Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Teismų praktika: gretimo sklypo savininkui priteista atlyginti žalą ekologiniam ūkiui už taršą, tačiau dalis rizikos dėl neatsargumo teko ir pačiam ekologiniam ūkiui

Šių metų pradžioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą dėl žalos atlyginimo ekologiniam ūkiui už tai, kad gretimo sklypo savininkas užteršė jo ekologinės gamybos lauką neleistinomis ekologinėje gamyboje medžiagomis.  

„Ekoagros“ sertifikuojamas ekologinės gamybos veiklos vykdytojas savo ekologiniame ūkyje augino žieminius kviečius ir planavo juos parduoti už sutartą kainą. Tačiau lauko pakraštys buvo užterštas glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais, šiems pasklidus nuo gretimo sklypo. Dėl cheminių medžiagų poveikio augalai išgelto ir nudžiūvo. „Ekoagros“ konstatavo šoninę taršą ir panaikino leidimą produkciją parduoti kaip ekologišką, todėl produkciją teko realizuoti kaip neekologišką už mažesnę kainą.

Teismas pažymėjo, kad naudojant cheminius preparatus būtina laikytis gerosios augalų apsaugos naudojimo praktikos ir įsitikinti, kad šių naudojimas nepažeis trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, o to nesilaikymas sudaro asmens veiksmų neteisėtumą.

Konstatuota, jog ūkininkas, vykdydamas purškimo chemikalais darbus, nebuvo atidus ir tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai buvo būtina esamomis aplinkybėmis, ir šiais veiksmais padarė žalą ekologinio ūkio savininkui. Taip pat konstatavo, kad buvo sužlugdytas ne tik siekis ūkininkauti tvariai, saugoti gamtą, bet ir verslo planas gauti didesnes pajamas iš ekologiškai užaugintų produktų. Todėl gretimo sklypo savininkui priteista atlyginti ekologinio ūkio savininkui dėl kainų skirtumo patirtą žalą.

Tačiau taip pat Teismas konstatavo, kad ir ekologinio ūkio savininkas nesiėmė pakankamai atsargumo priemonių, todėl turi prisiimti dalį rizikos.

Teismas išaiškino, kad apsaugos juostų ekologiniame lauke įrengti ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkas neprivalo. Tačiau ekologiškai ūkininkaujantis asmuo privalėjo pats įsivertinti užteršimo neleistinomis ekologinėje gamyboje medžiagomis sertifikuojamų žemės ūkio naudmenų ir (ar) pasėlių plotų, besiribojančių su neekologinės gamybos būdu dirbamais žemės plotais, riziką ir imtis priemonių, kad sertifikuojami plotai ir (arba) juose auginamos kultūros nebūtų užteršti neleistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis.

Kaip vieną iš atsargumo priemonių teismas įvardijo gretimuose žemės sklypuose dirbančių ūkininkų informavimą, jog šalia esantis ūkis yra ekologinis.

Taip pat ekologiškai ūkininkaujantis ūkininkas turi atsakingai įsivertinti, ar nereikia įsirengti apsaugos juostų prie sertifikuojamų laukų.

Teismas nutarė, jog dėl didelio ekologinio ūkio savininko neatsargumo, pasireiškusio nepakankamu rūpestingumu, prisidėjo prie žalos atsiradimo, todėl kompensuojamos žalos dydis sumažintas 30 proc.  

„Ekoagros“ primena, kad, pagal teisės aktus, ekologinės gamybos veiklos vykdytojas privalo kiekvienu gamybos, paruošimo ir platinimo etapu nusimatyti prevencines ir atsargumo  priemones, kad išvengtų užteršimo rizikos.

Veiklos vykdytojų patogumui, „Ekoagros“ yra parengusi rekomendacinius prevencinius ir atsargumo priemonių planus (juos galima rasti  www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ / „Prevenciniai ir atsargumo priemonių planai“. Šie planai yra rekomendaciniai, tad veiklos vykdytojai gali turėti savo sukurtus prevencinių ir atsargumo priemonių planus.

Parengta pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo informaciją