Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

IMPORTAS, EKSPORTAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria kontrolės institucija patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda veiklos vykdytojui pateikus kontrolės institucijai deklaraciją kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą bei ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su kontrolės institucija pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Importuotojas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema ir kuris pats arba per atstovą pateikia siuntą išleisti į laisvą apyvartą Sąjungoje (R2021/2307  2 str. 1)).

Už siuntą atsakingas veiklos vykdytojas – Deleguotojo reglamento (ES) 2021/2306 6 straipsnio 4 dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2019/2123 (3) suprantamas kaip importuotojas arba Sąjungoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris importuotojo vardu į pasienio kontrolės postą pristato siuntą (R2021/2307  2 str. 2)).

Pirmasis gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, kuriam importuotojas pristato siuntą po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai (R2021/2307  2 str. 3)).

Gavėjas – Sąjungoje įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, kuriam taikoma Reglamente (ES) 2018/848 nurodyta kontrolės sistema, kuriam importuotojas pristato padalijus siuntą gautą partiją po išleidimo į laisvą apyvartą ir kuris ją gauna toliau ruošti ir (arba) tiekti rinkai (R2021/2307  2 str. 4)).

Siunta – produktų, kuriuos ketinama tiekti Sąjungos rinkai kaip ekologiškus arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktus, siunta, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 37 punkte; ekologiškų ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų, kuriems pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2021/2305 oficialioji kontrolė pasienio kontrolės postuose netaikoma, atveju tai tam tikras kiekis vienam ar keliems Kombinuotosios nomenklatūros kodams priskiriamų produktų, kuriems išduotas vienas patikrinimo sertifikatas ir kurie gabenami ta pačia transporto priemone ir importuojami iš tos pačios trečiosios valstybės (R2021/2307  2 str. 5)).

Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto, kurio adresas nurodytas Sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (toliau - Sutikimas) (forma F-135). Iš kito elektroninio pašto galite siųsti tik mobiliu parašu pasirašytus dokumentus. Atsiuntus ne iš Sutikime nurodyto  elektroninio pašto ar nepasirašytų mobiliu parašu dokumentai nebus vertinami. Sutikimą pasirašo ūkio subjekto vadovas.

Veiklos vykdytojai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologiškų produktų importo veiklą (išskyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją) turi:

 1. Susipažinti su importo veiklai keliamais teisės aktų reikalavimais;
 2. Parengti vykdomos veiklos procedūras;
 3. Kontrolės institucijai pateikti pasirašytas mobiliu parašu arba originalias nustatytas formas ir jų pabaigoje nurodytus dokumentus:
 • ekologinės gamybos produktų sertifikavimo deklaraciją (forma F-008) (pildymo instrukcija);
 • sertifikuojamų produktų sąrašą (forma F-162) (forma pateikiama nekeičiant failo), kuriame rasite pildymo instrukciją, veiklų aprašymus;
 • importo proceso aprašymą (forma F-163);
 • produktų priėmimo iš kitų veiklos vykdytojų ar vienetų aprašymą (forma F-158);
 • produktų laikymo (sandėliavimo) aprašymą (forma F-159);
 • produktų pakavimo ir vežimo kitiems veiklos vykdytojams ar į kitus vienetus aprašymą (forma F-161);
 • produktų gamybos aprašymą (forma F-160).
 1. Prieš pradėdami vykdyti importo veiklą turite užsiregistruoti Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau – TRACES) kaip ekologiškų produktų ekologinės gamybos importuotojas (organic importer) naudojant interneto nuorodą https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login patvirtintą elektroniniu būdu. Gairės kaip tai atlikti: https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Pirmasis gavėjas, TRACES sistemoje turi būti registruotas kaip ekologinės gamybos operatorius (organic operator). Importuotoją / pirmąjį gavėją TRACES sistemoje patvirtina kontrolės institucija.

Registracijos mokesčio bei sertifikavimo darbų įkainius rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI.

Detalesnę informaciją apie ekologiškų produktų paruošimą rasite skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su kontrolės institucija, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus gauti elektroniniu paštu. Turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) (forma F-135).

Pirmą kartą įvežus ekologiškų produktų siuntą į Lietuvos Respubliką ir atlikus visas išmuitinimo procedūras, privalote informuoti kontrolės instituciją. Paskirtas tikrintojas-ekspertas atliks importo procedūros vertinimą ir užpildys papildomos patikros protokolą.

