Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

IMPORTAS, EKSPORTAS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Importuotojas – fizinis arba juridinis asmuo Bendrijoje, kuris pats arba per savo atstovą tiekia siuntą Bendrijos rinkai;

Pirmasis gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuriam pristatoma siunta ir kuris ją gaus toliau tvarkyti ir (arba) parduoti;

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Kiekvienas siunčiamas dokumentas išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį, t.y. anketa F-008, receptūra „Obuolių sultys“, etiketė „Obuolių sultys“  ir pan.

Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto, kurio adresas nurodytas Sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (F-135). Iš kito elektroninio pašto galite siųsti tik mobiliu parašu pasirašytus dokumentus. Atsiuntus ne iš Sutikime (F-135) nurodyto elektroninio pašto ar nepasirašytų mobiliu parašu dokumentai nebus vertinami. Sutikimą F-135 pasirašo ūkio subjekto vadovas.

Ūkio subjektai pageidaujantys į ES importuoti ekologiškus produktus iš trečiųjų šalių (išskyrus Šveicariją, Norvegiją, Islandiją), prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl tokios veiklos sertifikavimo, ir gauti patvirtinamąjį dokumentą tokiai veiklai vykdyti.

Dokumentų pateikimas

 1. Susipažinti su importo veiklai keliamais teisės aktų reikalavimais;
 2. Importuotojai sertifikavimo įstaigai raštu turi pateikti:

        Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą forma (F-002),

       Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą forma (F-008/4) ir jos  pabaigoje nurodytus dokumentus:

 • Registracijos mokesčio (pateikiama žemiau skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“) pavedimo kopiją;
 • Ekologiško produkto tiekėjo (eksportuotojo) patvirtinamojo dokumento kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą (galima vertimą atlikti pačiam ūkio subjektui, t. y. nebūtinas vertimas vertimų biure);
 • Ekologiškų produktų importo procedūrą su nurodytais kritiniais taškais bei prevencinėmis priemonėmis (procedūroje pateikti informaciją apie ekologiškų produktų priėmimą, sandėliavimą, atskyrimą, atsekamumą, realizaciją, išėmimą iš rinkos, skundų registracijos sistemą);
 • Visų sandėlių ir pagalbinių patalpų planus su pažymėtu ekologiško produkto judėjimo keliu (jei produktus numatoma sandėliuoti);
 • Sutarties su ekologiškų produktų tvarkybos subrangovu kopiją (sutartyje turi būti nurodytas punktas: leisti VšĮ „Ekoagros“ atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus ir vykdomą užsakovo veiklą);
 • Galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą/registro iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kopiją.
Jei importuotojas yra pirmasis gavėjas - papildomai pateikti dokumentus, kurie yra nurodyti skiltyje REIKALAVIMAI PIRMAM GAVĖJUI.

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (tvarkybos sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo  ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondencijos gavimo adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pokyčius ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Sertifikavimo dokumentai

Sertifikuojant importo veiklą, sertifikavimo įstaigai gavus ūkio subjekto pasirašytą sutartį, tikrintojas – ekspertas, per 24 darbo dienas nuo pasirašytos sutarties gavimo datos parengia nutarimą dėl importo veiklos sertifikavimo, kurio pagrindu išduodamas patvirtinamasis dokumentas (pavyzdys) importo veiklai, kuris kartu su laišku dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamiems produktams.

Importuojant pirmą ekologišką siuntą pagal nustatytus reikalavimus, informuojama sertifikavimo įstaiga pagal ŪKIO SUBJEKTO VEIKSMAI PRIEŠ KIEKVIENOS SIUNTOS IMPORTĄ ir tartis su laiške nurodytu tikrintoju – ekspertu dėl fizinės patikros atlikimo datos.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio subjekto specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamiems produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo:

turėti jam sertifikavimo įstaigos išduotą patvirtinamąjį dokumentą ekologiškų produktų importo veiklai;

