Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2023 m. 2024 m. I ketv.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 4530 1 4606 1
Filialo direktorius 3650 2 3561 2
Skyriaus vadovas 3764 5 3809 5
Skyriaus koordinatorius 2548 5 2488 5
Tikrintojas-ekspertas 2822 11 2718 11
Tikrintojas 2902 23 2659 22
Ekspertas 2742 14 2562 13

Veiklos rodikliai 2024 m., nuo kurių priklausys viešosios įstaigos „Ekoagros“ vadovo papildoma darbo užmokesčio dalis 2025 m.:


Užduotis/rodiklis Rodiklio reikšmė 2024 m. (planas) Papildomos dalies dydis proc.
1.Ekologinės gamybos augalininkystės ir augalininkystės/gyvulininkystės veiklos vykdytojų kasmetiniai patikrininimai, procentas atliktas veiklos vykdytojų patikrinimai. 99 proc. veiklos vykdytojų patikrinimus
atlikti iki 2024-10-31

6
2.Ekologinės gamybos augalininkystės ir augalininkystės/gyvulininkystės vykdytojų skaičiaus plėtra pasitelkus šviečiająmą ir informavimo veiklą, skirtą skatinti įprastinės žemės ūkio gamybos vykdytojus pereiti į ekologinę gamybą, procentas sertifikuotų naujų ekologinės gamybos vykdytojų nuo visų ekologinės gamybos veiklos vykdytojų lyginant su 2023 m.

4 proc.


5
3.Ekologiško viešojo matinimų įstaigų sertifikavimas (sertifikato, suteikiančio teisę naudoti vieną iš trijų ženklų, išdavimas), sertifikuotų įstaigų skaičiaus didėjimas lyginant su 2023 m., proc.
100 proc. (12 įstaigų)

2
4.VšĮ „Ekoagros“ sertifikavimo procesų skaitmenizavimas. 4.1. Iki 2024-03-31 atlikti ŽŪMPSIS
savitarnos portalo ir
kitų modulių kūrimo rinkos
apklausos bei kiti darbai,
kurie reikalingi norint sukurti
savitarnos portalą ir reikiamus
kitus modulius
4.2.Iki 2024-12-31 sukurti
ŽŪMPSIS savitarnos portalo
ir produktų tvarkymo moduliai
7
5.Reprezentatyviosios šalies gyventojų apklausos atlikimas, siekiant išsiaiškinti esamą sertifikuotos ekologiškos produkcijos vartojimo situaciją Lietuvoje. Įvykdyta reprezantyvioji
apklausa ir atlikta
apklausos rezultatų
bei duomenų analizė


2
6. Didinant  veiklos efektyvumą mažinti NKP sertifikavimo veiklos sąnaudas proporcingai sertifikuotų subjektų skaičiui lyginant su 2023 m. 10 proc. 2
7. Informaciniai renginiai (seminarai) esamiems ir potencialiems NKP gamintojams apie visas šiuo metu patvirtintas specifikacijas. Ne mažiau kaip 9
informaciniai renginiai
skirtingomis temomis.
Bendras dalyvių skaičius
ne mažiau kaip 270
dalyvių


2
8. Veiklos vykdytojų, kuriems VšĮ „Ekoagros“ atlieka ekologinės gamybis sertifikavimą ir kontrolę, pagal Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departemento Nacionalinę ekologijos programą skaičiaus didėjimas lyginant su 2023 m.
50 proc.

2
9. Filialo „Litfood“ veiklos rezultatyvumo ir kokybės užtikrinimas:
9.1. naujų, lyginant su 2023 m., Lietuvos maisto ir gėrimų produktų gamintojų, dalyvaujančių eksporto skatinimo veiklose, skaičiaus didėjimas, proc.;
9.2. eksporto skatinimo veiklose, iš dalies finansuojamose ministerijos teikiamos de minimis pagalbos lėšomis, dalyvaujančių Lietuvos gamintojų finansinio prisidėjimo dalies didėjimas, lyginant su 2023 m., proc*;
9.3. grįžtamasis eksporto skatinimo susitikimų/marketingo projektų organizavimao ir įgyvendinimo teigiamas vertinimas, proc.

