Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS

VšĮ „Ekoagros“ siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei skaidrumą yra įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“ (tel. Nr. 8 700 55006).

Klientai ir vartotojai ja (nemokamai) bet kuriuo paros metu gali anonimiškai informuoti apie asmenų, vykdančių ekologinę ir nacionalinės kokybės produktų gamybą, galimus piktnaudžiavimo atvejus, įstaigos darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką.

Gautų pranešimų turinys yra išanalizuojamas ir imamasi atitinkamų priemonių probleminiams klausimams spręsti.

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133);

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje „Ekoagros“ teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-50).

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.

Informacija apie pažeidimus gali būti teikiama dėl: 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai: 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisimą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo; 5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti paadarinių mastą; 8) kitų pažeidimų.

Informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su „Ekoagros“ sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo informaciją gali pateikti:

1) tiesiogiai atvykęs į įstaigą;

2) elektroniniu paštu pranesk@ekoagros.lt.

„Ekoagros“ paskirtas asmuo administruoti vidinį pranešimų kanalą ir atsakingas už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – atstovė ryšiams su visuomene Irma Minskienė (tel. +370 683 35428).

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pažeidimo forma).

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.