Išsamesnę informacija apie dokumentų vertinimą, sutarties sudarymą, tikrinimus rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO SISTEMA.

Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo:

 1. turėti jam kontrolės institucijos išduotą sertifikatą ekologiškų produktų importo veiklai;
 2. tuo atveju, kai ketinama importuoti maisto produktus, turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės maisto ir  veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše;
 3. tuo atveju kai ketinama importuoti pašarus, būti įregistruotam ir įtrauktam į Įregistruotų pašarų veiklos vykdytojų sąrašą;
 4. tuo atveju kai ketinama importuoti augalinius produktus, kuriems fitosanitarinė kontrolė yra būtina, būti registruotam LR fitosanitariniame registre ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.

Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių sertifikavimo sistema.

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Kontrolės institucija gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į kontrolės instituciją. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo veiklos vykdytojo patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją – ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas - ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Tikrinimai

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant veiklos vykdytojo specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks veiklos vykdytojo patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kontrolės institucija kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų veiklos vykdytojų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos neatitiktys pagal 2021 m. liepos 13 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) Nr. 2021/1698  22 straipsnį. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Sertifikatą, kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir produktų kategorijai.

Papildomi tikrinimai

Pirmą kartą įvežus ekologiškų produktų siuntą į Lietuvos Respubliką ir atlikus visas išmuitinimo procedūras, privalote informuoti kontrolės instituciją. Paskirtas tikrintojas-ekspertas atliks importo procedūros vertinimą ir užpildys papildomos patikros protokolą.

Kontrolės institucija kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų veiklos vykdytojų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Veiklos vykdytojai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Pasikeitimai

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės instituciją. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.


Įkainiai patvirtinti   2022 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Ekologiškų produktų tvarkymo įkainiai galiojantys nuo 2023-01-01

Informacija ruošiama.

Kaip elgtis nustačius galimą Ekologinės gamybos reglamento (Reglamentas (ES) 2018/848) neatitiktį pagal 27 straipsnį arba 28 straipsnio 2 dalį?

VšĮ „Ekoagros“ į lietuvių kalbą išvertė vadovą, kurį parengė Vokietijos ekologinio žemės ūkio mokslinių tyrimų institutas (FiBL), kuriame nurodyta, kaip elgtis     veiklos vykdytojui įtarus neatitiktį pagal naująjį ES ekologinės gamybos reglamentą,

Naujajame Ekologinės gamybos reglamente (ES) 2018/848 išsamiai nurodomos veiklos vykdytojo pareigos ir veiksmai įtarus neatitiktį. Veiklos vykdytojai įtarę, kad produktas neatitinka Ekologinės gamybos reglamento, turi atlikti tyrimą ir nuspręsti, ar įtarimą galima pagrįsti. Jei įtarimas pagrindžiamas arba jei jo negalima pašalinti, veiklos vykdytojas turi informuoti atitinkamą kompetentingą instituciją arba prireikus – atitinkamą kontrolės instituciją ar kontrolės įstaigą ir visapusiškai su jomis bendradarbiauti tikrinant ir nustatant įtariamos neatitikties priežastis.

&Reglamento 27 straipsnyje aprašomas visų rūšių galimų pažeidimų nagrinėjimas. O 28 straipsnio 2 dalyje daugiausia dėmesio skiriama neleistinų produktų ir medžiagų buvimui.

Šis leidinys suskirstytas į dvi dalis. I dalyje aptariamos teisinės nuostatos ir jų aiškinimas, aprašoma galima patikrinimų seka ir pranešimo pateikimo kontrolės įstaigai (institucijai) ir pirkėjui tvarka. II dalyje pateikiami nurodymai, kaip elgtis, jei kyla įtarimų dėl neatitikties.

     Leidėjas ir autoriai pabrėžia, kad šiame vadove pateikiamas teisinės situacijos supratimas. Jis nėra teisiškai privalomas. Jis skirtas padėti suprasti ir įgyvendinti naujus reikalavimus ir praktiškai juos įgyvendinti.

FIBL_kokybės_vadovas_Kaip_elgtis_nustačius_galimą_neatitiktį.pdf

Sertifikatai išduodami tik lietuvių kalba.

