Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologinės gamybos vykdytojams: nepamirškite pasėlių deklaravimo termino – birželio 14 dienos!

Nepamirškite pateikti paraiškos

Veiklos vykdytojai iki einamųjų metų paskutinės pasėlių deklaravimo be vėlavimo dienos (2022 m. birželio 14 d.) turi užpildyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką.

Po birželio 14 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą nepriimamos.

Nusprendus nebetęsti ekologinio ūkininkavimo prašome raštu informuoti VšĮ „Ekoagros“, pateikiant prašymą nutraukti sertifikavimo darbų sutartį.

Keletas svarbių dalykų

Susipažinkite su leidiniu „Kaip elgtis nustačius galimą Ekologinės gamybos reglamento (Reglamentas (ES) 2018/848) neatitiktį pagal 27 straipsnį arba 28 straipsnio 2 dalį?“, kuriame išsamiai nurodomos veiklos vykdytojo pareigos ir veiksmai įtarus neatitiktį.

Naudodamiesi mobiliąja programėle „NMA agro“ galite pranešti informaciją apie tam tikrą ūkyje atliktą veiklą ir pateikti ją pagrindžiančias nuotraukas. Naudodamiesi programėle sutaupysite laiko, taip pat atitinkamais atvejais kontrolės institucija neatliks papildomai fizinės ūkio patikros. Naudokitės detalia programėlės naudojimosi instrukcija.

Taip pat siekdami supaprastinti ir pagreitinti informacijos pateikimą, siūlome užpildyti Veiklos vykdytojo sutikimą dėl dokumentų ir informacijos apsikeitimo elektroniniu paštu (F-135).

Teisės aktai  

2022-01-01 pradėtas taikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2018/848.  Taip pat Europos Komisija priima papildomus teisės aktus, įgyvendinančius tam tikras šio reglamento (bazinio tesės akto) nuostatas.

2022-03-14 patvirtintos Ekologinės gamybos taisyklės (patvirtintos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375, nauja redakcija – 2022 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 3D-177). 

Nuolat atnaujinamą ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą galite surasti VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje.

Naujienos

Dalis pasikeitimų iš bendrosios dalies:

 • VšĮ „Ekoagros“ 2022 m. atlikusi sertifikavimo darbus išduos nebe patvirtinamuosius dokumentus kaip anksčiau, o sertifikatus. Ir jie bus išduodami per Europos Komisijos įsteigtą elektroninę prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemą (Trade Control and Expert System – TRACES). Išduoti sertifikatai bus skelbiami TRACES sistemoje. Šiais metais taikomas pereinamasis laikotarpis, todėl visi mūsų šalyje išduoti sertifikatai ir toliau bus randami VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainėje.
 • Ekologinės gamybos veiklos vykdytojai turi reguliariai pildyti atskiru žemės ūkio ministro patvirtintą Ekologinės gamybos  žurnalą (patvirtintas 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-857).
 • Veiklos vykdytojas kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu turi imtis prevencinių ir atsargumo priemonių, įskaitant sistemingą esminių procedūrų nustatymą, ir jas reguliariai peržiūrėti bei esant poreikiui pakoreguoti. Todėl reikia įsivertinti rizikas ir pasirengti prevencinių ir atsargumo priemonių planą (VšĮ „Ekoagros“ parengti rekomendacinio pobūdžio planai – www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“).
 • Veiklos vykdytojas, ketinantis perduoti laukus, gyvūnus ar visą gamybos vienetą, kartu su veiklos vykdytoju, kuris ketina perimti nurodytą ūkio dalį, užpildo ir pasirašo Ekologinės gamybos perdavimo formą (F-156) ir ją pateikia kontrolės institucijai.