 1. ne mažiau kaip prieš 5 darbo dienas nuo ketinimo įvežti ekologiškų produktų siuntą į Lietuvos Respubliką, apie tai pranešti sertifikavimo įstaigai elektroniniu paštu ir pateikti:
 • patikrinimo sertifikato kopiją;  
 • tiekėjo (eksportuotojo) ketinamų importuoti produktų ekologiškumą patvirtinančius dokumentus, išduotus trečiojoje šalyje veikiančių kontrolės institucijų arba įstaigų;
 • muitinės deklaraciją (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos);
 • transporto dokumentus (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos);
 • ūkio subjektų ir ekologiško produkto atsekamumo dokumentus: ūkio subjektų pavadinimus, adresus, visų ūkio subjektų dalyvaujančių prekybos grandinėje galiojančius sertifikatus (importuojant tik iš Kazachstano, Rusijos federacijos ir Ukrainos;
 1. tuo atveju, kai ketinama importuoti maisto produktus, turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše;
 2. tuo atveju kai ketinama importuoti pašarus, būti įregistruotam ir įtrauktam į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą;
 3. tuo atveju kai ketinama importuoti augalinius produktus, kuriems fitosanitarinė kontrolė yra būtina, būti registruotam LR fitosanitariniame registre ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.
 1. Ūkio subjektai, kuriems bus pristatoma siunta ir kurie ją gaus toliau tvarkyti ir (arba) parduoti, prieš pradėdami vykdyti tokią veiklą turi kreiptis į sertifikavimo įstaigą dėl veiklos sertifikavimo, tokia tvarka, kaip numatyta skiltyje „EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS“ ir gauti patvirtinamąjį dokumentą tokiai veiklai vykdyti.
 2. maisto produktų tvarkymo atveju, turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą (negyvūninio maisto), arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše;
 3. pašarų tvarkymo atveju, būti įregistruoti ir įtraukti į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą;
 4. augalinių produktų, kuriems taikoma fitosanitarinė kontrolė atveju, būti registruoti LR fitosanitariniame registre, ir turėti galiojantį LR fitosanitarinio registro pažymėjimą.
Pastaba. Jei ketinate perfasuoti produktą, perženklinti ir/arba perdirbti turite pateikti perdirbimo/ tvarkybos veiklos sertifikavimui reikiamus dokumentus.  Informaciją rasite  skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS. Jei be importo veiklos vykdysite ir produktų prekybos (platinimo) veiklą turite pateikti prekybos veiklos sertifikavimui reikiamus dokumentus. Informaciją rasite  skiltyje EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PREKYBA.
Ūkio subjektai, sertifikuojantys ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklą ne pirmus metus turi:
 • Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;
 • Informuoti apie pokyčius ūkio subjekto vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondencijos gavimo adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pokyčius ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Norint papildyti sertifikuojamų produktų sąrašą reikalinga užpildyti, pasirašyti  ir atsiųsti ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių veiklos sertifikavimo anketą forma (F-008/4) nurodant papildomus sertifikuojamus produktus.

 1. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:
 • Ekologinės gamybos produktų tiekėjų sąrašus. Forma (F-116) pateikiama už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 • Laiške dėl planuojamos kasmetinės patikros bus prašoma pateikti ekologinės tvarkybos ataskaitą (sąnaudų ir išeigos balanso ataskaitą). Rekomenduojama ataskaitą pateikti VšĮ „Ekoagros“ nustatytoje formoje.
 1. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų Reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamies produktams.

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 2-ojo bei 4-ojo langelių informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą.

Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

Atkreipiame dėmesį, kad sertifikavimo įstaiga už pareiškėjo pateiktą vertimą neatsako.

Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.

Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

Europos Sąjungoje esančios įmonės, norinčios eksportuoti ekologiškus produktus už ES ribų, turi atidžiai atsižvelgti į importuojančių šalių reikalavimus. Šie reikalavimai įvairiose šalyse gali skirtis.Tarp ES ir kai kurių šalių (JAV, Japonija, Pietų Korėja, Kanada, Šveicarija ir kt.) yra pasirašytos ekvivalentiškumo sutartys, todėl VšĮ „Ekoagros“ sertifikuoti produktai tose šalyse yra pripažįstami kaip ekologiški. Tam tikros ne ES šalys importo kontrolės metu reikalauja papildomų sertifikavimo įstaigos patvirtintų dokumentų.