9.1.- 5

9.2.- 5


9.3.- 852
  Iš viso: 30

* į šį padidėjimą neįtraukiamas Lietuvos gamintojų finansinio prisidėjimo didėjimas dėl padidėjusių dalyvavimo parodose kaštų (dalyvio mokesčiai, stendo ploto nuoma, stendo įrengimo kaštai ir pan.), dalyvavimo verslo misijose kaštų (transporto į/iš misijos, transporto misijos šalyje, apgyvendinimo ir kt. dalinai finansuojamos išlaidos) ir kt. kaštų, kurių padidėjimą lėmė pasikeitusi ekonominė situacija.

Rodiklių siekimo metai Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis Rodikliai
2023 2024 1. Sukurta ir taikoma sąnaudų priskyrimo visoms vykdomoms sertifikavimo veikloms apskaitos sistema.1 Iki 2023-04-01
2. Atlikta pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) sertifikavimo paslaugų įkainių pagrindimo studija ir jos rezultatai pateikti Žemės ūkio ministerijai. Iki 2023-07-01
3. Veiklos vykdytojų, kuriems VšĮ ,,Ekoagros“ atlieka ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę, pagal Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamento Nacionalinę ekologijos programą skaičiaus padidėjimas, vnt. 20

4.Užtikrinti švietėjišką veiklą apie ekologinę gamybą bei pagal NKP, skirtą esamiems bei potencialiems veiklos vykdytojams ir galutiniams vartotojams:

4.1. šviečiamieji renginiai (mokymai, seminarai ir kt.) esamiems veiklos vykdytojams ir ketinantiems naujai įsitraukti į ekologinę bei NKP gamybą;

4.2. ekologinės ir NKP gamybos sertifikavimo procesų / oficialios kontrolės išaiškinimai ir dažnai pasitaikančių pažeidimų prevencijai skirtos informacinės medžiagos pateikimas veiklos vykdytojams (grafinių vizualizacijų ir kt. pagalba);

4.3. pranešimai spaudai, skirti galutiniam ekologiškos bei NKP produkcijos vartotojui.

≥ 12 renginių

(iš jų ≥ 10 skirta
ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 informacinės aiš
kinamosios medžiagos vienetų

(iš jų ≥ 10 skirta
ekologinei gamybai, o ≥ 2 NKP);

≥ 12 pranešimų spaudai

(iš jų ≥ 10 skirta
ekologinei gamybai, o 2 ≥  NKP)

5. Komunikacijos su klientais gerinimas ir prevencinė veikla, siekiant mažinti pažeidimų mąstą.2

Virš 85 proc.
kiekvienos veiklos
(ekologinės gamybos ir NKP)
klientų.

1      1. iki 2023-04-01 Žemės ūkio ministerijai pateikta informacija apie įstaigos atskirtas sąnaudas pagal veiklas remiantis 2022 m. duomenis ir sąnaudų atskyrimo metodika;

  1. iki 2023-04-01parengtas įstaigos informacinių sistemų sąnaudų atskyrimas pagal veiklas  ir atliktas apskaitos sistemos pritaikymas;
  2. nuo 2023-04-01 užtikrinamas sąnaudų pagal veiklas atskyrimas atnaujintoje ir atitinkamai pritaikytoje apskaitos sistemoje.

 Vertinama pagal klientų anoniminės elektroninės apklausos rezultatus – teigiamai vertina VšĮ „Ekoagros“ vykdomos komunikacijos kokybę ir pažeidimų prevencijos veiklą (informacinės medžiagos skleidimą,  pro aktyvų informavimą ir kt.).

