Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Susipažinkite su „Ekoagros“ etikos ir elgesio politika

Šiuolaikiniame pasaulyje darbo veiklai tampant vis sudėtingesnei, intensyvesnei, atsakingesnei ir reikšmingesnei, organizacijoms iškyla poreikis apsibrėžti savo vertybinius pagrindus, nusistatyti esmines moralines nuostatas, kuriomis būtų vadovaujamasi darbe, ir sukurti tam tikrus instrumentus bei mechanizmus, kurie leistų šiuos principus įgyvendinti kasdienėje veikloje. Tokiu instrumentu dažniausiai tampa įstaigos etikos kodeksas, o mechanizmu – kodekso įgyvendinimo sistema ir jo gyvybingumo užtikrinimo priemonės.

Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ taip pat šiais metais išsikėlė tikslą apsibrėžti savo etikos ir elgesio politiką, reglamentuoti ją ir imtis sistemiškai įgyvendinti. Buvo atlikta visų darbuotojų apklausa, išanalizuoti jos rezultatai, sudaryta darbo grupė iš pačių darbuotojų deleguotų asmenų, parengtas ir patvirtintas įstaigos Etikos (elgesio) kodeksas. Kodeksas nustato personalo etikos ir elgesio principus, reguliuoja įstaigos santykius su klientais, tiekėjais, partneriais ir konkurentais.

„Identifikavus poreikį kurti įstaigoje Etikos (elgesio) kodeksą – esminė sąlyga buvo, kad jis būtų kuriamas iš apačios į viršų principu, o ne deklaratyviai nuleistas iš vadovybės ir padėtas į stalčių. Į kodekso kūrimo procesą buvo įtraukti visi darbuotojai, jų pačių išsikeltos vertybės ir sąlygos nugulė į turinį. Todėl tikiu, kad jis atspindi mūsų kolektyvo dvasią ir nebus tik deklaracija, o padės mums visiems savo kasdienėje veikloje veikti pagal sutartas ir priimtinas elgesio esmes, profesinės etikos normas ir taps pamatiniais principais, padedančiais tiek mums patiems lengviau įveikti kasdienius darbo iššūkius, tiek tarpininkauti santykiuose tarp įstaigos darbuotojų ir visuomenės,“ – sako „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė.  

Nors kodekso laikymasis iš principo yra savanoriškas, numatytos tam tikros kodekso veiksmingumo užtikrinimo priemonės – kasmetinė peržiūra, periodinės darbuotojų ir klientų apklausos. Sudaryta Etikos (elgesio) komisija, kuri tirs galimus etikos normų pažeidimus. Be to, jau prieš kelerius metus „Ekoagros“ yra įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“. Klientai ir vartotojai ja nemokamai bet kuriuo paros metu gali anonimiškai informuoti ne tik apie asmenų, vykdančių ekologinę ir nacionalinės kokybės produktų gamybą, galimus piktnaudžiavimo atvejus, bet ir apie įstaigos darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką.

„Ekoagros“ etikos (elgesio) kodekse apibrėžta, kad vykdydama savo veiklą viduje ir išorėje – bendraudama su klientais, socialiniais partneriais ir veiklą kontroliuojančiomis institucijomis, įstaiga vadovaujasi veiklos ir elgesio principais, nustatytais Lietuvos teisės aktuose viešojo administravimo subjektams ir jų darbuotojams: atsakomybe, atvirumu, efektyvumu, kūrybingumu, lankstumu, lojalumu valstybei, nesavanaudiškumu, sąžiningumu ir nešališkumu, padorumu, pagarba žmogui ir valstybei, politiniu neutralumu, profesionalumu, teisingumu, viešumu ir skaidrumu. Taip pat tarptautiniuose teisės aktuose numatytais veiklos principais – tokiais kaip kontrolės oficialumas, sklandumas, kokybė, nuoseklumas ir veiksmingumas, skaidrumas, nepriklausomumas, proporcingumas, profesinė paslaptis, konfidencialumas ir kt.

Įstaiga laikosi bendradarbiavimo ir konkurencijos teisės normų, nesudaro neteisėtų susitarimų, siekia konkuruoti sąžiningai, pagal veikiančius įstatymus ir vadovaudamasi etikos principais. Santykiai su visuomene grindžiami viešo intereso lygiavertiškumo, sąžiningumo ir skaidrumo, reputacijos, objektyvumo, teisėtumo ir kt. kriterijais bei principais, santykiai su klientais, tiekėjais ir partneriais – abipusiu pasitikėjimu, aptarnavimo ir bendravimo kokybe, veiklos efektyvumu.

Daugiau informacijos ir susipažinti su kodeksu galite www.ekoagros.lt skiltyje: APIE EKOAGROS / ETIKOS (ELGESIO) KODEKSAS

„Ekoagros“ informacija