ES ir JAV 2012 m. pasirašė ekvivalentiškumo susitarimą, kuris nustatė lygiavertiškumą tarp ES ekologinio reguliavimo ir JAV Žemės ūkio departamento Nacionalinės ekologijos programos (santrumpa NOP). Susitarime yra keletas apribojimų, kuriuos galima apibendrinti taip:

 • Gyvūnai turi būti auginami be antibiotikų.

Jei į JAV ketinate eksportuoti gyvūninės kilmės produktus (pieno , sūrio, sviesto ir kt.), kurių gamyboje nenaudoti antibiotikai, pagal ES Reglamentą 126/2012 išduodamas papildomas dokumentas, patvirtinantis, kad tai yra „gyvūninės kilmės produktai, gauti nenaudojant antibiotikų“. Tokį dokumentą išduoda VšĮ „Ekoagros“, patikrinusi, ar nenaudota antibiotikų visoje tiekimo grandinėje – nuo žaliavos gamybos iki produkto, eksportuojamo į JAV.

Daugiau informacijos žr. ES sertifikuotų ekologiškų pieno produktų gamybos planas eksportui į JAV pagal ES ir JAV ekvivalentiškumo sutartį.

• Gaminiams turi būti išduotas NOP importo sertifikatas.

Kiekvienai siuntai į JAV turi būti išduotas NOP importo sertifikatas. Jam gauti, turite pateikti prašymą (forma F-152/1) patvirtintą parašu.

Už sertifikato išdavimą yra taikomas papildomų dokumentų išdavimo įkainis – 10 Eur + PVM.

• Produktai gali būti pagaminti ES viduje arba už jos ribų.

Jei produktai pagaminti pagal ES ekologinės gamybos reikalavimus už ES ribų – norint vėliau juos pertvarkyti, supakuoti ir išsiųsti į JAV, jie turi būti importuoti į ES laikantis Reglamento 834/2007 ir Reglamento 1235/2008 nuostatų.

Papildomos rekomendacijos eksportuojant produktus į JAV

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/faqs-eu-us-equivalence-2012_en.pdf

https://www.bioforumvlaanderen.be/sites/default/files/faq%20us-eu%20equivalence_0.pdf

JAV rinkai skirtų produktų ženklinimas

Jei ketinate ženklinti produktą NOP ženklu, ženklinimo etiketė turi atitikti JAV standarto CFR §205.303 reikalavimus. Ženklinimo etiketės projektą su NOP ženklinimu turite atsiųsti VšĮ „Ekoagros“ derinti dar prieš spaudą.  Etiketės turėtų atitikti specifinius NOP reikalavimus ir kategorijas: „100 proc. ekologiškas“, „ekologiškas“ ir „pagamintas iš ekologiškų ingredientų“ (kategorija „mažiau nei 70 proc. ekologiškų produktų“ neįtraukta į susitarimą). Pirmųjų dviejų kategorijų produktai taip pat gali būti ženklinami „USDA Organic“ ir (arba) ES ekologinės gamybos logotipu.

Ženklinimo etiketėje nurodyti:

Privaloma Leidžiama naudoti ekologiškiems produktams Kiti reikalavimai

 - Produkto sudėtyje turi būti nuoroda į ekologiškumą  šalia kiekvieno ekologiško ingrediento. 

 - Produktą kontroliavusios sertifikavimo įstaigos pavadinimą nurodyti „Certified organic by Ekoagros“.

 - USDA logotipą (NOP);

 - žodis „organic“;

 - ekologiškų ingredientų proentinė dalis % (žiūrėti konkrečias nuostatas).

  - kit JAV taikomi maisto ženklinimo reikalavimai (alergenai, svoris ir t.t.)

Daugiau informacijos apie ženklinimą:

Ekologiško perdirbimo ženklinimo standartai https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OrganicLabelingTrainingModule.pdf

https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

NOP ženklas https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal#NOP

VšĮ „Ekoagros“ yra akredituota sertifikuoti gamybą pagal NOP reikalavimus. Daugiau informacijos interneto svetainės skiltyje „Sertifikavimas ne ES šalyse / Sertifikavimas pagal USDA NOP reikalavimus“.