  1. VšĮ „Ekoagros“ 2023 m. kovo 31 d. raštu Nr. S-1441 „Dėl VšĮ “Ekoagros” rodiklių įgyvendinimą patvirtinančių dokumentų pateikimo“ pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai veiklos rodiklio Nr. 1 įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus – VšĮ “Ekoagros” pagrindinės veiklos sąnaudų apskaitos ir jų paskirstymo veikloms metodiką; VšĮ “Ekoagros” 2022 metais patirtas pagrindinės veiklos sąnaudas ir jų paskirstymą pagal vykdomas sertifikavimo veiklas; VšĮ “Ekoagros” informacinių sistemų sąnaudų atskyrimo pagal veiklas ir atliktos apskaitos sistemos pritaikymo darbų priėmimo perdavimo aktą.
  2. VšĮ „Ekoagros“ 2023 m. birželio 30 d. raštu Nr. S-5065 „Dėl VšĮ “Ekoagros” rodiklių įgyvendinimą patvirtinančių dokumentų pateikimo“ pateikė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai veiklos rodiklio Nr. 2 įgyvendinimą patvirtinančius dokumentus – pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintų produktų sertifikavimo paslaugų įkainių pagrindimo studiją bei NKP sertifikavimo veiklos finansinių rezultatų reikšmių apskaičiavimą.
  3. 2023 metais VšĮ „Ekoagros“ sertifikavo 85 ūkio subjektus pagal Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamento Nacionalinę ekologijos programą. 2022 metais sertifikuotų pagal Jungtinių Amerikos Valstijų žemės ūkio departamento Nacionalinę ekologijos programą skaičius – 23 vnt. Padidėjimas – 62 vnt. Informacija apie 2022 m. ir 2023 m. sertifikuotus ūkio subjektus pridedama.
  4. VšĮ „Ekoagros“ 2023 m. siekdama užtikrinti švietėjišką veiklą apie ekologinę gamybą bei pagal NKP, skirtą esamiems bei potencialiems veiklos vykdytojams ir galutiniams vartotojams, įgyvendino šias priemones:

4.1. Suorganizavo 17 (septyniolika) nuotolinių internetinių šviečiamųjų renginių esamiems veiklos vykdytojams ir ketinantiems naujais įsitraukti į ekologinę bei NKP gamybą14 iš jų skirti ekologinės gamybos veiklos vykdytojams (rubrika „EKOLINK“), o 3 skirti NKP (rubrika „KOKYBĖS LINK“): 2023-04-07 seminaras „2022 m. pritaikytos neatitiktys pirminės ekologinės gamybos augalininkystės, gyvulininkystės srityse. Kaip jų išvengti ateityje?“; 2023-04-19 seminaras „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą užaugintų šviežių vaisių ir daržovių sertifikavimo rezultatai 2022 m. Teisės aktų pasikeitimai“; 2023-04-20 seminaras „Ekologinės gamybos reikalavimų pasikeitimai paruošimo, platinimo, importo, eksporto veiklų vykdytojams“; 2023-04-25 seminaras „Pasiruošimas ekologiškų produktų tvarkymo patikrai“; 2023-04-25 seminaras „Noriu pradėti ekologiškai ūkininkauti: kada ir kokius veiksmus atlikti, kokius dokumentus pateikti?“; 2023-04-26 seminaras „Pažeidimai pirminėje ekologinėje gamyboje ir už juos taikomos priemonės. Kaip jų išvengti?“; 2023-04-27 seminaras „Kaip pradėti ekologiškai ūkininkauti 2023 m. Reikalavimai augalininkystei“; 2023-04-28 seminaras „Naminių paukščių auginimo reikalavimų ypatumai ir pasikeitimai (ekologinėje gamyboje)“; 2023-05-04 seminaras „Ūkinių gyvūnų (galvijų, avių, ožkų ir arklinių šeimų gyvūnų, kiaulių, elninių šeimos gyvūnų, triušių) auginimo ir gyvulininkystės produktų gamybos taisyklių ypatumai bei pasikeitimai (ekologinėje gamyboje)“; 2023-05-05 seminaras „Pirminės ekologinės gamybos augalininkystės, gyvulininkystės sričių sertifikavimo 2022 m. rezultatai. Teisės aktų pokyčiai“; 2023-05-10 seminaras „Gyvulininkystės ir paukštininkystės produktų sertifikavimas pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą“; 2023-05-30 seminaras „Nacionalinės maisto kokybės produktų sertifikavimas 2023 m.“; 2023-06-15 seminaras „Dažniausi klausimai ir klaidos pildant ekologiškų produktų tvarkymo veiklos sertifikavimo dokumentus“; 2023-06-27 seminaras „Ekologiško maisto ženklinimo reikalavimai ir proceso kontrolė. Receptūros patvirtinimas“; 2023-09-14 seminaras „Pasiruošimas ekologinės tvarkybos patikrai“; 2023-11-08 seminaras „Ekologiško viešojo maitinimo sertifikavimas: reikalavimai, formos ir dokumentai“; 2023-11-22 seminaras „Ekologiško maisto ženklinimo reikalavimai ir proceso kontrolė. Receptūros patvirtinimas“.

