Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

EKOLOGIŠKAS VIEŠASIS MAITINIMAS

Ekologiško viešojo maitinimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga (restoranas, valgykla, mokykla, ligoninė ar kitas maitinimo paslaugų teikėjas, įskaitant paslaugų teikėjus, kurie šias paslaugas teikia naudodami transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kuri ekologišką maistą iš ekologiškų žaliavų ar ekologiškų maisto produktų paruošia ir tiekia jį galutiniam vartotojui. Ekologiško viešojo maitinimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Ekologiško maisto ruošimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga, kuri ekologišką maistą iš ekologiškų žaliavų ar ekologiškų maisto produktų paruošia ir pristato neruošiančiajai ekologiško viešojo maitinimo įstaigai. Ekologiško maisto ruošimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Neruošiančioji ekologiško viešojo maitinimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga (restoranas, valgykla, mokykla, ligoninė ar kitas maitinimo paslaugų teikėjas, įskaitant paslaugų teikėjus, kurie šias paslaugas teikia naudodami transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kuri galutiniam vartotojui tiekia ne savo paruoštą, o pašildytą iš ekologiško maisto ruošimo įstaigos įsigytą ekologišką maistą. Neruošiančiosios ekologiško viešojo maitinimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Kontrolės institucija ekologiško maisto ruošimo įstaigą ir neruošiančiąją ekologiško viešojo maitinimo įstaigą kontroliuoja kaip atskirus vienetus.

Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklai gali būti suteikti:

 1. Lietuvos viešojo maitinimo įstaigoms, apimant neruošiančiąsias ekologiško viešojo maitinimo įstaigas, kurios:
 • ketina tiekti arba kurios tiekia vartotojui ekologiškus maisto produktus ir (arba) patiekalus ir (arba) patiekalų sudėtines dalis (toliau – ekologiškas maistas), kurie pagaminti iš ekologiškų žaliavų ar maisto produktų, turinčių galiojantį sertifikatą, kuris išduotas kontrolės institucijos, atsakingos už ekologinės gamybos kontrolę pagal reglamento Nr. 848/2018 reikalavimus (toliau – sertifikatas);
 • turi Lietuvos kontrolės institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteikia teisę naudoti atitinkamus viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklus (nurodytus šio tvarkos aprašo priede) pagal gaminamų produktų ir (arba) patiekalų ir (arba) patiekalų sudėtinių dalių, pagamintų iš ekologiškų žaliavų, procentinę dalį;

2. Lietuvos maisto tvarkymo veiklos vykdytojams – ekologiško maisto ruošimo įstaigoms, kurios paruošia ir pristato ekologišką maistą neruošiančiosioms ekologiško viešojo maitinimo įstaigoms.

Veiklos vykdytojams gali būti suteiktas vienas iš trijų viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų pagal tai, kiek naudojama ekologiškų žaliavų ar patiekalų nuo bendro žaliavų kiekio. Ekologiškumo ženkluose nurodyti šie skirtingi ekologiškumo procento intervalai:

 • bronzinis 30–60 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 30–59,99 proc.;
 • sidabrinis 60–90 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 60–89,99 proc.;
 • auksinis 90–100 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 90–100 proc.

Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklai gali būti naudojami ekologiško viešojo maitinimo veiklos reklamos tikslais, neklaidinant vartotojų, stenduose, plakatuose ir kt. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Už viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų naudojimo kontrolę rinkoje atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Dokumentai teikiami ištisus metus. Dokumentų, pageidaujant sertifikuoti ekologinės gamybos veiklą, pateikimo viešajai įstaigai „Ekoagros“ tvarkos aprašas (TV-47).
Išsamesnę informacija apie dokumentų vertinimą, sutarties sudarymą, tikrinimus rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO SISTEMA.

Veiklos vykdytojai pageidaujantys gauti viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklą turi:

 1. susipažinti su keliamais teisės aktų reikalavimais (teisės aktus rasite skiltyje TEISĖS AKTAI);
 2. sumokėti deklaracijos vertinimo mokestį, kurio dydis pateikiamas skiltyje SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI;
 3. Kontrolės institucijai pateikti, pasirašytas mobiliu parašu arba originalias, nustatytas formas ir jų pabaigoje nurodytus dokumentus:
 • prašymą sertifikuoti viešojo maitinimo veiklą (forma F-002/1);
 • viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo deklaraciją (forma F-006);
 • praeito ketvirčio planuojamo ekologiškumo procento apskaičiavimą, įrodantį, kad viešojo maitinimo įstaiga ir ekologiško maisto ruošimo įstaiga pateks į pretenduojamo viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo procentuotės intervalą (dokumentas pateikiamas Excel formatu);
 • numatomų naudoti ekologiškų žaliavų pavadinimus ir šių žaliavų tiekėjų sertifikatų kopijas (sertifikatus galite rasti  https://www.ekoagros.lt/lt/certificates Taip pat rasite vaizdo įrašą kaip naudotis TRACES);
 • laisvos formos aprašą, kuriame nurodoma: kokių bus imtasi priemonių (apimant vidines viešojo maitinimo įstaigos ir ekologiško maisto ruošimo įstaigos procedūras), kad būtų užtikrintas nuostatų dėl suteikto atitinkamo viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo laikymasis; kokių korekcinių veiksmų nedelsiant bus imtasi, jei viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo procentuotės einamąjį ketvirtį nebūtų laikomasi;
 • susitarimo raštu su ekologiško maisto ruošimo įstaiga kopiją (pateikia tik neruošiančiajai ekologiško viešojo maitinimo įstaigai).