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

Europos Sąjungoje esančios įmonės, norinčios eksportuoti ekologiškus produktus už ES ribų, turi atidžiai atsižvelgti į importuojančių šalių reikalavimus. Šie reikalavimai įvairiose šalyse gali skirtis.Tarp ES ir kai kurių šalių (JAV, Japonija, Pietų Korėja, Kanada, Šveicarija ir kt.) yra pasirašytos ekvivalentiškumo sutartys, todėl VšĮ „Ekoagros“ sertifikuoti produktai tose šalyse yra pripažįstami kaip ekologiški. Tam tikros ne ES šalys importo kontrolės metu reikalauja papildomų sertifikavimo įstaigos patvirtintų dokumentų.

ES ir JAV 2012 m. pasirašė ekvivalentiškumo susitarimą, kuris nustatė lygiavertiškumą tarp ES ekologinio reguliavimo ir JAV Žemės ūkio departamento Nacionalinės ekologijos programos (santrumpa NOP). Susitarime yra keletas apribojimų, kuriuos galima apibendrinti taip:

 • Gyvūnai turi būti auginami be antibiotikų.

Jei į JAV ketinate eksportuoti gyvūninės kilmės produktus (pieno , sūrio, sviesto ir kt.), kurių gamyboje nenaudoti antibiotikai, pagal ES Reglamentą 126/2012 išduodamas papildomas dokumentas, patvirtinantis, kad tai yra „gyvūninės kilmės produktai, gauti nenaudojant antibiotikų“. Tokį dokumentą išduoda VšĮ „Ekoagros“, patikrinusi, ar nenaudota antibiotikų visoje tiekimo grandinėje – nuo žaliavos gamybos iki produkto, eksportuojamo į JAV.

Daugiau informacijos žr. ES sertifikuotų ekologiškų pieno produktų gamybos planas eksportui į JAV pagal ES ir JAV ekvivalentiškumo sutartį.

• Gaminiams turi būti išduotas NOP importo sertifikatas.

Kiekvienai siuntai į JAV turi būti išduotas NOP importo sertifikatas. Jam gauti, turite pateikti prašymą (forma F-152/1) patvirtintą parašu.

Paslaugos įkainis už kiekvieno prašymo nagrinėjimą yra 33,39 Eur (40,40 Eur su PVM). Taikomas už kiekvieno prašymo nagrinėjimą, nepriklausomai nuo to, ar sertifikatas/patvirtinimas išduodamas, ar ne.

• Produktai gali būti pagaminti ES viduje arba už jos ribų.

Jei produktai pagaminti pagal ES ekologinės gamybos reikalavimus už ES ribų – norint vėliau juos pertvarkyti, supakuoti ir išsiųsti į JAV, jie turi būti importuoti į ES laikantis Reglamento 2018/848 ir Reglamento 1235/2008 nuostatų.

JAV rinkai skirtų produktų ženklinimas

Jei ketinate ženklinti produktą NOP ženklu, ženklinimo etiketė turi atitikti JAV standarto CFR §205.303 reikalavimus. Ženklinimo etiketės projektą su NOP ženklinimu turite atsiųsti VšĮ „Ekoagros“ derinti dar prieš spaudą.  Etiketės turėtų atitikti specifinius NOP reikalavimus ir kategorijas: „100 proc. ekologiškas“, „ekologiškas“ ir „pagamintas iš ekologiškų ingredientų“ (kategorija „mažiau nei 70 proc. ekologiškų produktų“ neįtraukta į susitarimą). Pirmųjų dviejų kategorijų produktai taip pat gali būti ženklinami „USDA Organic“ ir (arba) ES ekologinės gamybos logotipu.

Ženklinimo etiketėje nurodyti:

Privaloma Leidžiama naudoti ekologiškiems produktams Kiti reikalavimai

 - Produkto sudėtyje turi būti nuoroda į ekologiškumą  šalia kiekvieno ekologiško ingrediento. 

 - Produktą kontroliavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimą nurodyti „Certified organic by Ekoagros“.

 - USDA logotipą (NOP);

 - žodis „organic“;

 - ekologiškų ingredientų proentinė dalis % (žiūrėti konkrečias nuostatas).

  - kit JAV taikomi maisto ženklinimo reikalavimai (alergenai, svoris ir t.t.)

Daugiau informacijos apie ženklinimą:

Ekologiško perdirbimo ženklinimo standartai https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OrganicLabelingTrainingModule.pdf

https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

NOP ženklas https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota sertifikuoti gamybą pagal NOP reikalavimus. Daugiau informacijos interneto svetainės skiltyje „Sertifikavimas ne ES šalyse / Sertifikavimas pagal USDA NOP reikalavimus“.

Tik perdirbti ES sertifikuoti ekologiški produktai gali būti eksportuojami į Pietų Korėją.