Taip pat papildomai suorganizavo ir 2 (du) nuotolinius internetinius šviečiamuosius renginius esamiems ir potencialiems ekologiškos produkcijos vartotojams: 2023-07-11 ir 2023-09-12 seminaras „Ekologiškas maistas. Jo ypatumai ir atpažinimo ženklai“.

Suorganizuotų šviečiamųjų renginių įrašai skelbiami socialiniame tinkle „YouTube“ – VšĮ „Ekoagros“ kanale, taip pat įstaigos interneto svetainėje www.ekoagros.lt, skyrelyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“, poskyryje „Ekoagros“ šviečiamieji renginiai 2023. Renginių įrašai ir medžiaga“.

4.2. Įstaiga parengė skaitmeninę informacinę medžiagą – leidinius (lankstinukus) su grafinėmis vizualizacijomis, išaiškinančius ekologinės ir NKP gamybos sertifikavimo procesų / oficialios kontrolės proceso visą eigą, taip pat skirtus dažnai pasitaikančių pažeidimų prevencijai – iš viso 15 vnt. medžiagos (iš jų 13 skirta ekologinės gamybos veiklos vykdytojams, o 2 NKP) šiomis temomis: „Ekologinio ūkio sertifikavimo sistema (augalininkystė / gyvulininkystė)“; „Ekologinio ūkio sertifikavimo sistema (bitininkystė)“; „Ekologinio ūkio sertifikavimo sistema (bitininkystė)“; „Ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių  sertifikavimo sistema“; „Ekologinio ūkio sertifikavimo sistema (laukinė augalija)“; „Ekologinio viešojo maitinimo sertifikavimo sistema“; „Ekologiškų produktų gamybos sertifikavimo sistema (ekologiškų / perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio maisto / pašarų įmonėse / ūkiuose)“; „Ekologinio ūkio sertifikavimo sistema (akvakultūra)“; „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą sertifikuojamų perdirbimo produktų (NKP) gamybos sertifikavimo sistema“; „Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą sertifikuojamų (NKP) produktų pirminės gamybos sertifikavimo sistema“; „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje augalininkystėje“; „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje bitininkystėje“; „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gyvulininkystėje“; „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje akvakultūroje“; „Kaip išvengti pažeidimų laukinės augalijos rinkimo veikloje“.

Leidiniai, išaiškinantys ekologinės ir NKP gamybos sertifikavimo procesų / oficialios kontrolės proceso eigą, randami veiklos vykdytojams / pareiškėjams įstaigos interneto svetainėje www.ekoagros.lt prie atitinkamos jų sertifikuojamos ar ketinamos sertifikuoti veiklos (skyreliuose „Sertifikavimo sistemos“), o leidiniai, kaip išvengti pažeidimų, randami skyrelyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“, poskyryje „Lankstinukai pažeidimų prevencijai „Kaip išvengti pažeidimų ekologinėje gamyboje“. Informacija veiklos vykdytojams / pareiškėjams, kaip susirasti šiuos leidinius įstaigos svetainėje, pateikta įstaigos naujienlaiškyje, siunčiamame el. paštu. Parengta informacinė medžiaga ir toliau bus naudojama įstaigos komunikacinėms ir šviečiamosioms reikmėms 2024 m. – parodoms, renginiams, platinami įvairiais būdais esamiems ir potencialiems klientams pagal poreikį, siunčiami su informacija apie sertifikavimo paslaugas ir kt.

