Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMUS

VšĮ „Ekoagros“ siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę bei skaidrumą yra įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“ (tel. Nr. 8 700 55006).

Klientai ir vartotojai ja (nemokamai) bet kuriuo paros metu gali anonimiškai informuoti apie asmenų, vykdančių ekologinę ir nacionalinės kokybės produktų gamybą, galimus piktnaudžiavimo atvejus, įstaigos darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką.

Gautų pranešimų turinys yra išanalizuojamas ir imamasi atitinkamų priemonių probleminiams klausimams spręsti.

„Ekoagros“ vidinis pranešimų apie pažeidimus kanalas – elektroninio pašto adresas pranesk@ekoagros.lt.

Atsakingas asmuo už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą – „Ekoagros“ atstovė ryšiams su visuomene Irma Minskienė (tel. +370 683 35428).

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; 2) pavojaus aplinkai; 3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; 4) neteisėtos veiklos finansavimo;  5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; 6) neteisėtu būdu įgyto turto; 7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 8) kitų pažeidimų. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Apie pažeidimą pranešti gali bet kuris asmuo, kurį su „Ekoagros“ sieja ar siejo tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, priklausantis valdymo organui asmuo arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti, užpildydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2022 m. vasario 14 d. Nr. 129 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ patvirtintą pranešimo apie pažeidimą forma arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu.

Informaciją apie pažeidimą laisva forma teikiantis asmuo nurodo: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis; jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Daugiau informacijos apie kitus informacijos apie pažeidimą pateikimo būdus, gautos informacijos nagrinėjimą ir kt. čia.

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas;

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo (patvirtintas 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133);

Informacijos apie pažeidimus viešojoje įstaigoje „Ekoagros“ teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2019 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-50).

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-27