Pagal Reglamento 852/2008 2 straipsnio 1 punkto o) papunktį  „perdirbti produktai“ – tai perdirbimo procese apdoroti neperdirbti maisto produktai. Šiuose produktuose gali būti būtinų jų gaminimui arba suteikiančių produktui ypatingas savybes ingredientų.

 „perdirbimas“ – tai iš esmės keičiantis pirminį produktą veiksmas, įskaitant termišką apdorojimą, rūkymą, konservavimą, brandinimą, džiovinimą, marinavimą, ekstrahavimą, išspaudimą ar tų procesų kombinaciją;

 „neperdirbti produktai“ – tai perdirbimo neapdoroti maisto produktai, bet jie gali būti padalinti, perskirti, nupjauti, sukapoti, nuimti nuo kaulų, malti, nuo jų gali būti nuimta oda, sugrūsti, supjaustyti, nuvalyti, apkarpyti, išlukštenti, sumalti, atvėsinti, sušaldyti, giliai sušaldyti ar atšildyti;

Gaminiams reikalingas NAQS ekologiško perdirbto maisto importo sertifikatas.

Norint eksportuoti ekologiškus perdirbtus produktus į Korėją reikia patikrinimo sertifikato. Norėdami jį gauti pateikite prašymą (forma F-152/2), patvirtintą parašu.

Paslaugos įkainis už kiekvieno prašymo nagrinėjimą yra 33,39 Eur (40,40 Eur su PVM). Taikomas už kiekvieno prašymo nagrinėjimą, nepriklausomai nuo to, ar sertifikatas/patvirtinimas išduodamas, ar ne. 

Pietų Korėja ir Europos Sąjunga (ES) susitarė naudoti patikslintą Korėjos nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės valdymo tarnybos (NAQS) importo sertifikato versiją, skirtą naudoti importuojant ekologiškus produktus į Korėją pagal ES ir Korėjos ekologinio ekvivalentiškumo susitarimą. NAQS informavo, kad siekdama išvengti nesklandumų ir greitesnio proceso atliekant muitinės formalumus patikslina savo politiką.

Nuo 2020-01-01 NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje kaip sertifikavimo numeris (toliau - „Sertifikavimo numeris“) nurodomas sertifikavimo įstaigos kodas bei sertifikavimo įstaigos suteiktas operatoriaus registracijos numeris. „Sertifikavimo numeris“ turi būti nurodytas ir produkto pakuotės ženklinime. NAQS politikos pakeitimas gali turėti įtakos gaminių ženklinimui ir būti iššūkiu operatoriams. Operatoriai gali nespėti pertvarkyti ženklinimo ir gali turėti produktų atsargų, neatitinkančių šių ženklinimo reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, Pietų Korėja ženklinimo reikalavimų įgyvendinimui nustatė pereinamąjį laikotarpį iki 2020-08-01.

Nuo rugpjūčio 1 d.  „Sertifikavimo numeris“, nurodytas NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje, turės būti nurodytas ir ant produkto pakuotės. Tuo siekiama greitesnės ir efektyvesnės kontrolės importo procedūrų metu.

Produktai nebus importuoti į Korėją, jei produkto pakuotėje nebus nurodytas „Sertifikavimo numeris“ (sertifikavimo įstaigos kodas ir operatoriaus registracijos numeris). Atkreiptinas dėmesys, kad operatoriaus registracijos numeris suteikiamas sertifikavimo įstaigos ir nurodomas laiške dėl patvirtinamojo dokumento išdavimo.

Korėja reikalauja, kad originalūs pasirašyti NAQS importo sertifikatai lydėtų į šalį įvežamus gaminius. Korėja nepriims šių dokumentų elektroninių kopijų.

Europos Komisijos atsakymai į klausimus dėl ekologiškų siuntų eksporto į Pietų Korėją [anglų k.].

Eksportuojant ES sertifikuotus ekologiškus produktus į Kanadą - papildomų dokumentų nereikia. Pakanka jūsų įmonei išduoto ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento.

Ženklinimas

Ekologiški produktai, sertifikuoti pagal ES reglamentus ir eksportuojami į Kanadą, gali būti pažymėti Kanados ekologiškų produktų logotipu. Atminkite, kad į Kanadą importuojami ekologiški produktai turi atitikti Kanados ženklinimo reikalavimus.