Ekologiškas viešasis maitinimas Lietuvoje. Sertifikavimo gidas.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. prašymas, deklaracija ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu  ekoagros@ekoagros.lt iš pašto nurodyto sutikime (forma F-135).

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su Kontrolės institucija, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš Kontrolės institucijos gauti elektroniniu paštu. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti (pasirašyti turi įstaigos vadovas) ir pateikti Kontrolės institucijai sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras)  (forma F-135).

Veiklos vykdytojai, turintys viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklą ne pirmus metus turi:

 1. susipažinti su keliamais teisės aktų reikalavimais (teisės aktus rasite skiltyje TEISĖS AKTAI);
 2. ne vėliau kaip iki kito ketvirčio einamojo mėnesio 10 dienos raštu arba el. paštu pateikti kontrolės institucijai apskaičiuotą ekologiškumo procentą intervalą (dokumentas pateikiamas Excel formatu);
 3. informuoti raštu arba el. paštu, apie:
 • ekologiškumo procento pasikeitimą – pateikti ekologiškumo procento apskaičiavimą (dokumentas pateikiamas Excel formatu);
 • naują veiklos adresą – pateikti viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo deklaraciją (forma F-006);
 • pasikeitimą registracijos / veiklos ar korespondencijos siuntimo adreso, kontaktų;
 • pan.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienas siunčiamas dokumentas turi būti išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį (pvz. prašymas, deklaracija ir pan.). Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu  ekoagros@ekoagros.lt iš el. pašto, kurio adresas nurodytas Jūsų pateiktame sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (forma F-135).  

KASMETINĖS PATIKROS

Prieš atliekant sertifikavimo priežiūrą, veiklos vykdytojams rašomas laiškas „Dėl kasmetinio tikrinimo“ ir išsiunčiamas likus ne mažiau kaip 10 k. d. iki planuojamos patikrinimo dienos. Laiške nurodomas tikrinimo laikas, paskirtas tikrintojas-ekspertas, tikrinimui reikalingų dokumentų sąrašas ir kita aktuali informacija. Laikantis laiške nurodytų terminų, Kontrolės institucijai, raštu arba el. paštu, turi būti pateikti nustatytų formų dokumentai patvirtinti parašu. Bus prašoma pateikti:

 • vidutinį metinį sąrašinį darbuotojų skaičių (vnt.), metinę apyvartą ir metinę balanso sumą (Eur.);
 • žaliavų / produktų tiekėjų sąrašą su sertifikatų Nr. ir galiojimo terminais (dokumentas pateikiamas Microsoft Excel arba Word formatu);
 • ekologiškumo procento apskaičiavimus už nurodytą laikotarpį, kuriame turės būti pateikti duomenys (pateikiama Excel formatu):

ekologiškų žaliavų priimtas kiekis išreikštas suma eurais (su PVM) arba produktų neto mase per nurodytą laikotarpį;

bendras (ekologiškų ir neekologiškų) priimtų žaliavų kiekis išreikštas suma eurais (su PVM) arba produktų neto mase per ataskaitinį laikotarpį;

apskaičiuotas ekologiškumo procentas.

Atkreipiame dėmesį, kad už pavėluotai pateiktų dokumentų vertinimą bei tikrinimo datos perkėlimą, veiklos vykdytojo iniciatyva, likus mažiau kaip 7 d. d. iki numatytos tikrinimo datos, gali būti taikomas mokestis, kurio dydį rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI.

Už viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų naudojimo kontrolę rinkoje atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Ženklo formatai: Ženklo formatai: Ženklo formatai:

Ekologiško viešojo maitinimo sertifikavimo sistema

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Kontrolės institucija gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo veiklos vykdytojo patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją – ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas - ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Tikrinimai

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant veiklos vykdytojo specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks veiklos vykdytojo patikrinimą.

Sertifikavimo dokumentai

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl maisto tvarkymo veiklos vykdytojų veiklos kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Sertifikatą, kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai viešojo maitinimo veiklai.

Pasikeitimai

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės instituciją. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.

Įkainiai patvirtinti žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“ (žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-248 atlikti daliniai keitimai  – formuluočių tikslinimai).

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl įkainių naujos redakcijos_2022-10-20 Nr. 3D-631

Žemės ūkio ministro įsakymas dėl įkainių dalinio keitimo_2024-03-26 Nr.3D-248

Įkainiai patvirtinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgiant į Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-772 „Dėl Viešosios įstaigos „Ekoagros“ įstatų tvirtinimo“, 29 ir 33 punktus.

Ekologiško viešojo maitnimo įkainiai galiojantys nuo 2024-03-26

2023-11-08 seminaro „Ekologiškų viešojo maitinimo įstaigų sertifikavimas“ medžiaga: seminaro įrašas ir pranešimo skaidrės:

https://www.youtube.com/watch?v=NWuPYhZkspk

Seminaro_apie_ekologiškų_viešojo_maitinimo_įstaigų_sertifikavimą_pranešimas_2023-11-08.pdf

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-06-11