atgaline data pripažinti, kad pereinamojo laikotarpio dalimi buvo bet kuris ankstesnis laikotarpis, kurio metu:

sklypai buvo natūralūs plotai arba žemės ūkio naudmenos, netvarkyti ekologinei gamybai neleistinais produktais.

Nurodytam laikotarpiui gali būti taikoma atgalinė data tik tuo atveju, jeigu sertifikavimo įstaigai buvo pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių jai įsitikinti, kad atitinkamų sąlygų buvo laikytasi bent trejus metus.

Užpildytą prašymą dėl pereinamojo laikotarpio sutrumpinimo forma (TS-016) turite pateikti Prie prašymo turi būti pateikiami įrodymai, kad trejus metus sklypuose nebuvo naudota neleistinų ekologinei gamybai produktų arba tie sklypai buvo natūralūs plotai.

Sertifikavimo įstaiga per 10 d. d. nuo prašymo gavimo dienos parengia ir išsiunčia ūkio subjektui leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.

Trąšos, dirvos gerinimo priemonės ir maistingosios medžiagos- nurodytos Ekvivalentiškumo standarto I priede.

Pesticidai – produktai augalų apsaugai - nurodyta Ekvivalentiškumo standarto II priede.

Su ekologine gamyba susijusių terminų vartojimas

  1. Taikant ekologinės gamybos teisės aktus laikoma, kad ant produkto pateikti su ekologinės gamybos metodu susiję terminai, tuo atveju, kai ženklinimo etiketėse, reklaminėje medžiagoje arba prekybos dokumentuose toks produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai yra apibrėžti naudojant terminus, nurodančius pirkėjui, kad šis produktas, jo ingredientai ar pašarų produktai pagaminti pagal teisės aktuose nustatytas taisykles. Visų pirma, Tarybos Reglamento (EB) Nr. 834,2007 priede išvardyti terminai, jų išvestiniai žodžiai arba mažybinės formos, pavyzdžiui, „bio“ ar „eco“, atskirai arba junginiuose, gali būti vartojami visoje Bendrijoje ir bet kuria Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie atitinka pagal šį reglamentą ar jo laikantis nustatytus reikalavimus. Ženklinant ir reklamuojant gyvus ar neperdirbtus žemės ūkio produktus galima naudoti su ekologinės gamybos metodu susijusius terminus tik tuo atveju, kai be to visi to produkto ingredientai taip pat buvo pagaminti pagal minėtame reglamente nustatytus reikalavimus.

  2. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami Bendrijoje jokia Bendrijos kalba ženklinant ir reklamuojant produktus, kurie neatitinka pagal minėtą reglamentą nustatytų reikalavimų, ir jų komerciniuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai šie terminai netaikomi žemės ūkio produktams maiste ar pašaruose arba akivaizdžiai nėra susiję su ekologine gamyba.                  

  Be to, ženklinant ar reklamuojant nevartojami jokie terminai, įskaitant prekių ženkluose naudojamus terminus, ar praktika, kurie galėtų suklaidinti vartotoją ar naudotoją, leisdami manyti, kad produktas ar jo ingredientai atitinka pagal minėtą reglamentą nustatytus reikalavimus.

  3. Pirmoje dalyje nurodyti terminai nevartojami apibūdinti produktams, kuriuos ženklinant ar reklamuojant turi būti nurodyta, kad jų sudėtyje yra GMO, juos sudaro GMO arba jie yra pagaminti iš GMO pagal Bendrijos nuostatas.

  4. Perdirbto maisto atveju pirmoje dalyje nurodyti terminai gali būti vartojami:

      a) prekiniame pavadinime, jeigu:

         i) perdirbant maistą buvo laikomasi reglamento 19 straipsnio;

         ii) ne mažiau kaip 95 % perdirbto maisto žemės ūkio kilmės ingredientų masės sudaro ekologiški ingredientai;

     b) tik ingredientų sąraše, jeigu tas maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus;

     c) ingredientų sąraše ir tame pačiame matomame paviršiuje kaip ir prekinis pavadinimas, jeigu:

        i) pagrindinis ingredientas yra medžioklės ar žvejybos produktas;

        ii) jį sudaro kiti žemės ūkio kilmės ingredientai, kurie visi yra ekologiški;

        iii) maistas atitinka reglamento 19 straipsnio 1 dalį, 19 straipsnio 2 dalies a, b ir d punktus.

