ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

DARBO UŽMOKESTIS

Informacija apie VšĮ  „Ekoagros" darbuotojų darbo užmokestį teikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu Nr. VIII-1524.

VšĮ „Ekoagros“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (įskaitant priedus ir priemokas) Eurais, neatskaičius mokesčių:

Pareigybės pavadinimas 2019 m. 2020 m.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius
Direktorius 3204 1 3372 1
Filialo direktorius 2708 2 2868 2
Skyriaus vadovas 2771 6 3068 6
Skyriaus koordinatorius 2015 7 2088 7
Tikrintojas-ekspertas 2156 8 2133 8
Tikrintojas 2147 24 2136 22
Ekspertas 2128 11 2192 12

VšĮ „Ekoagros“ veiklos rodikliai, nuo kurių priklauso direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo mėnesinės algos kintamoji dalis.

Rodiklių siekimo metai Metai, kuriais bus skiriama kintama dalis Rodikliai
2020 2021 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 35
2. Papildomų, iš anksto nepraneštų patikrų, ekologinės gamybos ūkio subjektuose, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc. nuo sertifikuojamų ūkio subjektų skaičiaus (neįskaitant patikrų, kurios atliekamos pagal rizikos įvertinimo procedūrą) ≥2
3. Pareiškėjų įsiskolinimo dienomis apyvartumo rodiklis, dienomis. Ne daugiau 80

4. Užtikrinti įstatuose numatytų veiklos sričių – specialios literatūros apie ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo standartus bei sertifikavimą platinimas ir švietėjiška veikla ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų, jų auginimo, gamybos, perdirbimo, tiekimo rinkai ir tvarkymo temomis – įgyvendinimą išleidžiant šviečiamosios priemonės „Eko takučiu – ten, kur sveika ir skanu“ tęsinį vyresniems vaikams ir išplatinant visiems Lietuvos pirmokams ir įstaigos darbuotojams dalyvaujant švietimo įstaigų renginiuose, leidinių skaičius, vnt.

Pravesti šviečiamųjų renginių apie ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintus produktus tikslinėms auditorijoms (ugdymo įstaigose / švietimo sistemos darbuotojams / maitinimu ugdymo įstaigose besirūpinantiems darbuotojams), skaičius vnt.

≥ 30 000

ir

≥ 10

2019 2020 1. Sertifikavimo paslaugų pardavimo apimtis 1 vidutiniam sąlyginiam darbuotojui, tūkst. Eur 32
2. Papildomų ekologinės gamybos ūkio subjektų patikrų iš anksto nepranešus, atsižvelgiant į rizikingas einamaisiais metais auginamas kultūras, skaičius, proc. ≥12
3. Ūkio subjektų trečiosiose šalyse, kuriems išduoti patvirtinimo dokumentai (sertifikatai), skaičius, vnt. 50
4. Įstatuose numatytų funkcijų vykdymui užtikrinti, išlaidų, skiriamų VšĮ „Ekoagros“ veiklos ir ekologinės gamybos bei pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą gaminamų produktų viešinimui ir suinteresuotų asmenų švietimui, dydis nuo visų VšĮ „Ekoagros“ gaunamų pajamų, proc. ≥1,2