ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2018 m. 2019 m. III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 2282 1 3206 1
Direktoriaus pavaduotojas 2598 1 0 0
Filialo direktorius 2113 2 2545 2
Skyriaus vadovas 2237 6 2584 6
Skyriaus koordinatorius 1425 6 1840 6
Tikrintojas-ekspertas 1663 8 1973 8
Tikrintojas 1704 27 2061 26
Ekspertas 1662 11 1979 11

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo mėnesinės algos kintamoji dalis.*

Metai Rodikliai
2019 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 32
2. Papildomų ekologinės gamybos ūkio subjektų patikrų iš anksto nepranešus, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc. ≥12
3. Ūkio subjektų trečiosiose šalyse, kuriems išduoti patvirtinimo dokumentai (sertifikatai), skaičius, vnt. 50
4. Įstatuose numatytų funkcijų vykdymui užtikrinti, išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui ir suinteresuotų asmenų švietimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥1,2
2018 1. Suteiktos sertifikavimo paslaugos pagal sertifikavimo sritis, vnt. 11
2. Ūkio subjektų trečiose šalyse, kuriems suteiktos sertifikavimo paslaugos ir išduoti patvirtinantys dokumenta, skaičius, vnt. 8
3. Iki 2018 m. sausio 1 d. parengti visisškai funkcionuojančią elektroninę sistemą, kurioje pagal Ekologinio žemės ūkio taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ (toliau - taisyklės), 115.2.2 papunkčio reikalavimus ūkio subjektams visi leidimai, nurodyti taisyklių 118 punkte, būtų suformuojami Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinėje sistemoje ir pateikiami Žemės ūkio ministerijai tvirtinti elektroniniu būdu. 1
4. Išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥1,5