  Ingredientų sąraše nurodoma, kurie ingredientai yra ekologiški.

  Tais atvejais, kai taikytini šios dalies b ir c punktai, nuorodas į ekologinės gamybos metodą galima pateikti tik dėl ekologiškų ingredientų, ir ingredientų sąraše nurodoma, kokią procentinę visos žemės ūkio kilmės ingredientų masės dalį sudaro ekologiški ingredientai.

  Terminai ir ankstesnėje pastraipoje minėta procentinė dalis pateikiami ta pačia spalva ir to paties dydžio bei šrifto rašmenimis, kaip kitos ingredientų sąraše esančios nuorodos.

   1. Naudojant su ekologine gamyba susijusius terminus:

  a) ūkio subjekto, kuris atliko paskutinę gamybos arba paruošimo operaciją, kontrolės institucijos kodas taip pat nurodomas ženklinant (VšĮ „Ekoagros“ yra suteiktas kodas Baltarusijoje BY-BIO-170, Kazachstane KZ-BIO-170, Rusijoje RU-BIO-170, Tadžikistane TJ-BIO-170);

  b) fasuotų maisto produktų atveju ant pakuotės taip pat pateikiamas Bendrijos logotipas;

   Čia galima parsisiųsti Bendrijos logotipą įvairiais formatais

  Reikalavimai bendrijos logotipui

  c) tais atvejais, kai naudojamas Bendrijos logotipas, tame pačiame matomame paviršiuje greta logotipo taip pat nurodoma vieta, kurioje buvo užaugintos produkto sudėtyje esančios žemės ūkio žaliavos. Ši nuoroda atitinkamai yra tokia:

  — „ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos ES;

  — „ne ES žemės ūkis“, kai žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos trečiosiose šalyse;

  — „ES ir ne ES žemės ūkis“, kai vienos žemės ūkio žaliavos buvo užaugintos Bendrijoje, o kitos – trečiojoje šalyje.

  Nurodyta nuoroda „ES“ arba „ne ES“ gali būti pakeista arba papildyta šalies pavadinimu tuo atveju, kai visos produkto sudėtyje esančios žaliavos buvo užaugintos toje šalyje.

  Pateikiant nurodytą nuorodą „ES“ arba „ne ES“ gali būti neatsižvelgiama į mažus ingredientų kiekius, jeigu ingredientų, į kuriuos neatsižvelgiama, visas kiekis neviršija 2 % viso žemės ūkio kilmės žaliavų kiekio.

  Pirmame papunktyje nurodytos nuorodos spalva, dydis ir šriftas neturi būti labiau pastebimi negu produkto prekinis pavadinimas.

  Bendrijos logotipo ir pirmame papunktyje nurodytos nuorodos naudojimas nėra privalomas iš trečiųjų šalių importuotiems produktams. Tačiau, kai Bendrijos logotipas pateikiamas etiketėse, pirmame papunktyje nurodyta nuoroda taip pat pateikiama etiketėse.

  2. 1 dalyje nurodytos nuorodos pateikiamos pastebimoje vietoje, kad būtų lengvai matomos, aiškiai įskaitomos ir jų nebūtų įmanoma ištrinti.

  ES ekologiškų produktų logotipu draudžiama ženklinti tiekiamus rinkai sertifikuotus pereinamojo į ekologinę gamybą laikotarpio produktus, tačiau etiketėje privalo būti pateikiamas sertifikavimo įstaigos kodas bei kilmės šalies nuoroda.

  Visos ekologiškų produktų etiketės prieš spaudą privalo būti suderintos su sertifikavimo įstaiga. Sertifikavimo įstaiga patikrins ar planuojama naudoti etiketė atitinka ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir nesant trūkumų pateiks Jums etiketės projektą pažymėtą spaudu:

  „VšĮ „Ekoagros“ SUDERINTA Jog šioje etiketėje pateiktos su ekologinės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos būdu susijusios nuorodos atitinka ekologinei gamybai ir ekologiškų produktų ženklinimui teisės aktuose nustatytus reikalavimus.“

  Ketinant iš trečiosios šalies eksportuoti ekologiškus maisto produktus į Europos Sąjungą (ES) reikia laikytis ES teisės aktų reikalavimų. Taip pat ekologiškų maisto produktų eksportuotojai turi turėti eksporto veiklai išduotą VšĮ „Ekoagros“ patvirtinamąjį dokumentą.

