Neįgalumo nustatymai
Disabled

ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ SERTIFIKAVIMAS

Ekoagros title

PREKYBA EKOLOGIŠKAIS PRODUKTAIS

Ekologinė gamyba – bendra ūkio valdymo ir maisto produktų gamybos sistema, apimanti geriausią aplinkosaugos praktiką, didelę biologinę įvairovę, gamtos išteklių išsaugojimą, aukštų gyvūnų gerovės standartų taikymą ir gamybos būdą, atsižvelgiant į tam tikrų vartotojų teikiamą pirmenybę produktams, pagamintiems naudojant natūralias medžiagas ir procesus. Todėl ekologinės gamybos metodas vaidina dvigubą vaidmenį visuomenėje: taip sukuriama specifinė rinka, tenkinanti vartotojų paklausą ekologiškiems produktams, o taip pat taip teikiama nauda visuomenei, prisidedant prie aplinkos apsaugos bei gyvūnų gerovės ir kaimo plėtros.

Ekologinė gamyba apima visus etapus nuo ekologiško produkto pirminės gamybos (imtinai) iki jo saugojimo, perdirbimo, transportavimo, pardavimo ar tiekimo galutiniam vartotojui (imtinai), ir, atitinkamais atvejais, ženklinimo, reklamos, importo, eksporto ir subrangos veiklas.

Ekologinės gamybos sertifikavimas – procedūra, kuria sertifikavimo įstaiga patvirtina, kad laikomasi su ekologine gamyba susijusių teisės aktų reikalavimų gaminant tam tikros gamybos srities ekologiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir renkant laukinius augalus. Ekologinės gamybos sertifikavimas prasideda ūkio subjektui pateikus sertifikavimo įstaigai prašymą kontroliuoti ekologinės gamybos vienetą ir ekologinę gamybą ir baigiasi nustojus galioti su sertifikavimo įstaiga pasirašytai ekologinės gamybos kontrolės sutarčiai.

Kiekvienas siunčiamas dokumentas išsaugotas atskirame PDF faile, o pavadinimas turi atitikti turinį, t.y. anketa F-008, receptūra „Obuolių sultys“, etiketė „Obuolių sultys“  ir pan.

Dokumentai siunčiami elektroniniu paštu ekoagros@ekoagros.lt iš pašto, kurio adresas nurodytas Sutikime elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (F-135). Iš kito elektroninio pašto galite siųsti tik mobiliu parašu pasirašytus dokumentus. Atsiuntus ne iš Sutikime (F-135) nurodyto elektroninio pašto ar nepasirašytų mobiliu parašu dokumentai nebus vertinami. Sutikimą F-135 pasirašo ūkio subjekto vadovas.

Visi ūkio subjektai užsiimantys ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų prekyba, turi šią veiklą sertifikuoti, išskyrus ūkio subjektus, kurie parduoda supakuotus ir paženklintus ekologiškų produktų ženklais ir kitomis ekologinės gamybos nuorodomis ekologiškus produktus tiesiogiai galutiniam vartotojui ar naudotojui, ir negamina, neruošia, nesandėliuoja tokių produktų (išskyrus pardavimo punktus), arba jų neimportuoja iš trečiosios šalies, arba dėl tokios veiklos nesudaro sutarties su trečiąja šalimi.

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, pageidaujantys pirmą kartą sertifikuoti ekologinės gamybos produktų prekybos veiklą turi:

1. Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamais teisės aktų reikalavimais;

2. Sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:  

 • Prašymą sertifikuoti ekologinę gamybą, forma (F-002);
 • Ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketą, forma (F-008) ir jos pabaigoje nurodytus dokumentus:
 • Registracijos mokesčio (pateikiama žemiau skiltyje „SERTIFIKAVIMO DARBŲ ĮKAINIAI“) pavedimo kopiją;
 • Ne Lietuvoje sertifikuoto produkto tiekėjo patvirtinamojo dokumento kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą (galima vertimą atlikti pačiam ūkio subjektui, t. y. nebūtinas vertimas vertimų biure);
 • Ekologiškų žaliavų/produktų kontrolės procedūrą (kontrolės procedūrų reikalavimai) su nurodytais kritiniais taškais bei prevencinėmis priemonėmis (procedūroje pateikti informaciją apie ekologiškų/pereinamojo laikotarpio žaliavų/produktų priėmimą, sandėliavimą, atskyrimą gamybos/sandėliavimo metu, ženklinimą, atsekamumą, realizaciją, išėmimą iš rinkos, skundų registracijos sistemą);
 • Visų sandėlių ir pagalbinių patalpų planus su pažymėtu ekologiškų produktų judėjimo keliu (jei produktus numatoma sandėliuoti);
 • Sutarties su subrangovu kopiją, jeigu dalį ar visus gamybinius veiksmus atliks kitas ūkio subjektas. Sutartyje turi būti įtrauktas punktas: leisti VšĮ „Ekoagros“ atstovui išsamiai apžiūrėti ūkio subjektą, su ūkio subjektu susijusius dokumentus ir vykdomą užsakovo veiklą;
 • Galiojantį maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą/registro iš Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos kopiją.
 • Produktų grupių sąrašą forma (F-008/2), jei sertifikuojama didmeninė prekyba ar logistikos centras.

Pastabos:

 - Jeigu perkate ekologiškus produktus/žaliavas tiesiogiai iš ne ES šalių, turite sertifikuoti ekologiškų produktų importo veiklą. Platesnę informaciją apie tai rasite skiltyje „EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ IMPORTAS IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ“.

 - Jeigu ketinate įsigytus ekologiškus produktus perfasuoti, perdirbti ir arba perženklinti, turite sertifikuoti ekologiškų produktų perdirbimo veiklą. Platesnę informaciją apie tai rasite skiltyje „EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ PERDIRBIMAS“.

Dokumentų įvertinimas ir sutarties sudarymas

Sertifikavimo įstaiga gavusi ir užregistravusi Jūsų pateiktus dokumentus per 30 kalendorinių dienų juos įvertins ir priims sprendimą, ar pakanka duomenų atlikti sertifikavimo darbus. Apie priimtą sprendimą informuosime Jus laišku, jame nurodant Jūsų pateiktų dokumentų įvertinimo rezultatą.

Jeigu vertinant dokumentus nusprendžiama, kad informacija pateikta nepilnai ir ją reikia papildyti, Jums bus suteiktas 14 kalendorinių dienų terminas trūkumams pašalinti.

Kartu su laišku apie priimtą sprendimą, Jums bus išsiųsta dviem egzemplioriais parengta sutartis Dėl ekologinės gamybos sertifikavimo (tvarkybos sutarties pavyzdys). Vienas egzempliorius liks Jums, o kitą, pasirašę, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties išsiuntimo registruotu laišku dienos turite atsiųsti atgal į sertifikavimo įstaigą. Neatsiuntus sutarties per nustatytą terminą, sertifikavimo darbai nebus atliekami.

Apie numatomą Jūsų valdomo ūkio subjekto patikrinimo datą bei paskirtą tikrintoją  - ekspertą būsite informuotas atskiru laišku (išskyrus atvejus, kai dėl aukštos rizikos ūkio subjektą numatyta tikrinti iš anksto nepranešant ar pagal skundą). Tikslų tikrinimo laiką paskirtas tikrintojas – ekspertas suderins su Jumis telefonu.

Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

Pasikeitimai

Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo  ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondenciniam adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pasikeitimus ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Tikrinimai

Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

Didmeninės prekybos veikla užsiimančių ūkio subjektų, kurie prekiauja tik supakuotais ir paženklintais ekologiškais produktais, patikrinimą sertifikavimo įstaiga atlieka ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus.

Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

Sertifikavimo dokumentai

Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų teisės aktų reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kuris kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamies produktams/produktų grupėms. Didmeninės prekybos veikla užsiimantiems ūkio subjektams, kurie prekiauja tik supakuotais ir paženklintais ekologiškais produktais, išduotas patvirtinamasis dokumentas galioja 2 metus.

Jeigu pageidaujate papildyti sertifikuojamu produktų sąrašą, turite užpildyti, pasirašyti  ir atsiųsti ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketą papildomiems produktams/ produktų grupėms formą (F-008/5).

