Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Ekologinės gamybos taisyklių pakeitimas dėl augalų dauginamosios medžiagos

Žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-647 Ekologinės gamybos taisyklės papildytos nauju  punktu dėl augalų dauginamosios medžiagos, kuri yra auginama sklypuose, kurių perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis prasidėjo 2021 metais.

Naujas 371 punktas nustato:

„Atlikdama augalų dauginamosios medžiagos, kuri yra auginama sklypuose, kurių perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpis prasidėjo 2021 metais, oficialią kontrolę, kontrolės institucija iki 2023 m. gruodžio 31 d. tokiuose sklypuose išaugintai augalų dauginamajai medžiagai suteikia statusą vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiame reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 redakcija, galiojusia 2021 m. paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius konkrečiam laukui paraiškos patvirtinimo metu.

Ekologinės gamybos taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“, suvestinė redakcija, galiojanti nuo 2022-10-22: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.117016/asr