  Eksportuotojas, eksportuojantis ekologiškų produktų siuntą, turi turėti per TRACES elektroniniu būdu užpildytą ir patvirtintą patikrinimo sertifikatą COI arba patikrinimo sertifikato  COI ištrauką eksportuojamai ekologiškų produktų siuntai.

  Prie visų ekologinių siuntų, įvežamų į ES, išskyrus Europos ekonominę erdvę ir Šveicariją, turi būti pridedamas COI, kurį gali išduoti:

  • ES pripažįstama kontrolės įstaiga (žr. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1235/2008, III ir IV priedus);
  • Kontrolės institucijos ar kontrolės įstaigos, įgaliotos ES pripažintos šalies (žr. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/1842, III priedą).
  COI išdavimui pareiškėjas teikia sertifikavimo įstaigai prašymą išduoti siuntą patvirtinantį dokumentą (prašymo forma TS-050) ir siuntą lydinčius dokumentus. Sertifikavimo įstaiga per 3 d. d. išduoda siuntos sertifikatą (COI) arba informuoja pareiškėją apie nustatytus neatitikimus.

  Procedūra, kaip sukurti naują COI

  Ūkio subjektas, sertifikavęs eksporto veiklą ir gavęs tai patvirtinantį dokumentą, registruojasi Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemoje (Trade Control and Expert System – TRACES) kaip ekologiškų produktų eksportuotojas  į Europos Bendriją.

  Kaip registruotis TRACES sistemoje: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

  Prisiregistravus prie TRACES reikia susikurti sistemoje savo vartotojo profilį.

  Kaip susikurti vartotojo profilį:

  https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/request-an-access-profile-in-TRACES.NT.htm

  Atlikę šiuos veiksmus registruokite savo įmonę kaip ekologiškų produktų eksportuotoją ir telefonu ar elektroniniu paštu informuokite sertifikavimo įstaigą, kuri yra atsakinga už ekologiškų produktų eksportuotojų prieigų patvirtinimą TRACES sistemoje.

  Kaip susikurti savo įmonės profilį:

  https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-webhelp/Content/D_User%20Management/create-a-new-operator-in-TRACES.NT.htm

  Sertifikavimo įstaigai patvirtinus jūsų įmonę kaip ekologiškų produktų eksportuotoją TRACES sistemoje, jums reikia savo vartotojo profilį susieti su jūsų įmone, pasiprašant naudotojo prieigos. Tai atlikę, telefonu ar elektroniniu paštu informuokite sertifikavimo įstaigą, kuri yra atsakinga už naudotojo prieigų patvirtinimą TRACES sistemoje.

  Tik atlikę nurodytus veiksmus galite kurti COI TRACES sistemoje.

  Atspausdintą iš TRACES sistemos patikrinimo sertifikatą sudaro vienas originalas, kuris turi būti pasirašytas eksportuotojo kontrolės institucijos (18 langelis). Importuotojas, importavęs siuntą į ES, išmuitina į laisvą apyvartą kaip ekologišką produkciją pagal toje šalyje galiojančią importo procedūrą ir TRACES sistemoje užpildo 20 langelį. Pirmasis gavėjas, gavęs ekologiškų produktų siuntą, užpildo 21 langelį.

  Ekologinės gamybos sertifikavimas pagal Jungtinių Amerikos Valstijų Žemės ūkio departamento (USDA) Nacionalinės Ekologijos Programos (NOP) reikalavimus.

  VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota vykdyti sertifikavimo veiklą USDA NOP vardu šiose srityse: augalininkystė, gyvulininkystė, tvarkyba ir laukinė augalija. Akreditacija suteikta pagal 1990 m. Ekologinio Maisto Gamybos Aktą ir USDA ekologijos reglamentą (7 CFR Part 205). 

  Ūkio subjektai, pageidaujantys sertifikuoti gamybą pagal USDA NOP reikalavimus turi:

  1. Susipažinti su USDA NOP keliamais teisės aktų reikalavimais:

  2. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti užpildytas formas: NOP-001 (Paraiška sertifikuoti ekologinę gamybą pagal nacionalinę ekologijos programą – NOP) ir NOP-009 (Ekologinės sistemos planas (OSP)) arba NOP-009/1 (Perdirbimo sistemos planas (OSP)) arba NOP-009/2 (Gyvulininkystės sistemos planas (OSP)).