Papildomi tikrinimai

Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie paprastai atliekami iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

Skundai ir Apeliacijos

Dokumentų pateikimas

Ūkio subjektai, sertifikuojantys ekologinės gamybos produktų prekybos veiklą ne pirmus metus turi:

1.  Susipažinti su tokiam gamybos būdui keliamų teisės aktų reikalavimų pasikeitimais;

2. Informuoti apie pasikeitimus ūkio subjekte ar vykdomoje veikloje. Pasikeitus ūkio subjekto sertifikavimo įstaigai pateiktam išsamiam ekologinės gamybos vieneto ir (arba) patalpų, ir (arba) veiklos aprašymui arba kontrolės priemonėms, subrangovams, technologiniams procesams, gavus atnaujintus tiekėjo ar naujo tiekėjo patvirtinamuosius dokumentus, pasikeitus korespondenciniam adresui, kontaktams ar taip pat pažeidus ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, ekologine gamyba užsiimantis ūkio subjektas privalo per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki ekologinės gamybos vieneto patikros dienos, apie tai raštu informuoti sertifikavimo įstaigą. Apie pasikeitimus ar pažeidimus reikalinga informuoti raštu laisva forma.

Jeigu pageidaujate papildyti sertifikuojamu produktų sąrašą, turite užpildyti, pasirašyti  ir atsiųsti ekologiškų produktų tvarkybos sertifikavimo anketą papildomiems produktams/ produktų grupėms formą (F-008/5)

3. Laikantis nurodytų terminų, sertifikavimo įstaigai raštu pateikti pagal pageidaujamą sertifikuoti sritį nustatytų formų dokumentus:
 • Ekologinės gamybos žaliavų tiekėjų sąrašus, pateikiama už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 10 dienos (išskyrus didmeninės prekybos ūkio subjektus ir logistikos centrus). 
  • forma (F-116);

   forma (F-116/1) javų supirkimui;

   forma (F-116/2) galvijų supirkimui;

  • Laiške dėl planuojamos kasmetinės patikros bus prašoma pateikti ekologinės tvarkybos ataskaitą (sąnaudų ir išeigos balanso ataskaitą), kurią rekomenduojama pateikti VšĮ „Ekoagros“  nustatytoje formoje. Didmeninės prekybos ūkio subjektams ir logistikos centrams kartu su ataskaita privaloma pateikti ir ekologiškų produktų tiekėjų sąrašus forma (F-116).
  • Ūkininkai vykdantys prekybą ekologinės gamybos produktais turi nuolat pildyti ir ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalą (EGŪVŽ), kuris pateikiamas tikrintojui - ekspertui patikros metu. 

  4. Siekiant paspartinti ir supaprastinti komunikaciją su sertifikavimo įstaiga, sudaryta galimybė naujienas, PVM sąskaitas faktūras bei kitus dokumentus iš sertifikavimo įstaigos gauti elektroniniu paštu. Jeigu dar nesate tam davę sutikimo, norėdami pasinaudoti šia galimybe, turite užpildyti, pasirašyti ir pateikti sertifikavimo įstaigai pareiškėjo sutikimą elektroniniu paštu gauti naujienas ir sertifikavimo dokumentus (įskaitant PVM sąskaitas faktūras) forma (F-135).

  Tikrinimai

  Ūkio subjektų tikrinimai yra suplanuojami ir atliekami atsižvelgiant ūkio specializaciją, sertifikuojamus produktus, veiklas, logistiką ir kitus kriterijus. Jeigu pageidaujate, kad tikrinimas būtų atliekamas skubiau, turite raštu pateikti sertifikavimo įstaigai laisvos formos prašymą, jame išdėstant visas priežastis, dėl kurių reikalingas skubesnis patikrinimas. Sertifikavimo įstaiga apsvarsčiusi prašyme išdėstytus motyvus nuspręs, ar yra pagrindas į juos atsižvelgti ir esant teigiamam sprendimui pagal galimybes skubiau atliks ūkio subjekto patikrinimą.

