Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

EKOLOGIŠKAS VIEŠASIS MAITINIMAS

Ekologiško maisto ruošimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga, kuri ekologišką maistą iš ekologiškų žaliavų ar ekologiškų maisto produktų paruošia ir pristato neruošiančiajai ekologiško viešojo maitinimo įstaigai. Ekologiško maisto ruošimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Ekologiško viešojo maitinimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga (restoranas, valgykla, mokykla, ligoninė ar kitas maitinimo paslaugų teikėjas, įskaitant paslaugų teikėjus, kurie šias paslaugas teikia naudodami transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kuri ekologišką maistą iš ekologiškų žaliavų ar ekologiškų maisto produktų paruošia ir tiekia jį galutiniam vartotojui. Ekologiško viešojo maitinimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Neruošiančioji ekologiško viešojo maitinimo įstaiga – VMVT nustatyta tvarka registruota ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklu, suteiktu kontrolės institucijos, žymima įstaiga (restoranas, valgykla, mokykla, ligoninė ar kitas maitinimo paslaugų teikėjas, įskaitant paslaugų teikėjus, kurie šias paslaugas teikia naudodami transporto priemones ar stacionariai įrengtus arba kilnojamus prekystalius), kuri galutiniam vartotojui tiekia ne savo paruoštą, o pašildytą iš ekologiško maisto ruošimo įstaigos įsigytą ekologišką maistą. Neruošiančiosios ekologiško viešojo maitinimo įstaigos (juridinio asmens) struktūrinis padalinys laikomas atskiru maisto tvarkymo veiklos vykdytoju.

Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklai gali būti suteikti:

 1. Lietuvos viešojo maitinimo įstaigoms, apimant neruošiančiąsias ekologiško viešojo maitinimo įstaigas, kurios:
 • ketina tiekti arba kurios tiekia vartotojui ekologiškus maisto produktus ir (arba) patiekalus ir (arba) patiekalų sudėtines dalis (toliau – ekologiškas maistas), kurie pagaminti iš ekologiškų žaliavų ar maisto produktų, turinčių galiojantį sertifikatą, kuris išduotas kontrolės institucijos, atsakingos už ekologinės gamybos kontrolę pagal reglamento Nr. 848/2018 reikalavimus (toliau – sertifikatas);
 • turi Lietuvos kontrolės institucijos išduotą sertifikatą, kuris suteikia teisę naudoti atitinkamus viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklus (nurodytus šio tvarkos aprašo priede) pagal gaminamų produktų ir (arba) patiekalų ir (arba) patiekalų sudėtinių dalių, pagamintų iš ekologiškų žaliavų, procentinę dalį;

2. Lietuvos maisto tvarkymo veiklos vykdytojams – ekologiško maisto ruošimo įstaigoms, kurios paruošia ir pristato ekologišką maistą       neruošiančiosioms ekologiško viešojo maitinimo įstaigoms.

Veiklos vykdytojams gali būti suteiktas vienas iš trijų viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų pagal tai, kiek naudojama ekologiškų žaliavų ar patiekalų nuo bendro žaliavų kiekio. Ekologiškumo ženkluose nurodyti šie skirtingi ekologiškumo procento intervalai:

 • bronzinis 30–60 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 30–59,99 proc.;
 • sidabrinis 60–90 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 60–89,99 proc.;
 • auksinis 90–100 proc. – kai ekologiškumo procento intervalas yra 90–100 proc.

Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklai gali būti naudojami ekologiško viešojo maitinimo veiklos reklamos tikslais, neklaidinant vartotojų, stenduose, plakatuose ir kt. nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.

Kontrolės institucija ekologiško maisto ruošimo įstaigą ir neruošiančiąją ekologiško viešojo maitinimo įstaigą kontroliuoja kaip atskirus vienetus.

Už viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų naudojimo kontrolę rinkoje  atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Kiekvienas siunčiamas dokumentas išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį, t.y. anketa F-006, prašymas ir pan. Dokumentai turi būti atsiųsti pasirašyti mobiliu parašu arba originalūs.

Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto, kurio adresas nurodytas Sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (toliau - Sutikimas) (forma F-135). Iš kito elektroninio pašto galite siųsti tik mobiliu parašu pasirašytus dokumentus. Atsiuntus ne iš Sutikime nurodyto  elektroninio pašto ar nepasirašytų mobiliu parašu dokumentai nebus vertinami. Sutikimą pasirašo ūkio subjekto vadovas.

Dokumentus veiklos vykdytojai gali teikti ištisus metus.

