Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Europa iki 2030 m. ketina pertvarkyti maisto sistemą ir ketvirtadalį visos dirbamos žemės paskirti ekologiniam ūkininkavimui

Europos Komisija gegužės 20 d. priėmė dvi strategijas: naują biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama grąžinti gamtą į mūsų gyvenimus, ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema. Šiomis strategijomis siekiama suvienyti gamtą, ūkininkus, įmones ir vartotojus kartu kurti konkurencingą ir tvarią ateitį.

COVID-19 krizė parodė, kokie pažeidžiami tapome dėl vis labiau nykstančios biologinės įvairovės ir kokia svarbi mūsų visuomenei gerai veikianti maisto sistema. Šiose dviejose strategijose pagrindinis dėmesys skiriamas piliečių įsipareigojimui didinti sausumos ir jūros apsaugą, atkurti nualintas ekosistemas ir įtvirtinti Europos Sąjungos (ES) kaip tarptautinės lyderės poziciją tiek biologinės įvairovės apsaugos, tiek tvarios maisto grandinės kūrimo srityje.

Naująja biologinės įvairovės strategija siekiama kovoti su pagrindiniais biologinės įvairovės nykimo veiksniais, pvz., netausiu sausumos ir jūros naudojimu, gamtos išteklių pereikvojimu, tarša ir invazinėmis svetimomis rūšimis. Ši per pačią COVID-19 pandemiją priimta strategija yra vienas iš pagrindinių ES atsigavimo plano elementų ir bus labai svarbi siekiant užkirsti kelią būsimiems protrūkiams bei didinti atsparumą jiems. Be to, ji atvers verslo ir investavimo galimybes ES ekonomikai atgaivinti. Joje pristatomi konkretūs veiksmai, kuriais siekiama, kad Europos biologinė įvairovė iki 2030 m. pradėtų atsigauti. Biologinei įvairovei apsaugoti iš įvairių šaltinių, įskaitant ES fondus ir nacionalinius bei privačius išteklius, bus skiriama 20 mlrd. EUR per metus.

Strategija „Nuo ūkio iki stalo“ bus sudarytos sąlygos pereiti prie tvarios ES maisto sistemos, kuria bus užtikrinamas aprūpinimas maistu ir galimybė maitintis sveikais iš sveikos planetos išteklių gautais produktais. Strategijoje nustatyti konkretūs ES maisto sistemos pertvarkymo tikslai, be kita ko, 50 proc. sumažinti pesticidų naudojimą ir jų keliamą riziką, bent 20 proc. sumažinti trąšų naudojimą, 50 proc. sumažinti ūkiniams gyvūnams ir akvakultūrai naudojamų antimikrobinių medžiagų pardavimą ir 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės naudoti ekologiniam ūkininkavimui.

Svarbų vaidmenį pereinant prie sąžiningesnės ir tvaresnės maisto sistemos atlieka Europos ūkininkai, žvejai ir akvakultūros produktų gamintojai. Kad jie galėtų diegti tvaresnę praktiką, remiantis bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės politika jiems bus teikiama parama per naujus finansavimo kanalus ir pagal ekologines sistemas.

Šios dvi strategijos sudaro Europos žaliojo kurso pagrindą, todėl jomis bus taip pat bus grindžiamas ekonomikos gaivinimas. Atsižvelgiant į COVID-19 krizę pažymėtina, kad šiomis strategijomis bus stiprinamas visuomenės gebėjimas atsilaikyti prieš būsimas pandemijas ir tokias grėsmes kaip klimato kaitos poveikis, miškų gaisrai, maisto stygius ir ligų protrūkiai.

„Europos Komisijos patvirtinta strateginė pozicija mažinti priklausomybę nuo pesticidų ir antimikrobinių medžiagų, mažinti trąšų naudojimą, plėsti ekologinį ūkininkavimą, gerinti gyvūnų gerovę ir mažinti biologinės įvairovės nykimą bei finansavimo priemonių šiai pozicijai įgyvendinti numatymas – žalia šviesa ekologinio sektoriaus reikšmingam augimui ir plėtrai. Tai yra didelis ir reikšmingas politinis pasiekimas, dėl kurio ekologinis ūkininkavimas tampa pagrindiniu naujos Europos tvaraus maisto sistemų vizijos elementu. Tikiu, kad šie argumentai padės įtikinti vyriausybę suteikti tinkamą paramą ekologiškų produktų plėtrai nacionaliniu lygiu“, – sako VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.

Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą pritarti šioms dviem strategijoms. Visi piliečiai ir suinteresuotieji subjektai kviečiami įsitraukti į diskusijas. Strategijoms pritarimą tą pačią dieną, kai tik ji buvo priimta, jau išreiškė skėtinė Europos ekologinės žemdirbystės organizacija IFOAM ES. Šios organizacijos pranešimą spaudai skaityti čia (anglų k.): https://www.ifoam-eu.org/en/news/2020/05/20/press-release-ifoam-eu-welcomes-landmark-decision-put-organic-heart-future-european.

Europos Komisijos pranešimą „Europos atsparumo didinimas stabdant biologinės įvairovės nykimą ir kuriant patikimą ir tvarią maisto sistemą“ skaityti čia (lietuvių k.): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_884.

Europos Komijos, IFOAM ES ir VšĮ „Ekoagros“ informacija