  Ne mažiau kaip 10 procentų patikrinimų nuo visų atliekamų kasmetinių ir papildomų patikrinimų yra atliekami iš anksto nepranešant, taip pat siekiant nustatyti, ar gamybos būdai atitinka ekologinei gamybai teisės aktuose nustatytus reikalavimus, sertifikavimo įstaiga kasmet iš ne mažiau kaip 5 proc. visų jos kontroliuojamų ūkio subjektų savo nustatyta tvarka paima bandinių ir juos ištiria.

  Sertifikavimo dokumentai

  Ūkio subjektų tikrinimo protokolai įvertinimui sertifikavimo įstaigoje yra perduodami tikrintojams - ekspertams, t. y. darbuotojams, kurie nedalyvavo ūkio patikrinime. Tikrintojas - ekspertas per 24 darbo dienas nuo tikrinimo protokolo užpildymo datos atlieka tikrinimo rezultatų ekspertizę, įvertindamas Jūsų vykdomos veiklos atitikimą Reikalavimams ir parengia nutarimą dėl ekologinės gamybos sertifikavimo. Tuo atveju, kai vykdoma veikla neatitinka nustatytų Reikalavimų, yra taikomos poveikio priemonės pagal Neatitikčių vertinimo procedūrą PR-05 (pateikiama žemiau skiltyje „PROCEDŪROS“). Atsižvelgiant į nutarimo išvadas gali būti siunčiamas sprendimas dėl sertifikavimo darbų atidėjimo, kuriame nurodomi būtini atlikti korekciniai veiksmai ir jų atlikimo terminas, o esant teigiamam sprendimui sertifikavimo skyriaus vadovas parengia Patvirtinamąjį dokumentą (pavyzdys), kurie kartu su sprendimu dėl dokumentų išdavimo yra išsiunčiami ūkio subjektui. Patvirtinamasis dokumentas sertifikavimo įstaigos išduodamas ir galioja tik sertifikuojamai veiklai ir sertifikuojamies produktams/produktų grupėms. Didmeninės prekybos veikla užsiimantiems ūkio subjektams, kurie prekiauja tik supakuotais ir paženklintais ekologiškais produktais, išduotas patvirtinamasis dokumentas galioja 2 metus.

  Papildomi tikrinimai

  Sertifikavimo įstaiga kasmet atlieka ne mažiau kaip 10 procentų skaičiuojant nuo visų kontroliuojamų ūkio subjektų papildomus patikrinimus, kurie atliekami paprastai iš anksto nepranešant. Ūkio subjektai papildomiems tikrinimams yra atrenkami pagal jų vykdomos veiklos rizikos įvertinimą.

  Skundai ir Apeliacijos

  Norint gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba

  Norinčius gauti patvirtinamąjį dokumentą užsienio (ES) kalba prašome atsiųsti sertifikavimo įstaigai prašymą, patvirtintą vadovo parašu.

  Prašyme turi būti nurodytas patvirtinamojo dokumento Nr. ir pateiktas 4-ojo langelio informacijos vertimas į pageidaujamą užsienio (ES) kalbą (už vertimo taisyklingumą atsakingas prašymą pateikęs pareiškėjas).

  Už patvirtinamojo dokumento išdavimą užsienio (ES) kalba taikomas 10 Eur mokestis (neįskaičiavus PVM). Daugiau informacijos: Įkainiai

  Dokumentai išduodami ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo prašymo gavimo dienos. 

  Taip pat patvirtinamąjį dokumentą užsienio kalba galite užsisakyti vertimų biure.

  Maisto produktų ženklinimas taip pat turi atitikti bendruosius maito produktų ženklinimo reikalavimus. Daugiau informacijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos interneto svetainėje: https://vmvt.lt/maisto-sauga/verslui/zenklinimas-ir-reklama/maisto-produktu-zenklinimas.

  Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 1 punktą, „Vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį“.

