Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

ETIKOS (ELGESIO) KODEKSAS

VšĮ „Ekoagros“ direktoriaus 2020 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. V-100 yra patvirtintas Viešosios įstaigos „Ekoagros“ etikos (elgesio) kodeksas. Jis nustato įstaigos personalo etikos ir elgesio principus, reguliuoja įstaigos santykius su klientais, tiekėjais, partneriais ir konkurentais.

Įstaiga laikosi bendradarbiavimo ir konkurencijos teisės normų, nesudaro neteisėtų susitarimų, siekia konkuruoti sąžiningai, laikydamasi veikiančių įstatymų ir vadovaudamasi etikos (elgesio) principais. Santykiai su visuomene grindžiami viešo intereso lygiavertiškumo, sąžiningumo ir skaidrumo, reputacijos, objektyvumo, teisėtumo ir kt. kriterijais bei principais, santykiai su klientais, tiekėjais ir partneriais –  abipusiu pasitikėjimu, aptarnavimo ir bendravimo kokybe, veiklos efektyvumu.

Vykdydama savo veiklą viduje ir išorėje – bendraudama su klientais, socialiniais partneriais ir veiklą kontroliuojančiomis institucijomis, formuodama etikos (elgesio) politiką, įstaiga vadovaujasi veiklos ir elgesio principais, nustatytais Lietuvos teisės aktuose viešojo administravimo subjektams ir jų darbuotojams: atsakomybe, atvirumu, efektyvumu, kūrybingumu, lankstumu, lojalumu valstybei, nesavanaudiškumu, sąžiningumu ir nešališkumu, padorumu, pagarba žmogui ir valstybei, politiniu neutralumu, profesionalumu, teisingumu, viešumu ir skaidrumu. Taip pat tarptautiniuose teisės aktuose numatytais veiklos principais – tokiais kaip kontrolės oficialumas, sklandumas, kokybė, nuoseklumas ir veiksmingumas, skaidrumas, nepriklausomumas, proporcingumas, profesinė paslaptis, konfidencialumas ir kt.

Įstaigoje numatytos ir kodekso veiksmingumo užtikrinimo priemonės. Direktoriaus įsakymu yra sudaryta Etikos (elgesio) komisija, kuri tirs galimus etikos (elgesio) normų pažeidimus.

Taip pat „Ekoagros“ yra įdiegusi „Pasitikėjimo liniją“ (tel. Nr. 8 700 55006). Klientai ir vartotojai ja nemokamai bet kuriuo paros metu gali anonimiškai informuoti ne tik apie asmenų, vykdančių ekologinę ir nacionalinės kokybės produktų gamybą, galimus piktnaudžiavimo atvejus, bet ir apie įstaigos darbuotojų galimai neskaidrias veikas ar kitų institucijų atstovų bandymus daryti įtaką. Gautų pranešimų turinys yra išanalizuojamas ir imamasi atitinkamų priemonių probleminiams klausimams spręsti.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-05-09