  3. Augalininkystės, guvulininkystės produkcijos apskaita NOP-024 EN.

  4. Sumokėti dokumentų registracijos mokestį.

  Kilus klausimams, kreipkitės į įstaigos bendraisiais kontaktais:  el. paštas ekoagros@ekoagros.lt, tel. +37037203181.

  TREČIŲJŲ ŠALIŲ EKOLOGINĖS GAMYBOS ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS / LIST OF THIRD COUNTRIES ORGANIC PRODUCTION OPERATORS

  (Atnaujinta 2024-05-15)

  Eil. Nr. / No.

  Ūkio subjekto pavadinimas / Title of the operator

  Produktų kategorija / Products categories*

  Desertifikuoti produktai / Decertified products

  Kontrolės sistema / Control system

  Patvirtinamasis dokumentas / Documentary evidence

  Pastabos / Remarks

  Baltarusija, kodas BY-BIO-170 / Belarus, code BY-BIO-170**

  1.

  “MONKI” FARMERS FARM HOLDING

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  2.

  “SIDSAD” PFH

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  3.

  “ALANTORG“ LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  4.

  LTD “DNT Trade“

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  5.

  “VIKI-SAD” FARMER FARM

  A - ES / EU - ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  6.

  JSC „Molodechnenskiy Kombinat

  Hleboproduktov“

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  7.

  “SEB-MULTIMODAL” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  8.

  “RAIL MKM SPEDITION” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  9.

  PE “Ecolesproduct”

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  10.

  “BUDSLAVSKOYE” PLLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-14/ Decertified from 2021-07-14
  11.

  “PRUDNIKI - AGRO” PLLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-14/ Decertified from 2021-07-14
  12.

  “SLOBODSKAYA ZARYA” PLLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-14/ Decertified from 2021-07-14
  13.

  “Myadelagroservis” PLLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-14/ Decertified from 2021-07-14
  14.

  “ZANI” OAO

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2022-01-01/ Decertified from 2022-01-01
  15.

  LTD „Holodservis“

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-08-21/ Decertified from 2020-08-21
  16.

  PE „Ecolesproduct“

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-06-13/ Decertified from 2020-06-13

  Kazachstanas, kodas KZ-BIO-170 / Kazakhstan, code KZ-BIO-170

  1.

  „ALIBI” FF

   A -  ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2023-05-17/ Decertified from 2023-05-17
  2.

  „UMET“ LLP

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2024-05-02/ Decertified from 2024-05-02
  3.

  „MASAK EXPORT“ LLP

  A - ES / EU

  CER-TS-23-9

   
  4.

  „BREDUN“ LP

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2024-05-02/ Decertified from 2024-05-02
  5.

  „POKROVSKOE AGRO“ LLP

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2024-05-02/ Decertified from 2024-05-02
  6.

  BEKSEITOV AIDARBEK ZHUMAGAZIEVICH, FE

  A - ES / EU

  CER-TS-23-6

   
  7.

  "YEGER" LLP

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2023-11-30/ Decertified from 2023-11-30
  8.

  "ALTYN ZHAS-2004" LLC

  A - ES/ES   Nesertifikuojama nuo 2024-05-14/ Decertified from 2024-05-14
  9.

  "USPENOVSKOE" FE

  A - ES/ES   Nesertifikuojama nuo 2024-05-14/ Decertified from 2024-05-14
  10.

  "ALDAMAR AGRO EXPORT" LLP

  A - ES/ES   Nesertifikuojama nuo 2023-11-30/ Decertified from 2023-11-30
  11.

  “FIRMA DYKANSHY” LLP

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2021-06-24/ Decertified from 2022-06-24
  12.

  “DAULET AGRO” LLP

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2021-05-30/ Decertified from 2022-05-30

  13.

  “AGRO PRO TRADE” LLP

   

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2021-08-12/ Decertified from 2021-08-12

  14.

  LLC „KAZECOTRADE“

   

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21
  15.

  „AL-FARIS“ LTD

   

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-11-06/ Decertified from 2020-11-06

  16.

  „Grein F“ LLC

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21

  17.

  "Daxin Kazakhstan" TOO

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-06/ Decertified from 2020-03-06

  18.

  "Altyn Jer 2010" TOO

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-11-06/ Decertified from 2020-11-06

  19.