Tik perdirbti ES sertifikuoti ekologiški produktai gali būti eksportuojami į Pietų Korėją.

Pagal Reglamento 852/2008 2 straipsnio 1 punkto o) papunktį  „perdirbti produktai“ – tai perdirbimo procese apdoroti neperdirbti maisto produktai. Šiuose produktuose gali būti būtinų jų gaminimui arba suteikiančių produktui ypatingas savybes ingredientų.

 „perdirbimas“ – tai iš esmės keičiantis pirminį produktą veiksmas, įskaitant termišką apdorojimą, rūkymą, konservavimą, brandinimą, džiovinimą, marinavimą, ekstrahavimą, išspaudimą ar tų procesų kombinaciją;

 „neperdirbti produktai“ – tai perdirbimo neapdoroti maisto produktai, bet jie gali būti padalinti, perskirti, nupjauti, sukapoti, nuimti nuo kaulų, malti, nuo jų gali būti nuimta oda, sugrūsti, supjaustyti, nuvalyti, apkarpyti, išlukštenti, sumalti, atvėsinti, sušaldyti, giliai sušaldyti ar atšildyti;

Gaminiams reikalingas NAQS ekologiško perdirbto maisto importo sertifikatas.

Norint eksportuoti ekologiškus perdirbtus produktus į Korėją reikia patikrinimo sertifikato. Norėdami jį gauti pateikite prašymą (forma F-152/2), patvirtintą parašu.

Už sertifikato išdavimą yra taikomas papildomų dokumentų išdavimo įkainis 10 Eur + PVM.

Pietų Korėja ir Europos Sąjunga (ES) susitarė naudoti patikslintą Korėjos nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės valdymo tarnybos (NAQS) importo sertifikato versiją, skirtą naudoti importuojant ekologiškus produktus į Korėją pagal ES ir Korėjos ekologinio ekvivalentiškumo susitarimą. NAQS informavo, kad siekdama išvengti nesklandumų ir greitesnio proceso atliekant muitinės formalumus patikslina savo politiką.

Nuo 2020-01-01 NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje kaip sertifikavimo numeris (toliau - „Sertifikavimo numeris“) nurodomas sertifikavimo įstaigos kodas bei sertifikavimo įstaigos suteiktas operatoriaus registracijos numeris. „Sertifikavimo numeris“ turi būti nurodytas ir produkto pakuotės ženklinime. NAQS politikos pakeitimas gali turėti įtakos gaminių ženklinimui ir būti iššūkiu operatoriams. Operatoriai gali nespėti pertvarkyti ženklinimo ir gali turėti produktų atsargų, neatitinkančių šių ženklinimo reikalavimų. Atsižvelgdama į tai, Pietų Korėja ženklinimo reikalavimų įgyvendinimui nustatė pereinamąjį laikotarpį iki 2020-08-01.

Nuo rugpjūčio 1 d.  „Sertifikavimo numeris“, nurodytas NAQS importo sertifikato 3-iame langelyje, turės būti nurodytas ir ant produkto pakuotės. Tuo siekiama greitesnės ir efektyvesnės kontrolės importo procedūrų metu.

Produktai nebus importuoti į Korėją, jei produkto pakuotėje nebus nurodytas „Sertifikavimo numeris“ (sertifikavimo įstaigos kodas ir operatoriaus registracijos numeris). Atkreiptinas dėmesys, kad operatoriaus registracijos numeris suteikiamas sertifikavimo įstaigos ir nurodomas laiške dėl patvirtinamojo dokumento išdavimo.

Korėja reikalauja, kad originalūs pasirašyti NAQS importo sertifikatai lydėtų į šalį įvežamus gaminius. Korėja nepriims šių dokumentų elektroninių kopijų.

Europos Komisijos atsakymai į klausimus dėl ekologiškų siuntų eksporto į Pietų Korėją [anglų k.].

Eksportuojant ES sertifikuotus ekologiškus produktus į Kanadą - papildomų dokumentų nereikia. Pakanka jūsų įmonei išduoto ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento.