Dalis pasikeitimų iš augalininkystės dalies:

 • Panaikinta orientacinė neleistinų naudoti medžiagų ribinė vertė.
 • Panaikinti laukų įvardijimai: „ypatingai mažas derlius“, „derliaus nėra“, „nesilaikoma dauginamajai medžiagai keliamų reikalavimų“ ir kt.
 • Panaikinti augalų minimalaus tankumo reikalavimai.
 • Pakeista nuostata dėl dirvožemio gerinimo priemonių naudojimo. Nenurodyta, kokie augalai tinkami sėti kaip tarpiniai augalai ar žaliajai trąšai. Bet veiklos vykdytojai turi atkreipti dėmesį į sąrašą, kuris pateiktas Paraiškos 2 priede.
 • Kaip dirvožemio gerinimo priemonė yra privalomas ankštinių ir tarpinių augalų auginimas, organinių trąšų naudojimas galės būti tik kaip papildoma priemonė.
 • Leidimai naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą reikalingi visiems augalams (javai, vaistiniai aromatiniai augalai, sodo augalai), išskyrus tuos, kurie yra įtraukti į Žemės ūkio ministerijos raštu patvirtintą augalų rūšių sąrašą, kurių dauginamąją medžiagą galima naudoti be atskiro kontrolės institucijos leidimo.
 • Neprijunkite apsaugos juostų prie šalia esančių laukų. Prijungus buvusią apsaugos juostą ar naują plotą prie šalia esančio lauko, laukui perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis bus skaičiuojamas iš naujo (naujas pereinamasis laikotarpis).

 Dalis asikeitimų iš gyvulininkystės dalies:

 • Panaikinti reikalavimai, kad paskutinės penėjimo stadijos metu mėsai skirti suaugę galvijai gali būti laikomi uždarose patalpose, tačiaup šis laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip vienas penktadalis jų gyvenimo ir bet kuriuo atveju negali tęstis ilgiau kaip tris mėnesius ir kad naudojant veterinarinius vaistus, prieš parduodant gyvūnus ar gyvulininkystės produktus pažymėtus kaip ekologiškus, kontrolės institucijai ar įstaigai turi būti pateikta informacija.
 • Nustatyti reikalavimai elninių gyvūnų ir triušių sertifikavimui.
 • Visais atvejais norint į ekologinės gamybos ūkį veisimo tikslais įvesti neekologiškai augintus gyvūnus reikia surinkti įrodymus, kad nėra galimybės įsigyti reikiamo kiekio ir reikiamos kokybės ekologiškai užaugintų gyvūnų, juos pateikti kontrolės institucijai ir gauti leidimą.
 • Nustatyti detalesni naminių paukščių laikymo reikalavimai kiekvienai naminių paukščių grupei.
 • Jeigu norite atlikti ragų ir ragų užuomazgų šalinimo procedūras siekdami pagerinti ūkinių gyvūnų sveikatą, gerovę ar higieną arba tada, kai kyla pavojus darbuotojų saugai, kontrolės institucijai būtina nurodyti priežastis, kodėl reikia atlikti šias procedūras, pateikti veterinarijos gydytojo patvirtinimą ir gauti kontrolės institucijos leidimą.
 • Katastrofinių aplinkybių atveju (esant nepalankaus klimato reiškiniams, gyvūnų ligoms, gaivalinės nelaimės ir kitiems su aplinka susijusiems reiškiniams) neekologiškų gyvūnų įsigijimui, neekologiškų pašarų naudojimui reikia gauti kontrolės įstaigos leidimą.
 • Tvartiniu laikotarpiu leidžiama rišti galvijus ūkiuose, kuriuose laikoma ne daugiau kaip 50 suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus).
 • Galvijų patinai, kuriems daugiau kaip vieni metai, turi turėti galimybę ganytis ganykloje arba diendaržyje.
 • Veiklos vykdytojai privalo registruoti duomenis apie ekologiškai auginamų gyvūnų šėrimo tvarką ir atitinkamais atvejais – ganymo laikotarpį.

Daugiau informacijos veiklos vykdytojams bus atsiųsta laiškais.