Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Svarbu pareiškėjams: „Ekoagros“ pereina prie elektroninio dokumentų valdymo

Informuojame savo pareiškėjus, kad viešojoje įstaigoje „Ekoagros“, prisidedant prie valstybinės dokumentų valdymo sistemos reformos ir siekiant mažinti popierinių dokumentų skaičių bei supaprastinti dokumentų valdymo procesus, 2020 metais buvo pradėta diegti elektroninė dokumentų valdymo sistema. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įstaiga visus siunčiamus oficialiuosius dokumentus pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Mūsų pareiškėjams, davusiems sutikimą korespondenciją (dokumentas ir naujienas) gauti el. paštu, dokumentai toliau bus siunčiami įprasta tvarka, tik kitokiu formatu. Pasirašant dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, keičiasi jų formatas. Nuo šiol el. paštu bus siunčiami elektroninių dokumentų nuorašai.

Pareiškėjams, nedavusiems sutikimo el. paštu gauti korespondencijos, ji ir toliau bus siunčiama paprastu paštu – tik jiems bus siunčiami elektroninių dokumentų nuorašai (elektroninių dokumentų kopijos). 

Patvirtinamųjų dokumentų (sertifikatų) nei forma (specialus blankas su įpresuota holograma), nei siuntimo tvarka nesikeičia

Norime pabrėžti, kad elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir fiziniu parašu pasirašyti popieriniai dokumentai.

Jei turite daugiau klausimų, siūlome kreiptis tiesiogiai į skyriaus ar filialo, kuris atsakingas už jūsų veiklos sertifikavimą, darbuotojus (kontaktus rasite mūsų interneto svetainės skiltyje „Kontaktai“ https://www.ekoagros.lt/kontaktai).

VšĮ „Ekoagros“ informacija

 

Elektroninį parašą reglamentuojantys teisės aktai:

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (4 skirsnis 25 straipsnis) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex%3A32014R0910

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymas. 2018 m. balandžio 26 d., Nr. XIII-1120 (3 skyrius) https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/994308704dfa11e88525a4bc7611b788