  Pagal LR kelių transporto kodekso 38 str. 2 punktą: „Jeigu vežamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyta:

  1. važtaraščio surašymo vieta ir data;
  2. vežėjo pavadinimas ir adresas;
  3. krovinio pavadinimas;
  4. krovinio svoris ar kiekis;
  5. krovinio pakrovimo vieta;
  6. krovinio iškrovimo vieta;
  7. transporto priemonės markė ir valstybinis numeris;
  8. vežėjo parašas ir antspaudas, kai pareiga turėti antspaudą nustatyta vežėjo steigimo dokumentuose arba įstatymuose;
  9. vežant pavojingą krovinį ˜– jo klasė ir nustatytas numeris;
  10. važtaraščio serija ir numeris arba tik numeris, leidžiantis identifikuoti važtaraštį.“

  Privalomame važtaraštyje sertifikavimo įstaiga, vadovaudamasi Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsniu, papildomai reikalauja:

  Vežant nesufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas (pvz., sąskaita- faktūra, pirkimo–pardavimo sutartis ar kt.), kurį galima neginčijamai susieti transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

  1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
  2. produkto pavadinimas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
  3. sertifikavimą atlikusios įstaigos pavadinimas ir (arba) kodo numeris (LT-EKO-001);
  4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma, kuri leidžia susieti partiją su apskaita.

  Vežant sufasuotus ekologiškus produktus parduoti (mugėje, turguje, perdirbėjui) privalo būti užpildytas krovinio važtaraštis ar kitas dokumentas, kurį galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone ir kuriame turi būti nurodoma:

  1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;
  2. produkto pavadinimas prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą.

  Pagal Komisijos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 31 straipsnį:

  1. Ūkio subjektai užtikrina, kad ekologiški produktai vežami kitiems vienetams, įskaitant didmeninės ir mažmeninės prekybos įmones, tik atitinkamoje pakuotėje, taroje arba transporto priemonėse, uždarytose tokiu būdu, kad jų turinio nebūtų galima pakeisti nesuklastojus arba nepažeidus plombos, ir paženklinus juos etikete, kurioje, nepažeidžiant jokių kitų pagal teisės aktus privalomų nuorodų, nurodoma:

  1. ūkio subjekto ir, jei skiriasi, produkto savininko arba pardavėjo pavadinimas ir adresas;
  2. produkto pavadinimas arba kombinuotųjų pašarų aprašymas, prie kurio pridedama nuoroda apie ekologinį gamybos būdą;
  3. kontrolės įstaigos ar institucijos, sertifikavusios ūkio subjektą, pavadinimas ir (arba) kodo numeris; ir
  4. kai reikia, partijos identifikavimo žyma pagal žymėjimo sistemą, patvirtintą nacionaliniu lygiu arba suderintą su kontrolės įstaiga ar institucija, kuri leidžia susieti partiją su 66 straipsnyje nurodyta apskaita.

  Informaciją, nurodytą pirmosios dalies a–d punktuose, galima pateikti ir lydimajame dokumente, jei šį dokumentą galima neginčijamai susieti su produkto pakuote, tara arba transporto priemone. Šiame lydimajame dokumente nurodoma informacija apie tiekėją ir (arba) vežėją.

  2. Pakuotė, tara arba transporto priemonės neprivalo būti uždaros, jeigu:

  1. vežama iš vieno ūkio subjekto tiesiai kitam ūkio subjektui ir jie abu priklauso ekologinės kontrolės sistemai, ir
  2. lydimajame produktų dokumente yra nurodyta pagal 1 dalį reikalaujama informacija, ir
  3. ir siunčiantysis, ir gaunantysis ūkio subjektas laiko dokumentais patvirtintus tokių vežimo veiksmų įrašus prieinamais kontrolės įstaigai ar institucijai.

  Pagal Ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimo ir ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų ženklo naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto žemės ūkio ministro 2009-01-06 įsakymu Nr. 3D-2, 6 punktą: „Ženklinti produkciją ekologiškų produktų ženklu neprivaloma tiems ūkio subjektams, kurie, tiekdami rinkai ekologiškus produktus, turi ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdymo ar naudojimo patvirtinimo dokumentus, ekologinio ūkio sertifikatą ir ekologiškus produktus patys tiekia rinkai galutiniam vartotojui“.

  Krovinio važtaraščio pavyzdys