4.3. Įstaiga parengė ir išplatino spaudai 12 straipsnių (pranešimų spaudai) esamiems ar potencialiems sertifikuotos ekologiškos ir NKP produkcijos galutiniams vartotojams, siekiant sustiprinti pasitikėjimą sertifikuota ir kontroliuojamu būdu pagaminti kokybiška produkcija, suteikti daugiau žinių apie jos gamybą, savybes, išskirtinumą, kontrolės svarbą ir reikšmę bei prisidėti siekiant didinti jos vartojimą (10 iš jų skirta ekologinei gamybai, o 2 skirti NKP): „Ekologiško maisto vartojimo rinkoje dar esame pradinukai“; „Bitininkas: „Lietuva turi galimybę ir erdvę skatinti ekologiją“; „Vienintelio Lietuvoje „auksinį“ sertifikatą įgijusio ekologiško darželio direktorė: „Ką galiu? Keisti save, savo artimuosius ir aplinką“; „Ūkininkas ekologas Nikolajus Dubnikovas: „Būtinas vartotojų supratingumas ir sąmoningumas“; „Ekspertė atsakė, ar iš močiutės pirktus kiaušinius galima vadint ekologiškais“; „Apie ekologinius ūkius Lietuvoje – kaip vyksta jų kontrolė ir kada šį statusą galima prarasti“; „Mokslų daktarė Daiva Šileikienė: „Vartodami ekologišką maistą mes taupome savo energiją“; „Ar gali būti ekologiškuose maisto produktuose cheminių sintetinių medžiagų likučių, jei ekologinėje gamyboje jas iš esmės draudžiama naudoti? Į klausimą atsako ekologiškų produktų gamybos kontrolės žinovas“; „Ekologiškų produktų gamybos kontrolės specialistė: apie mėginius, tyrimus ir kitą nematomąją kontrolės pusę“; „Ūkininkė Vita Šlapkauskienė: „Mums nebuvo sudėtinga gauti „Kokybės“ produktų ženklinimą. Savo užaugintas uogas, vaisius valgome mes, mūsų vaikai, draugai“; „Ūkininkas Martynas Laukaitis: „Turime planų bent artimiausiems dešimčiai metų“; „Ekologiškų skanumynų gamintojas: pagaminti sveiką gaminį – įmanoma, tik reikia daugiau laiko, žinių, darbo ir priežiūros“.

Visus straipsnius šiuo metu taip pat galima rasti www.ekoagros.lt skyrelyje „Šviečiamoji informacija ir medžiaga“, poskyryje „Straipsnių ciklas vartotojams apie ekologišką ir NKP produkciją 2023 m.“. O 2024 m. šie straipsniai, – kadangi juose pateikta medžiaga aktuli ilgesnį laiką, – bus perkelti į įstaigos kuriamą naują internetinę šviečiamąją platformą www.ekolink.lt.

  1. Įstaiga kiekvienais metais atlieka savo klientų apklausas. Užpildyti anoniminę skaitmeninę anketą prašoma fizinės patikros pas klientą metu. Šis atgalinis ryšys – tai galimybė įsivertinti veiklos ir paslaugų kokybę bei rasti sprendimus, kaip būtų galima tobulinti veiklą, gerinti paslaugų kokybę, komunikaciją su klientais, padėti jiems mažinti pažeidimų mąstą. Anketose pateiktos pastabos analizuojamos, o racionalius pasiūlymus siekiama pagal galimybes įgyvendinti.

2023 m. įstaiga į šią anketą įtraukė papildomą klausimą, siekdama sužinoti, kaip jai sekasi gerinti komunikaciją su klientais ir vykdyti prevencinę veiklą, siekiant mažinti pažeidimų mąstą.

Apklausos anketą užpildė 2550 veiklos vykdytojai. Iš jų 91 proc. užsiima ekologine gamyba, likę 9 proc. sertifikuoja NKP.

Į klausimą, kaip vertina VšĮ „Ekoagros“ vykdomos komunikacijos kokybę ir pažeidimų prevencijos veiklą (informacinės medžiagos skleidimą, proaktyvų informavimą ir kt.), – skaičiuojant kartu tiek ekologinę gamybą vykdančius, tiek sertifikuojančius NKP, vertinantys tai teigiamai atsakė 99 proc. respondentų, iš jų 73 proc. vertina labai gerai, o 26 proc. gerai. Skaičiuojant atskirai, procentai pasiskirsto taip: vykdančių ekologinę gamybą – iš viso teigiamai vertina 99 proc., iš jų labai gerai 73 proc., o gerai 26 proc., sertifikuojančių NKP – labai gerai vertina 77 proc. ir gerai 22 proc., o iš viso teigiamai vertina 99 proc. (apklausos apibendrinta analizė pridedama, pdf failas „2033 Ekoagros klientų apklausos anketų ataskaita“).

Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-28