Kanados ekologišką logotipą naudoti leidžiama tik tiems produktams, ekologiškų ingredientų kiekis yra didesnis kaip arba lygus 95% ir kurie yra sertifikuoti pagal Kanados ekologinio režimo reikalavimus. Ekologišką logotipą galima naudoti savanoriškai, tačiau jį naudojant taikomi ekologiškų produktų reglamentų (OPR) reikalavimai.

Importuoti į Kanadą produktai turi atitikti Kanados ekologinio režimo reikalavimus. Importuotus produktus, pažymėtus Kanados logotipu, turi sudaryti:

 •  Užrašas „produktas iš“ čia pat nurodant kilmės šalies pavadinimą, arba
 •  Užrašas „Importuotas“, šalia logotipo

Šis teiginys etiketėje turi būti rašomas prancūzų ir anglų kalbomis, nebent būtų taikoma išimtis dvikalbiam ženklinimui.

Ekologiško produkto, kuriam taikomi ekologiškų produktų reglamentai, etiketėje turi būti kontrolės įstaigos, kuri sertifikavo produktą kaip ekologišką, pavadinimas. Atminkite, kad ES kontrolės įstaigos / institucijos kodas nepakeičia reikalavimo nurodyti kontrolės įstaigos / institucijos pavadinimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Kanados maisto inspekcijos agentūros svetainę.

Daugiau informacijos apie ES ir Kanados ekvivalentiškumo sutartį rasite čia.

Informacija ruošiama.

VšĮ „Ekoagros“ primena savo pareiškėjams, kad Lietuvos įmonės, kurios laisvai pirko produktus iš JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. turi sertifikuoti importo veiklą.

Europos Komisija kaip ekvivalentiškas pripažino šešias JK sertifikavimo įstaigas (įtrauktos į ES 1235/2008 reglamento IV priedą, žr. reglamentą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&qid=1609067127562&from=LT).  

Ekologiškų produktų siunta, importuojama iš JK į ES, turės turėti siuntos patvirtinamąjį dokumentą COI (angl. Certificate of Inspection), išduotą per Europos Komisijos elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemą Traces (angl. Trade Control and Expert System) pagal ES reglamentą 1235/2008.

JK kol kas priims ekologiškus produktus iš ES be papildomų dokumentų

 Jungtinės Karalystės (JK) vyriausybė paskelbė, kad nauja importo kontrolė, kuri turėjo įsigalioti nuo 2022 m. liepos 1 d. produktams iš Europos Sąjungos (ES), bus atidėta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

JK atideda iš ES importuojamų maisto produktų ir šviežių produktų patikrinimus iki 2023 metų pabaigos, nes paskelbė pirmiau atliksianti režimo po „Brexit“ peržiūrą. Papildoma kontrolė turėjo būti įvesta 2022 m. liepą, tačiau JK vyriausybė pareiškė, kad išnagrinės, kaip patobulinti procesą, ir paskelbs išvadas 2022 m. rudenį kartu su naujomis kontrolės priemonėmis režimui, kuris įsigalios nuo kitų metų pabaigos.

JK nuo 2022-07-01 iki 2023-12-31 priims iš ES ekologiškus produktus be papildomų dokumentų, t. y. nereikės COI (Certificate of Inspection). O nuo 2024-01-01 JK ekologiškus produktus priims iš ES, jei importo metu bus pateiktas COI, išduotas pagal JK COI reikalavimus, kurie turėtų būti paskelbti dar šiais metais.

Lietuvos įmonės, ketinančios importuoti siuntas iš JK, turi kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ dėl importo veiklos sertifikavimo.

Daugiau naudingos informacijos apie sertifikavimo žingsnius,  reikalavimus,  darbų įkainius ir pan. rasite mūsų interneto svetainės skiltyje „Importas / eksportas“.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie importo sertifikavimą kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ III sertifikavimo skyrių, atsakingą už ekologiškų produktų perdirbimo, prekybos, importo, eksporto sertifikavimą (žr. kontaktus https://www.ekoagros.lt/kontaktai).

JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (angl. DEFRA, Department for Environment, Food & Rural Affairs) seminaro apie pokyčius ekologiškų produktų sektoriuje medžiaga (anglų k.): Defra_Organics_Stakeholder_Update_07.12.2020_1.pdf

Daugiau DEFRA informacijos: Trading and labelling organic food from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Apie TRACES ir COI: ‘How to create a EU COI’ Guidance

Papildomos informacijos apie JK ir ES susitarimus rasite Litfood parengtame straipsnyje 

Taip pat naudingos bendrosios informacijos galite rasti https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-07-05