Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

Yra galimybė sertifikuoti pagal ekologinės gamybos reikalavimus ir mažus plotus, esančius namų valdos teritorijoje

Ekologiškos produkcijos augintojai gali sertifikuoti mažus ekologiškai dirbamos žemės plotus, esančius namų valdos teritorijoje.

Laukai turi būti įbraižyti ir deklaruoti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškoje

Gali būti sertifikuojami nedideli laukai (šiltnamiai, diendaržiai, grybynai ir kt.), esantys namų valdos teritorijoje ir netinkami tiesioginėms išmokoms gauti. Sertifikuoti ekologinės gamybos plotus gali tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys, įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Visi ketinantys sertifikuoti privalo elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (toliau – PPIS) ir deklaruoti pateikiant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraišką (toliau – paraiška) pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius administravimo tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/36c331009cba11e58fd1fc0b9bba68a7/asr). Įbraižomi turi būti visi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai. Atkreiptinas dėmesys, kad  už laukus, įbraižytus į žemiau lentelėje nurodytas teritorijas tiesioginės išmokos neskiriamos, o tokie laukai turi būti deklaruojami kodu – „NEP“ - netinkami paramai plotai.

KODAS

OBJEKTO APRAŠYMAS

bl3

Kontrolinis miško žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima miško žemė (miškai, medžių grupės, krūmynai)

bl6

Kontrolinis užstatytos teritorijos žemės sklypas ne mieste

bl9

Kontrolinis mišrusis žemės sklypas – sklypas, kurio didžiąją dalį užima žemės ūkiui nenaudojama žemė (pelkėtos teritorijos, karjerai, laikinai įmirkę plotai ir pan.)

 

Ką pažymėti paraiškoje

Įbraižius ketinamus sertifikuoti laukus netinkamoje tiesioginėms išmokoms gauti teritorijoje, juos pažymėjus kodu „NEP“, reikia „KŽSRP“ (kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimas) pasirinkime nurodyti auginamą naudmeną ir tokiam laukui paraiškos keturioliktajame stulpelyje pažymėti sutartinį kodą „EKS“ - sertifikuojama pagal ekologinio žemės ūkio gamybą, taip nurodant, kad ketinama siekti ekologinės gamybos patvirtinamojo dokumento (sertifikato).

Mažiausias žemės ūkio naudmenų laukas, kurį galima įbraižyti PPIS, yra 1 aras (jeigu ketinama sertifikuoti mažesnį plotą (grybynas, šiltnamis), reikėtų atskiru pranešimu informuoti VšĮ „Ekoagros“ nurodant teisingą sertifikuojamą plotą kvadratiniais metrais ir jame auginamą kultūrą.

Laikantiems gyvūnus

Laikantys gyvūnus, kuriuos ketina sertifikuoti, jau deklaruodami plotus paraiškos pirmame lape pažymi, kuriuos gyvulius ir / ar paukščių rūšis ketina sertifikuoti ekologinei gamybai. Esant galimybei deklaruoti ir sertifikuoti gyvulių diendaržius ir lauko aikšteles, yra galimybė pateikti paraišką sertifikuoti gyvūnus ir tiems ūkio subjektams, kurie neturi / nevaldo žemės (tačiau turi diendaržius ir lauko aikšteles), tačiau yra sudarę rašytinius susitarimus su greta esančiais ekologiniais ūkiais dėl pašarų tiekimo ir mėšlo paskleidimo.

Pateikti laiku dokumentus sertifikavimo įstaigai

Ekologinę gamybą sertifikuojantys ūkio subjektai sertifikavimo įstaigai taip pat turi pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus, laikydamiesi nurodytų terminų.

Pirmą kartą pageidaujantys sertifikuoti augalininkystėsgyvulininkystės produktų pirminę gamybą iki einamųjų metų pasėlių deklaravimo pabaigos turi pateikti prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą (forma F-002) ir ekologinės gamybos ūkio pirminio įvertinimo anketą (forma F-003).

Sertifikuojantys ne pirmus metus privalo deklaruoti pateikiant paraišką pagal Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius administravimo tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, o sertifikavimo įstaigą informuoti tik apie ūkyje įvykusius pasikeitimus.

Daugiau informacijos rasite – VšĮ „Ekoagros“ interneto svetainės www.ekoagros.lt skyrelyje „Ekologinis ūkininkavimas“ (nuoroda https://www.ekoagros.lt/ekologisku-produktu-gamybos-sertifikavimas).

Svarbu laikytis visų teisės aktų reikalavimų

Visi, kurie sertifikuoja ekologinę gamybą, privalo laikytis Tarybos reglamento Nr. 834/2007,  Komisijos reglamento Nr. 889/2008 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų.

Pažymėtina, kad net ir mažų žemės plotų valdytojai, ketinantys pradėti ekologiškai ūkininkauti, privalo iki einamųjų metų spalio 15 d. baigti privalomus ekologinio ūkininkavimo pagrindų kursus. O tie, kurie jau turi formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, išsimokslinimą, turi gauti patvirtinimą, kad turimas išsimokslinimas yra tinkamas. Mokymus administruoja ir patvirtinimus dėl turimo išsimokslinimo tinkamumo išduoda VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (daugiau informacijos www.litfood.lt).