Veiklos vykdytojai pageidaujantys gauti viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklą turi:

 1. susipažinti su teisės aktų reikalavimais;
 2. Kontrolės institucijai pateikti pasirašytas mobiliu parašu arba originalias nustatytas formas:
 • prašymą sertifikuoti viešojo maitinimo veiklą (F-002/1);
 • viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo deklaraciją (F-006) (Pildymo instrukcija);
 • laisvos formos aprašą;
 • numatomų naudoti ekologiškų žaliavų pavadinimus ir šių žaliavų tiekėjų sertifikatų kopijas;
 • praeito ketvirčio planuojamo ekologiškumo procento apskaičiavimą, įrodantį, kad viešojo maitinimo įstaiga ir ekologiško maisto ruošimo įstaiga pateks į pretenduojamo viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo procentuotės intervalą (dokumentas pateikiamas excel foratu);
 • susitarimo raštu su ekologiško maisto ruošimo įstaiga kopiją (tik neruošiančiajai ekologiško viešojo maitinimo įstaigai).

Ekologiškas viešasis maitinimas Lietuvoje. Sertifikavimo gidas.

Siekdami supaprastinti ir pagreitinti informacijos pateikimą, prašome užpildyti sutikimo formą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (forma F-135). Jeigu sutinkate, užpildytą formą bei pasirašytą įstaigos vadovo (ūkio savininko) turite atsiųsti į kontrolės instituciją. Tą atlikę įgausite teisę iš nurodyto pašto teikti kontrolės institucijai dokumentus, kurie bus laikomi pasirašytais nekvalifikuotu elektroniniu parašu lygiaverčiu rašytiniam parašui (pagal Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo 5 str. 1 p.), nes elektroninio parašo, neatitinkančio kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamų reikalavimų, kurie yra numatyti Reglamente (ES) Nr. 910/2014, teisinė galia yra lygiavertė rašytiniam parašui, jeigu tokio elektroninio parašo naudotojai dėl to iš anksto susitaria raštu ir jeigu yra galimybė šį susitarimą išsaugoti patvariojoje laikmenoje. Taigi Jūsų užpildyta sutikimo (forma F-135) ir bus laikoma išankstiniu susitarimu.

Išsamesnę informacija apie dokumentų vertinimą, sutarties sudarymą, tikrinimus rasite skiltyje SERTIFIKAVIMO SISTEMA.

Veiklos vykdytojai turi:

 1. susipažinti su teisės aktų reikalavimais;
 2. ne vėliau kaip iki kito ketvirčio einamojo mėnesio 10 dienos raštu arba el. paštu pateikti kontrolės institucijai apskaičiuotą ekologiškumo procentą;
 3. informuoti apie pasikeitusį ekologiškumo procentą pateikiant ekologiškumo procento apskaičiavimą;
 4. informuoti pasikeitus adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams;
 5. ir pan.

    6. Norint papildyti sertifikatą nauju veiklos adresu reikia užpildyti, pasirašyti ir pateikti viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo deklaraciją         (F-006) (Pildymo instrukcija).

Už viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklų naudojimo kontrolę rinkoje atsakinga Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Ženklo formatai:

Ženklo formatai:

Ženklo formatai:

Viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo schema

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Kontrolės institucija gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo veiklos vykdytojo patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją – ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas - ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Tikrinimai

Veiklos vykdytojų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant veiklos vykdytojo specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti kontrolės institucijai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Kontrolės institucija apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks veiklos vykdytojo patikrinimą.

Sertifikavimo dokumentai

Veiklos vykdytojų tikrinimo protokolai įvertinimui kontrolės institucijoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl viešojo maitinimo veiklos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-309 „Dėl maisto tvarkymo veiklos vykdytojų veiklos kontrolės ir viešojo maitinimo veiklos ekologiškumo ženklo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais pakeitimais ir/ar papildymais. Atsižvelgiant į nutarimo išvadas sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Sertifikatą, kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami veiklos vykdytojui. Sertifikatas kontrolės institucijos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai viešojo maitinimo veiklai.

Pasikeitimai

Pasikeitus veiklos vykdytojo kontrolės institucijai pateiktam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, technologiniams procesams, receptūroms, ženklinimo etiketėms, adresui korespondencijos siuntimui, kontaktams, o taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis veiklos vykdytojas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti kontrolės instituciją. Apie pasikeitimus ar pažeidimus informuojama raštu laisva forma.

Įkainiai patvirtinti   2022 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-631 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-501 „Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Ekologiško viešojo maitnimo įkainiai galiojantys nuo 2023-01-01

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-30