Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Prevencinių ir atsargumo priemonių planai veiklos vykdytojams (atnaujinti 2022-08-10)

„Ekoagros“ parengė rekomendacinius prevencinių ir atsargumo priemonių planus šioms sertifikuojamoms sritims: augalininkystei, gyvulininkystei, bitininkystei, akvakultūrai ir laukinės augalijos rinkimui. Juos rasite www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai“.

Šie parengti planai yra rekomendaciniai, tad veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Rekomendaciniai planai parengti vadovaujantis 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/848 5 straipsnio f punkto iv papunkčiu (f)tinkamai rengti ir valdyti biologinius procesus, grindžiamus ekologinėmis sistemomis, kurios naudoja valdymo sistemos vidinius gamtos išteklius, naudojant metodus: iv) kurie grindžiami rizikos įvertinimu ir prireikus atsargumo bei prevencinių priemonių naudojimu“.

Pagal teisės aktus, veiklos vykdytojas kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu imamasi, kai tinkama, prevencinių ir atsargumo priemonių, įskaitant sistemingą esminių procedūrinių veiksmų nustatymą, ir jas reguliariai peržiūri ir pakoreguoja (R2018/848 9 str. 6; 28 str. 1; R2021/2119 2 str. 2).

„Ekoagros“ informacija

Iliustracijos šaltinis: https://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/society/20180404STO00909/ekologinis-ukininkavimas-es-faktai-ir-skaiciai