  „AGROMEAN“ LTD

   

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-11-06/ Decertified from 2020-11-06

  20.

  KH Mukusheva Zauresh

  Isakhmedovna
  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-06-11/ Decertified from 2020-06-11

  21.

  Peasant holding of

  Petr Nikolaevich Chepovskij

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21

  22.

  KH „Orlyanskiy V. G.“

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21

  23.

  KH „Zhiger“

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21

  24.

  KH „Shapagat“

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-03-21/ Decertified from 2020-03-21

  25.

  LLC „ZhNV“

  A - ES / EU

   

  Nesertifikuojama nuo 2020-04-01/ Decertified from 2020-04-01

  Rusija, kodas RU-BIO-170 / Russian, code RU-BIO-170**

  1.

  “PETROVILˮ LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  2.

  “SIBERIAN ORGANIC PRODUCTS” LTD

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  3.

  “AGRO” LTD

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  4.

  “AGRO-KRASNOYARSK” LTD

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  5.

  “AGROFIRMA OSTROZHKA” LTD

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2022-04-27/ Decertified from 2022-04-27
  6.

  “ORGANIC AROUND” LTD

  A,D - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  7.

  “DAYLESFORD MERCHANT“ LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  8. “DAYLESFORD MERCHANT AGRO“ LLC A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  9.

  “PETERSBURG PORT TERMINAL“ LLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2022-04-26/ Decertified from 2022-04-26
  10.

  “AGROKONCERN” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  11.

  “LITBERRI“ LTC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  12. SELF-EMPLOYED BUSINESSMAN TOLSTOV S.V A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  13.

  “NIVA ZAURALYA” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  14.

  “AGROALIANS” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  15.

  “AGROBIONIKA” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  16.

  Mickhail Shklyar P.F.

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  17.

  “JUJNAJA” JSC Agrofirma

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  18.

  “GRIBPOINTˮ LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  19.

  “KAMA-AGROS” ACCC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2022-04-02/ Decertified from 2022-04-02
  20.

  “VOTERTAIM” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  21.

  “DZERZHINSKIY COLLECTIVE FARM” LTD

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2022-04-19/ Decertified from 2022-04-19
  22.

  “MAIKORSKOE” LLC

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  23.

  “SIBBIOPRODUCT“ LTD 

  A - ES / EU   ** Nesertifikuojama nuo 2022-05-01/ Decertified from 2022-05-01
  24.

  SELF-EMPLOYED BUSINESSMAN PETROCHENKOV IVAN MIKHAILOVICH

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-15/ Decertified from 2021-07-15
  25.

  “PEROVSKOE” LTD

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-15/ Decertified from 2021-07-15
  26.

  “USPEH” APS

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-01/ Decertified from 2021-07-01
  27.

  “AGRICULTURAL PRODUCTION COMPLEX MEZHENINOVSKY“ LLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-07-15/ Decertified from 2021-07-15
  28.

  „LIDER” LLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2021-09-15/ Decertified from 2021-09-15
  29.

  „Russkij Standart Vodka“ LLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-07-24/ Decertified from 2020-07-24
  30.

  „Russkij Standart Vodka“ branch „Buinskij Spirtozavod“ LLC

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-07-24/ Decertified from 2020-07-24
  31.

  Moiseev Ruslan Salikhovich IE PF

  A - ES / EU   Nesertifikuojama nuo 2020-11-11/ Decertified from 2020-11-11
  *A neperdirbti augalininkystės produktai / unprocessed crop products;
  B gyvi gyvūnai ar neperdirbti gyvūniniai produktai / livestock and unprocessed livestock products;
  C akvakultūros produktai ir jūros dumbliai / products from aquaculture and seaweeds;
  D – maistui skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as food;
  E – pašarams skirti perdirbti žemės ūkio produktai / processed agricultural products for use as feed;
  F – augalinė dauginamoji medžiaga ir auginimui skirtos sėklos / vegetative propagating material and seeds for cultivation.
  **Sutartys dėl ekologinės gamybos sertifikavimo yra nutraukiamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka ir terminais. Nutraukus sutartis, išduoti patvirtinamieji dokumentai ir / ar nutarimo išrašas nustoja galioti nuo sutarties nutraukimo dienos. Dėl konkretaus dokumento galiojimo termino prašome kreiptis į  ekologinės gamybos ūkio subjektą.
  Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-15