Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Europos Komisija pasiūlė metams atidėti naujojo ekologinės gamybos reglamento įsigaliojimą ir rengia ekologinio ūkininkavimo skatinimo iniciatyvas

Ekologinės gamybos sektorius bus labai svarbus siekiant Europos žaliojo kurso tikslų ir įgyvendinant strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ ir Biologinės įvairovės strategiją. Komisijos prioritetas yra užtikrinti, kad ekologinio ūkininkavimo sektoriuje būtų įdiegtos reikiamos priemonės, taip pat gerai veikianti ir konsensusu pagrįsta teisės aktų sistema. To reikia norint pasiekti, kad 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės būtų ūkininkaujama ekologiškai.

Priėmus naują ekologinės gamybos reglamentą sukurtas tvirtas pagrindas, bet dar reikia priimti tokį pat tvirtumą užtikrinsiančius antrinės teisės aktus. Todėl valstybių narių, Europos Parlamento, trečiųjų šalių ir kitų suinteresuotųjų subjektų prašymu Komisija pasiūlė atidėti naujojo ekologinės gamybos reglamento įsigaliojimą vieniems metams – jis įsigaliotų ne 2021 m. sausio 1 d., o 2022 m. sausio 1 d.

Taip pat 2021 m. pradžioje bus priimtas Ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas ir tai bus svarbi priemonė, padėsianti sektoriui augti ateityje.

Plačiau apie Europos Komisijos priemones:

Ekologinio ūkininkavimo veiksmų planas bus svarbus siekiant padėti sektoriui augti, skatinant abi – paklausos ir pasiūlos – puses. Jo koncepciją sudarys trys ašys: skatinti ekologiškų produktų paklausą kartu išlaikant vartotojų pasitikėjimą; skatinti Europos Sąjungoje didinti ekologinio ūkininkavimo plotą; didinti ekologinės gamybos, įskaitant ir tvarų išteklių valdymą, reikšmę kovojant su klimato kaita ir biologinės įvairovės nykimu. Rugsėjo 4 d. pradėtų viešų konsultacijų tikslas – sužinoti, ką apie plano projektą mano piliečiai, nacionalinės valdžios institucijos ir atitinkami suinteresuotieji subjektai. Konsultacijos internete vyks 12 savaičių, iki 2020 m. lapkričio 27 d.

Nauji ekologinę gamybą reglamentuojantys teisės aktai atspindės šio sparčiai augančio sektoriaus dinamiškumą. Naujosiomis taisyklėmis siekiama ūkininkams užtikrinti sąlygas konkuruoti sąžiningai, kartu užkertant kelią sukčiavimui ir išsaugant vartotojų pasitikėjimą. Kad perėjimas nuo dabartinių teisės aktų prie naujųjų taisyklių būtų sklandus ir sektorius bei valstybės narės būtų visiškai pasirengę jas įgyvendinti, Komisija pasiūlė atidėti jų įsigaliojimą vieniems metams. Iš pradžių atidėti taisyklių įsigaliojimą – dėl rengiamų antrinės teisės aktų sudėtingumo ir svarbos – prašė valstybės narės, Europos Parlamentas, trečiosios šalys ir kiti suinteresuotieji subjektai. Antrinės teisės aktų rengimą pristabdė koronaviruso sukelta krizė. Atidėjus taisyklių įsigaliojimą, bus pakankamai laiko reikiamoms plataus masto konsultacijoms ir teisėkūros tikrinimui.

Vykdant ES žemės ūkyje pagaminamų maisto produktų populiarinimo politiką Europos žemės ūkio sektorius bus remiamas propaguojant jo kokybę vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. 2021 m. Komisija planuoja skirti specialų 40 mln. EUR biudžetą ekologiniam ūkininkavimui propaguoti. Iš šio biudžeto bus bendrai finansuojamos ES ekologinės gamybos sektoriaus populiarinimo priemonės ir informavimo kampanijos didinant informuotumą apie jo užtikrinamą kokybę ir skatinant paklausą.

Be šių pagrindinių priemonių, ekologinio ūkininkavimo plėtra Europos Sąjungoje toliau bus remiama vykdant bendrąją žemės ūkio politiką (BŽŪP). Pavyzdžiui, pagal kaimo plėtros paramos programas remiami ūkininkai, norintys pereiti prie ekologinio ūkininkavimo, taip pat besilaikantys šios žemės ūkio praktikos.

Pagal Europos Komisijos informaciją

Skaityti visą Europos Komisijos pranešimą