Ženklinimas

Ekologiški produktai, sertifikuoti pagal ES reglamentus ir eksportuojami į Kanadą, gali būti pažymėti Kanados ekologiškų produktų logotipu. Atminkite, kad į Kanadą importuojami ekologiški produktai turi atitikti Kanados ženklinimo reikalavimus.

Kanados ekologišką logotipą naudoti leidžiama tik tiems produktams, ekologiškų ingredientų kiekis yra didesnis kaip arba lygus 95% ir kurie yra sertifikuoti pagal Kanados ekologinio režimo reikalavimus. Ekologišką logotipą galima naudoti savanoriškai, tačiau jį naudojant taikomi ekologiškų produktų reglamentų (OPR) reikalavimai.

Importuoti į Kanadą produktai turi atitikti Kanados ekologinio režimo reikalavimus. Importuotus produktus, pažymėtus Kanados logotipu, turi sudaryti:

 •  Užrašas „produktas iš“ čia pat nurodant kilmės šalies pavadinimą, arba
 •  Užrašas „Importuotas“, šalia logotipo

Šis teiginys etiketėje turi būti rašomas prancūzų ir anglų kalbomis, nebent būtų taikoma išimtis dvikalbiam ženklinimui.

Ekologiško produkto, kuriam taikomi ekologiškų produktų reglamentai, etiketėje turi būti kontrolės įstaigos, kuri sertifikavo produktą kaip ekologišką, pavadinimas. Atminkite, kad ES kontrolės įstaigos / institucijos kodas nepakeičia reikalavimo nurodyti kontrolės įstaigos / institucijos pavadinimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite Kanados maisto inspekcijos agentūros svetainę.

Daugiau informacijos apie ES ir Kanados ekvivalentiškumo sutartį rasite čia.

VšĮ „Ekoagros“ primena savo pareiškėjams, kad Lietuvos įmonės, kurios laisvai pirko produktus iš JK, nuo 2021 m. sausio 1 d. turi sertifikuoti importo veiklą.

Europos Komisija kaip ekvivalentiškas pripažino šešias JK sertifikavimo įstaigas (įtrauktos į ES 1235/2008 reglamento IV priedą, žr. reglamentą https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2196&qid=1609067127562&from=LT).  

Ekologiškų produktų siunta, importuojama iš JK į ES, turės turėti siuntos patvirtinamąjį dokumentą COI (angl. Certificate of Inspection), išduotą per Europos Komisijos elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemą Traces (angl. Trade Control and Expert System) pagal ES reglamentą 1235/2008.

JK nuo 2021-01-01 iki 2021-06-31 priims iš ES ekologiškus produktus be papildomų dokumentų, t. y. nereikės COI. O nuo 2021-07-01 JK ekologiškus produktus priims iš ES, jei importo metu bus pateiktas COI, išduotas pagal JK COI reikalavimus (popierinis dokumentas).

Lietuvos įmonės, ketinančios importuoti siuntas iš JK, turi kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ dėl importo veiklos sertifikavimo.

Daugiau naudingos informacijos apie sertifikavimo žingsnius,  reikalavimus,  darbų įkainius ir pan. rasite mūsų interneto svetainės skiltyje „Importas / eksportas“.

Taip pat dėl detalesnės informacijos apie importo sertifikavimą kreiptis į VšĮ „Ekoagros“ III sertifikavimo skyrių, atsakingą už ekologiškų produktų perdirbimo, prekybos, importo, eksporto sertifikavimą (žr. kontaktus https://www.ekoagros.lt/kontaktai).

JK Aplinkos, maisto ir kaimo reikalų departamento (angl. DEFRA, Department for Environment, Food & Rural Affairs) seminaro apie pokyčius ekologiškų produktų sektoriuje medžiaga (anglų k.): Defra_Organics_Stakeholder_Update_07.12.2020_1.pdf

Daugiau DEFRA informacijos: Trading and labelling organic food from 1 January 2021 - GOV.UK (www.gov.uk)

Apie TRACES ir COI: ‘How to create a EU COI’ Guidance

Papildomos informacijos apie JK ir ES susitarimus rasite Litfood parengtame straipsnyje 

Taip pat naudingos bendrosios informacijos galite rasti https://www.verslilietuva.lt/analitika/brexit/