Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Hero right

Keitėsi kai kurių sertifikavimo įkainių formuluotės: kviečiame ekologinės gamybos veiklos vykdytojus susipažinti su pakeitimais

Žemės ūkio ministro kovo 26 dienos įsakymu buvo atlikti daliniai ekologinės gamybos sertifikavimo (oficialios kontrolės) įkainių keitimai. Patikslintos tik atskirų įkainių formuluotės, o dydžiai nesikeitė.

Keitimo pagrindas

Ekologinės gamybos sertifikavimo (oficialios kontrolės) įkainiai žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 3D-631 buvo išdėstyti nauja redakcija. Padėti taikyti nuo 2023 m. pradžios.

Tačiau per 2023 metus juos taikant atskirais atvejais susidarė situacijos, kai įkainio formuluotė ir aprašymas neatitiko faktinių taikymo aplinkybių. Todėl kai kurias įkainių formuluotes buvo tikslinga pakeisti, formuluojant tiksliau ir aiškiau.

Todėl žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-248 buvo atlikti daliniai įkainių keitimai.

Patikslintos įkainių taikymo formuluotės

OFICIALAUS TYRIMO ATLIKIMAS. Šis įkainis netaikomas, jei atlikus oficialų tyrimą yra nustatoma, kad veiklos vykdytojas nėra atsakingas už ekologinėje gamyboje neleistinų produktų arba medžiagų buvimą. O mėginių siuntimo ir laboratorinių tyrimų išlaidos, jeigu mėginiai bus imami, yra apmokestinamos papildomai pagal faktą.

PRAŠYMO DĖL LEIDIMO TAIKYTI NUKRYPTI LEIDŽIANČIAS NUOSTATAS VERTINIMAS. Taikomas už per vieną kalendorinę dieną pateiktų prašymų vertinimą, nepriklausomai nuo to, ar leidimas taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą išduodamas, ar ne (netaikoma prašymo dėl leidimo žemės sklypams ankstesnį laikotarpį atgaline data pripažinti perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio dalimi atveju).

Atkreiptinas dėmesys, kad anksčiau prašyme leisti naudoti neekologinės gamybos būdu užaugintą augalų dauginamąją medžiagą ekologinės gamybos ūkyje veiklos vykdytojas galėjo pateikti keletą augalų rūšių, veislių. Naujoje Ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazėje bus teikiami atskiri prašymai kiekvienai augalų rūšiai, veislei. Pagal buvusį įkainių aprašymą, kiekvienas prašymo nagrinėjimas būtų apmokestinamas, dėl ko veiklos vykdytojui mokestis už prašymų nagrinėjimą būtų išaugęs nuo vieno iki keliolikos kartų. Pakoregavus įkainio aprašymą, to buvo išvengta. Tokia pati situacija ir su Ekologiškų gyvūnų duomenų baze, kur leidimai bus išduodami kiekvienai gyvūnų rūšiai ar lyčiai.

PRAŠYMO DĖL LEIDIMO ŽEMĖS SKLYPAMS ANKSTESNĮ LAIKOTARPĮ ATGALINE DATA PRIPAŽINTI PERĖJIMO PRIE EKOLOGINĖS GAMYBOS LAIKOTARPIO DALIMI VERTINIMAS. Taikomas už kiekvieno prašymo nagrinėjimą. Mėginių siuntimo ir laboratorinių tyrimų išlaidos, jeigu mėginiai bus imami, yra papildomai apmokestinamos pagal faktą.

VEIKLOS VYKDYTOJO PAVĖLUOTAI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS. Taikomas už veiklos vykdytojo pavėluotai pateiktų (t. y. nepateikus per kontrolės institucijos nurodytą terminą, teisės aktuose nustatytus terminus) dokumentų vertinimą.

Šio įkainio formuluotėje papildyta, kad įkainis taikomas veiklos vykdytojui nepateikus dokumentų ne tik per kontrolės institucijos nurodytą terminą, bet ir per teisės aktuose nustatytus terminus. Vieni dokumentai yra teikiami pagal kontrolės institucijos numatytą terminą, o kiti – pagal teisės aktų reikalavimus. Konkretus atvejis – ataskaitos apie praėjusiais metais užaugintą / pagamintą ekologinės gamybos produkciją, kurios formuojamos Ekologinės gamybos žurnalo atskirų priedų pagrindu ir teikiamos iki sausio 15 d. Šis terminas yra nustatytas Žemės ūkio ministerijos Ekologinės gamybos taisyklėse.

AUGALININKYSTĖJE išplėstas papildomais augalais oficialios kontrolės objektas – „Daugiametės žolės, pievos, ganyklos, trumpaamžių medingųjų augalų juostos, neauginami kultūriniai augalai“.

GYVULININKYSTĖJE kontrolės objektų aprašymai pakoreguoti taip, kad atitiktų Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius (SG) ekvivalentą, pateikiamą Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius“, ir atitiktų Ekologines gamybos taisykles: suaugęs gyvulys – galvijas nuo 2 m., karvė, bulius, paršavedė, kuilys, kiaulė nuo 8 mėn., arklys nuo 1 m.: penimas gyvulys – visų tipų galvijų prieauglis nuo 1 iki 2 m., penima kiaulė nuo 3 iki 8 mėn.; gyvulių prieauglis – galvijų prieauglis iki 1 m., paršeliai iki 3 mėn., kumeliukai iki 1 m

Veiklos vykdytojams, užsiimantiems PRODUKTŲ TVARKYMU, produktų tvarkymo įkainiai visais atvejais yra taikomi atskirai kiekvienam veiklos vykdymo adresui.

Visus įkainius galima rasti www.ekoagros.lt prie atitinkamos sertifikuojamos veiklos srities.

Žemės_ūkio_ministro_įsakymas_dėl_įkainių_dalinio_keitimo_2024.docx